Islámské právo

PŘEDPISY POKÁNÍ V ISLÁMU

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodu a jeho následovníkům až do Dne Soudu.

MOUDRA A PŘEDNOSTI PŮSTU

 Jedním z Božích krásných přívlastků je al-Hakím - Moudrý. Tento přívlastek je dáván tomu, jehož charakteristikou je Moudrost. Moudrost znamená nejpříhodnější a nejpreciznější přístup k věcem a jejich položení na nejvíce odpovídající místo. Z tohoto přívlastku nutně vyplývá, že vše, co Alláh stvořil a uzákonil, v sobě obsahuje nějakou hlubší moudrost.

PŮST PODLE SUNNY BOŽÍHO POSLA صلى الله عليه و سلم

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu. A potom:

ODMĚNA ZA SPRAVEDLIVÉ VYKONÁVÁNÍ VEŘEJNÉ FUNKCE

 Odměna, kterou zasluhuje hákim[1] je omnoho větší, nežli odměna, kterou zasluhuje muftí[2].

PODVOD PŘI OBCHODU A NARUŠOVÁNÍ VOLNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V započaté sérii článků o nedovoleném pohlcování majetku pokračujeme částí o podvodu a nečestném obchodování.

ZNEUŽÍVÁNÍ SOUDNICTVÍ

V sérii článků o nezákonném nabývání majetku pokračujeme zneužíváním soudnictví a soudnic. Sem spadá zavrženíhodné konání v podobě ukrývání svědectví, křivého svědectví a vědomého svědectví proti straně, která je v právu.

ÚPLATKÁŘSTVÍ, KLIENTELIZMUS A ZPRONEVĚRA

 V jednom z minulých příspěvků jsme hovořili o nezákonném pohlcování cizího majetku ve všeobecnosti, nyní uvedeme pár slov konkrétně o korupci, nezákonných protislužbách a zpronevěře.

Nabízení i braní úplatků zakazuje následující verš:

KŘIVDA NA CIZÍM MAJETKU A NEZÁKONNÉ SEBEOBOHACOVÁNÍ

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku صلى الله عليه و سلم. A potom:

VZDÁLENOST, KTERÁ UMOŽŇUJE ZKRÁCENÍ MODLITEB A PŘERUŠENÍ PŮSTU

Většina islámských učenců je toho názoru, že minimální délka (vzdálenost) cesty, která v šarí’i s sebou nese ulehčující předpis zkrácení modliteb a přerušení půstu, je čtyřicet osm mil.

PATENTY, ZNAČKY, AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PODLE ŠARÍ’Y

V dnešní době jsme v bezpočtu případů konfrontováni s různými omezeními, týkajícími se volné distribuce vědy, poznatků a know-how, která bývají zosobněna copyrightem, placením značky a tzv. proti-pirátskou legislativou. Jaké je místo takových zákonných úprav na vahách zákona islámského, tedy šarí’y? Jaké stanovisko mají v této věci muslimové zaujmout?