15 rad jak využít ramadán

white concrete building during golden hour

 Alláh Vznešený praví:

 Alláh Vznešený praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní! (Bekara:183).
 
Ramadánský půst tedy není jen pouhým rituálem, ale je zbožným aktem uctívání, pilířem islámu a prostředkem k získání bohabojnosti a upevnění vztahu mezi služebníkem a jeho Pánem. Přinášíme nejprve sobě a pak také vám několik rad, jak ramadán maximálně využít. Mohou se zdát jednoduché a dobře známé, ale častokrát se právě ony nejvíce střetávají s naší lhostejností a našimi slabostmi.
 
Rada 1.: Pokušení.
Odstraň od sebe vše, co tě rozptyluje. Vezmi si příklad ze života zbožných předků, jak tito trávili ramadán. Uvidíš, jak je nezbytné (a nakolik pomůže), když vypneš a odpojíš televizi, rádio, internet, nebudeš dlouze rozprávět po telefonu, odložíš noviny a časopisy, i když obsah tohoto všeho může být také v některých případech halál. Vyhni se také přílišným bezpotřebným rozpravám.
 
Rada 2: Znalost.
Vzdělávej se ohledně ramadánu a půstu v něm, co je jeho povinností, co jej ruší, co je v něm mekrúh (tj. zavrženíhodné), abys se vyhnul pochybnostem a mohl plně využít všeho, co s sebou ramadán přináší. Také se něco nauč o přednostech a odměnách, které v sobě tento měsíc a uctívání v něm zahrnuje.
 
Rada 3.: Neřesti.
Když přichází ramadán, každý věřící muslim cítí celkovou změnu atmosféry. Jeho život je najednoiu prostpupen vírou. Je to nejlepší doba pro boj s našimi starými neřestmi. Ramadán dává vyniknout také špatným vlastnostem lidí, ukazuje je navenek a dává možnost se jich snadněji zbavit. Mezi věci, kterých je třeba se zbavit, jsou pošetilá slova, pomluvy, poslech hudby, kouření, pohled na zakázané. Ramadán učí a posiluje sebekázeň a kontrolu lidských tužeb.
 
Rada 4.: Modlitba.
Ramadán je jedinečná příležitost jak uvyknout častým návštěvám mešity a společným modlitbám za imámem. Učí nás také vykonávat všechny dobrovolné modlitby. Ženy, které se modlí doma, může ramadán naučit starostlivosti o časy modliteb a lepší organizaci času, aby je nic od modliteb v jejich předepsanou dobu nezaměstnávalo.
 
Rada 5.: Korán.
Tento měsíc nabízí unikátní příležitost k návratu ke Koránu:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení (Bekara:285)
Boží Posel v ramadánu vždy opakoval s Džibrílem Korán. Proto se každý z nás musí snažit co nejvíce recitovat Korán a rozmýšlet o něm, ideální je alespoň jednou přečíst celý Korán. Také je zde příležitost navyknout na čtení alespoň pár veršů z Koránu každý den, i mimo tento vznešený měsíc. V ramadánu v mešitách fungují kroužky recitace Koránu, představující dobrou možnost jak se v jeho recitaci zdokonalit. V tomto dobrém zvyku možno pokračovat i po skončení ramadánu. Důležité je však nejen recitovat, ale hlavně pochopit, co po nás Alláh Svým slovem žádá.
 
Rada 6.: Milodar.
Půst učí soucitu s chudými, potřebnými, utlačovanými a nemajetnými, učí velkodušnosti a štědrosti k méně šťastlivým. V mnoha sahíh podáních se dozvídáme, jak byl Boží Posel během ramadánu nadmíru štědrý. Otvírají se nám nové příležitosti, jak a na co přispívat – stáry, pomoc chudobným, na provoz mešit a islámských center, včetně povinného akátu l-fitr na konci ramadánu.
 
Rada 7.: Posťte se několikrát naráz.
Zejd ibn Chálid al-Kuhení vypráví od Proroka صلى الله عليه و سلم: „Kdokoli nakrmí postícího se, získává stejnou odměnu, jako postící, aniž by se tomuto z jeho odměny cokoli zmenšilo.“ Zaznamenal at-Tirmízí. To nemusí být jen celý sváteční chod, ale stačí jen málo, podle jiného hadísu “kdokoli nakrmí postícího se, bude to odpuštěním jeho hříchů a takto získá odměnu, jako i postící, aniž bude postící jakkoli krácen.“ Zeptali se sahábové: „Ne každý z nás má tolik prostředků, aby si dovolil nakrmit postícího se.“ Posel Boží صلى الله عليه و سلم odpověděl: „Alláh slíbil tuto odměnu i tomu, kdo dá postícímu se třeba i jen jedinou datli, sklenku vody, nebo pohár mléka.“ Zaznamenal Ibn Chuzejma.
 
Rada 8.: Prosba v čase iftáru.
Když se čas půstu schýlí ke konci, nastává další okamžik Boží milosti nad postícím se. Mohou zvednout ruce a pokorně, poníženě jej prosit, o cokoli chtějí. Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Prosba tří se neodmítá.“ Jedním z těchto tří je i postící se. Zaznamenali Ahmed, at-Tirmízí, Ibn Mádža a další. Bohužel mnoho lidí tuto chvíli promarní.
 
Rada 9.: Noční modlitby teráwíh a krámu l-lejl.
Netřeba připomínat, oč se jedná. Jen je to bohužel mnohdy považováno spíše za břemeno, než za obrovskou poctu a dobro. Je nepřípustné, aby si lidé vybírali mešity s nejkratším teráwíhem a imámové soutěžili v rychlosti jeho provedení. Buchárí i Muslim zaznamenali od Božího Posla صلى الله عليه و سلم slova: „Kdokoli se postaví (k noční modlitbě) během ramadánu, s vírou a nadějí na odměnu, jeho předchozí hříchy mu budou odpuštěny.“ Nezapomínejme, že existují i noční modlitby před samým úsvitem, tj. krámu l-lejl, či tehadždžud. Alláh zde sestupuje do posledního nebe, odpouští hříchy a odpovídá na prosby Svých služebníků.
 
Rada 10.: Suhúr.
Snídaně před začátkem půstu posiluje, dává výdrž a je v ní skryto požehnání. Buchárí a Muslim zaznamenávají od Proroka صلى الله عليه و سلم: „Jezte suhúr, protože v suhúru je požehnání.“ Na suhúr, stejně jako na iftár, je sunna jíst datle, podle Abú Dawúda Ibn Hibbána Prorok pravil: „Jak skvělé jsou pro věřícího datle na suhúr.
 
Rada 11.: Miswák.
Miswák, resp. siwák, a jeho užívání je doporučená sunna Božího Posla صلى الله عليه و سلم je platná i v době ramadánu a to i během půstu. ‘Amr ibn Rabí’a vyprávěl, že viděl Proroka صلى الله عليه و سلم užívat misek i během půstu. Zaznamenal at-Tirmízí a Abú Dáwúd.
 
Rada 12.: I’tikáf.
V posledních dnech ramadánu, kdokoli je toho schopen, nechť vykoná i’tikáf – setrvá v mešitě při recitaci Koránu, při zikru a při rozjímání. Takto nechť vyčkává i Lejletu l-Kadr, která je v jednu z lichých nocí v posledních deseti dnech ramadánu. Toto praktikoval Prorok صلى الله عليه و سلم až do své smrti a po něm i jeho manželky, jak uvádí al-Buchárí a Muslim. Podle Ibn Mádžova podání se člověku v i’tikáfu počítá i odměna za činy, které nemůže vykonat, jako je návštěva nemocného, nebo pohřební modlitba. Kdo nemůže vykonat i’tikáf, nechť se v mešitě zdržuje co nejvíce a nechť pomáhá mu’tekifům, tj. těm v i’tikáfu.
 
Rada 13.: Služba druhým
Ramadán neruší zodpovědnost za naše rodiče, rodiny a o potřebné. Navštěvuj svého bratra, zejména v nemoci. Za vše toto je v ramadánu ještě větší odměna. Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „V Soudný Den Alláh řekne: „Synu Ádamův, byl jsem nemocen, ale ty jsi Mne nenavštívil!“ Dotyčný řekne: „Jak bych tě mohl navštívit, když Ty jsi Pán světů všech!“ Odpoví Alláh: „Což nevíš, že Můj služebník ten a ten byl nemocen, ale ty jsi jej nenavštívil! Což jsi nevěděl, že když bys přišel, našel bys Mne při něm?“ Zaznamenal Muslim.
 
Rada 14.: Prosba k Alláhu
Dveře milosti se v Ramadánu otvírají a dveře do pekel jsou uzavřeny a šejtáni spoutáni, jak uvádí Muslim. Prosba je uctíváním a proto je také nejlepší v tomto měsíci. Je to mocná zbraň věřícího, proto pros svého Pána o Jeho spokojenost a ochranu před Jeho hněvem, o Ráj a spásu před Ohněm, o vše dobré na tomto i na onom světě pro sebe i pro všechny své bratry a sestry na světě.
 
Rada 15.: Ramadán doma
Požehnání ramadánu není jen pro jednotlivce, ale i pro celé rodiny. Nech také svůj domov, ať zakusí jeho atmosféry. Nelze uctívat Alláha, aniž bychom si nebyly vědomi, co se děje mezi čtyřmi zdmi našich domů. Veď své děti k recitaci Koránu a k uctívání Alláha. Al-Buchárí a Muslim zaznamenali, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil: „Každý z vás je pastýřem zodpovědným za své stádo a každý z vás na ně bude tázán.