Co dělat, pokud ucítíme, že právě nastala Noc úradku?

person looking at the milkyway

OTÁZKA: Pokud nějaký muslim uvidí u některé z posledních deseti nocí Ramadánu znaky nasvědčující tomu, že šlo o Noc úradku, může toto své pozorování šířit mezi jiné muslimy? A co říci ohledně těch, kteří po těchto znameních Noci úradku pátrají a fotí či natáčí na video, co spatřili?


OTÁZKA: Pokud nějaký muslim uvidí u některé z posledních deseti nocí Ramadánu znaky nasvědčující tomu, že šlo o Noc úradku, může toto své pozorování šířit mezi jiné muslimy? A co říci ohledně těch, kteří po těchto znameních Noci úradku pátrají a fotí či natáčí na video, co spatřili?


ODPOVĚĎ:

Těmto lidem vzkazujeme: Dělali naši zbožní předkové před vámi něco takového? Pokud řeknete, že ano, potom na vás padá důkazní povinnost přijít s tvrzením některé respektované islámské autority, která by takové počínání schvalovala. Pokud řeknete, že nikoli, potom je na nás, abychom se ptali: Proč se tímto tedy zatěžujete?

Ibn Hadžer al-‘Askelání pravil:

As-Subkí uzavírá, že pokud spatříte některou noc náznaky toho, že by mohlo jít o Noc úradku (arab. ليلة القدر lejletu l-kadr), máte si to nechat pro sebe. To proto, že Alláh rozhodl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم nemá svou ummu zpravit o tom, která noc to přesně  je. Proto je chvályhodné následovat ho i v tomto. V díle Šerhu l-minhádž a v díle al-Háwí se dokonce uvádí, že je v tom ukryta moudrost, neboť spatření znamení Noci úradku je samo o sobě podobou pocty (arab. كرامة keráma), kterou Alláh uděluje Svým vyvoleným služebníkům a učenci se shodují na tom, že kdo takovou poctu od Alláha obdrží, má ji před druhými ukrývat.[1] 

Šáfi’ovský učenec al-Máwerdí dodává:

Tomu, kdo spatří, že některá noc by podle existujících náznaků mohla být Nocí úradku, si toto své zjištění má nechat pro sebe.[2] 

Zdroj: Viz Is’áfu zewli l-basírati we l-basar bit-tahzíri min ‘amrin chatírin ješábehu l-lejlete l-kadr.

Odpovídal: šejch ‘Ubejd al-Džábirí

Přeložil: Alí Větrovec

_________________________________________________________________

[1] Viz Fethu l-Bárí, 4/26.

[2] Viz al-Háwíju l-Kebír, 3/484.