Al-Buhlúl ibn Rášid al-Kajruwání al-Málikí byl jedním z předních studentů medínského imáma Málika ibn Anase, proslulého zakladatele málikovského mezhebu. Byl nesmírně vzdělaný, výjimečně bohabojný a mimořádně zbožný. Byl asketou zříkajícím se tohoto světa a působil jako proslavený učitel náboženských nauk v severoafrickém městě Kajruwán v dnešním Tunisku. O jeho nevšedních kvalitách hovoří fakta z jeho životopisu, z nějž vybíráme jednu ...

Starat se v zimě o chudobné a chránit je před chladem je velkolepým dobrým skutkem. (...) Safwán ibn Sálim jedné chladné zimní noci v Medíně vyrazil ven a když už byl blízko mešity, spatřil jen spoře oděného muže. Sňal si proto plášť a dotyčného nešťastníka s ním přikryl. Kdosi v Šámu potom spatřil Safwána ibn Sálima ve snu, jak vstoupil ...

Byl jsem jednou v létě na dženáze, pohřební modlitbě, jednoho bratra v islámu. Nešlo na něho zapomenout. Na ten pohled na pohřební shromáždění muslimů v momentě, kdy se hrob uzavře a všichni lidé se kvapem rozejdou do svých domovů, zanechávaje za sebou svého zesnulého příbuzného, kolegu, přítele a kamaráda. Jeden nad hrobem pláče. Na tváři druhého je vidět, kolik moc ...

Mnozí lidé se domnívají, že stoupenci pravé víry jsou ponížení, potlačení a zakoušejí porážku za porážkou, na rozdíl od těch, kteří následují jiné cesty. Takoví nezažívají jistotu, že Alláh skutečně přislíbil vítězství pro Své náboženství a pro Své služebníky. Naopak, dokonce byť to neříkají otevřeně, myslí si, že tento příslib neplatí obecně, že se týká jen určité vymezené skupiny v ...

Ahmed ibn Harb, syn Fejrúzův, velký šejch a příkladný učenec města Nejsábúr (Nišápúr), známý též jako Abú 'Abdilláh an-Nejsábúrí, byl významný učenec, imám a asketa zříkající se tohoto světa. Studoval hadísy u Sufjána ibn 'Ujejny, Ibn Abí Fudejka, 'Abdulwehhába ibn 'Attá a Abú Dáwúda at-Tajálisího. Jahjá ibn Jahjá at-Tamímí o něm pravil: "Pokud nebyl Ahmed ibn Harb jedním z Bohu ...

OTÁZKA: Proč je nutné klást tak velký důraz na správnou islámskou věrouku? Co činí právě věrouku nejdůležitější oblastí islámských nauk a samou podstatou islámu? ODPOVĚĎ: Islámská věrouka je věroukou, se kterou Alláh lidstvu posílal všechny proroky. Je to věrouka obsažená ve všech zjevených písmech. Právě tuto věrouku Alláh stanovil jako povinnou pro všechny, které stvořil, ať už lidi, či džiny. ...

بسم الله الرحمن الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej ...

Naši zbožní předkové velmi odsuzovali stádní mentalitu, když někdo nemá svůj názor, nechá se tupě unášet davem, nezamýšlí se nad důsledky svého počínání a nechává se vláčet panující módou či poryvy převažujících společenských názorů, neberouc ohledy, jsou-li správné či špatné. Abú 'Alí al-Hasan ibnu l-Hasan an-Ni'álí vyprávěl, že 'Allán al-Werrák řekl: "Spatřil jsem al-'Itábího, jak jí chleba na stezce nedaleko ...

Vypráví se, že Ibráhím an-Necha'í se procházel a cestou potkal al-A'meše. Připojil se k němu a od té chvíle šli spolu. Oba byli velikými učenci mezi našimi zbožnými předky, avšak oba trpěli také oční vadou. Přezdívka al-A'meš označuje osobu trpící očním zákalem a o an-Necha'ím se ví, že byl jednooký. Al-A'meš se pousmál a řekl an-Necha'ímu: "Ibráhíme, představ si, když ...

OTÁZKA: Kdo zodpovídá za změnu zla na dobro? A jak máme tuto svou povinnost splnit? ODPOVĚĎ: Povinností každého muslima je odvrhnout zlo alespoň ve svém srdci. Ten, kdo tak neučiní, není muslimem v souladu se slovy Posla Božího: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ "Kdokoli z vás spatří cokoli ...