Šariatská metodika

ŠEJCH 'ABDUL'AZÍZ IBN BÁZ O NÁPRAVĚ SOUČASNÝCH SPOLEČNOSTÍ, DÍL I.

Společnosti – muslimské i nemuslimské – zoufale potřebují napravit. Nicméně, pozorováno z určité perspektivy, úžeji je to právě islámská společnost, která se ještě více potřebuje pevně držet přímé cesty, skrze jejíž následování bude napravena. Cesty, kterou následovala ta nejlepší osoba z řad muslimské ummy, Bohem vyvolený a k Němu přiblížený, nejspravedlivější ze služebníků Božích, náš vzor a vůdce, Muhammed صلى الله عليه و سلم.  

ČINY POSLA BOŽÍHO صلى الله عليه و سلم Z HLEDISKA ŠARÍ'ATSKÉ METODIKY

Učenci islámsko-právní metodologie (arab.

JE POVINNOSTÍ ŘÍDIT SE VERDIKTEM (FETWOU) UČENCE?

Pokud nějaká osoba položí otázku a muftí1 na ni odpoví, vydá nějaké rozhodnutí, stává se následování tohoto rozhodnutí pro tazatele (arab. مستفتي musteftí) povinností? A pokud tazatel nebude následovat pokynů tohoto verdiktu, je hříšníkem?

ROZEZNAT VĚTŠÍ DOBRO A MENŠÍ ZLO

Sufján ibn Ujejna vyprávěl, že ‘Amru ibnu l-Ás رضي الله عنه řekl:

PODOBY ZLATÉ STŘEDNÍ CESTY NAPŘÍČ PŘÍKAZY ISLÁMU, DÍL 2.

V obřadech a činech uctívání se islám jako střední cesta projevuje tím, že zachovává rovnováhu mezi morálním učením a konkrétními náboženskými úkony uctívání Stvořitele, nezanedbávaje ani jedno z toho. Ustavuje na jedné straně povinnost modlitby, půstu, pouti atd., leč na straně druhé po člověku nežádá, aby byl mnichem a poustevníkem:

PODOBY ZLATÉ STŘEDNÍ CESTY NAPŘÍČ PŘÍKAZY ISLÁMU, DÍL 1.

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho společníkům, jeho rodině a všem, kteří jej následují až do Soudného Dne.

ŠEJCH AL-ALBÁNÍ O AHL HADÍS A O METODICE SELEF V IDŽTIHÁDU A TAKLÍDU

Možná, že určití lidé nechápou vysvětlení poskytnuté některými učenci ohledně pomožené skupiny (arab. táifetu l-mensúra) a zachráněné skupiny (arab. firkatu n-nádžíjja), kteří pravili, že toto vysvětlení se týká učnců hadísu (ahlu l-hadís, dosl. lid hadísu).

ETIKA ŽÁDOSTI O FETWU JE NEOBCHÁZET CO NEJVÍCE UČENCŮ SE STEJNOU OTÁZKOU

Šejch Sálih al-Fewzán, Alláh ho ochraňuj, dlouholetý člen Stálé komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie, pravil:

POJEM FIKHU L-WÁKI' A JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ

Věda fikhu, která je požadována, jest vědou v Koránu a v Sunně. Toto je fikh, který je požadovaný a nezbytný. Co se týče fikhu v jazyce, ten je z dovolených věcí, které lidé potřebují, aby mohli získat porozumění v jazyce. Znát významy slov a jejich písmen. To je tím, co se nazývá porozuměním (fikhem) v jazyce. O něm je např. kniha as-Sa’lebího Fikhu l-lugha a další.

IDŽMÁ' JAKO ZDROJ ŠARÍ'ATSKÉHO ZÁKONODÁRSTVÍ