Dilema muslimů v sekulární společnosti, díl 2.: Dodržování sekulárních zákonů

Logo XXL

Alláh skrze svou Knihu a skrze Svého Posla صلى الله هليه و سلم je jediným zdrojem, jediným pramenem a jediným měřítkem zákonodárství:

Alláh skrze svou Knihu a skrze Svého Posla صلى الله هليه و سلم je jediným zdrojem, jediným pramenem a jediným měřítkem zákonodárství:

لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
Jemu náleží nepoznatelné na nebesích a na zemi a On nejlépe je vidoucí a slyšící! A nemají oni kromě Něho ochránce žádného a On nečiní nikoho společníkem rozhodnutí Svého!“ (Kehf:26) Rozhodnutí se může týkat jak Jeho ustanovení, určení, tak i Jeho zákonodárství.
 
Co se týče šarí’y a její platnosti pro muslima na nemuslimském území, není pochyb, že šarí’a je jediný zákon, jediný princip zákonnosti a zdroj spravedlnosti, který muslim následuje, kterému důvěřuje, za který se zasazuje a kterým se řídí. Jiný zákon nemá v srdci muslima místo. Co je muslimu povolené a co je zakázané v islámském státě, je mu povolené/zakázané i mimo něj.  Alláh praví ohledně těch, kteří prohlásili jiné zákony lepší, nežli šarí’u, nebo stejně dobré:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící. (Máida:44)
A o těch, kteří sice věří, že šarí’a je nejsprávnější a jediný správný zákon, leč pro naplnění svých tužeb utekli k zákonu nešarí’atskému:
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci. (Máida:47)
 
Také není pochyb, že uzavření občanství nějakého státu s muslimem splňujícím výše uvedené podmínky je dohoda, ze které muslimovi plynou následující práva: status občana, právo na trvalý pobyt, diplomatická ochrana, politická práva. Z povinností je nejdůležitější: dodržovat zákony dané země, soudit se před jejími soudy a bránit tuto zemi v případě vnějšího ohrožení.
Šarí’a pak každého muslima přímo povinuje, aby uzavřené dohody respektoval, ctil a neporušoval je:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
Vy, kteří věříte! Dodržujte závazky!  (Máida:1)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
Vy, kteří věříte! Nezrazujte Boha ani posla, vždyť byste zradili vědomě důvěru, která je vám dána. (Anfál:27)
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا
Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku! (Isrá´:34)
Věřící, kteří uspěli na tomto i na onom světě a jsou odměněni rájem a Boží spokojeností Všemohoucí popsal jako:
وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
Kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují (Mu´minún:8)
Ti, kteří tomuto odporují (tedy nedodržují jednou dané sliby a dohody), jsou odsouzeni jako pokrytci. Abú Hurejra cituje, že Posel Boží صلى الله هليه و سلم pravil: "Jsou tři znamení pokrytce: Mluví-li, pak lže, slíbí-li něco, svůj slib poruší, a byla-li v něj vložena důvěra, zradí.[1] Abdulláh ibn Amr uvádí, že Prorok صلى الله هليه و سلم pravil: „U koho se najdou čtyři vlastnosti, ten je pravý pokrytec. A u koho se najde jedna z nich, ten má jednu z vlastností pokrytce, dokud se toho nezbaví. Když hovoří, lže. Když slíbí, nesplní. Když se hádá, hovoří nestoudnosti, a když se na něčem dohodne, dohodu zpronevěří.[2]
 
Původně všechna tři velká monoteistická náboženství, a dodnes zejména pak islám, mají vliv na celistvý život člověka. Sekulární stát naproti tomu, vyžaduje diferenciaci náboženského a světského, politického. Dívá se na jedince jakožto na občany, pro jejichž status je náboženská příslušnost irelevantní. Důležitá je loajalita občanů zákonu, který je výsledkem společenského konsenzu, nebo většinového rozhodnutí občanů. Proto i ta náboženství, která adresují všechny oblasti života svých vyznavačů, jsou nucena od některých svých postulátů ve prospěch tohoto konsenzu ustoupit. Chceme-li definovat objem šarí’atských předpisů praktikovatelných v sekulárním státě, jako je i naše republika, můžeme říci, že zahrnuje oblasti tradičně definované jako ‘akída (věrouka) i šarí’a (islámský zákonný systém). Co se samé věrouky týče, zde není jakýchkoli hranic a překážek ani v systému sekulárním, ani v jakémkoli jiném, neboť svoboda vyznání je garantována, je absolutní a žádná vnější autorita nemůže kontrolovat a vyšetřovat, co si lidé myslí, v co věří a co se děje v lidském nitru. Co se týče zákonného systému, je potřeba rozpracovat náplň šarí’atských norem. Jak jsme uvedli, není možné být muslimem bez přijetí šarí’y jakožto Bohem určeného způsobu života, ideální normy, kterou muslim musí následovat. Šarí’a je však tvořena normami náboženskými, morálními i právními. Náboženské normy, arab. ‘ibáda, zahrnují vztah člověka k Alláhu a spadá do toho vše, co se obyčejně označuje jako „praktikování víry,“ jako modlitba, zekát, půst, apod. Ty jsou pro muslimy závazné v každém případě, i v sekulárním systému. Nemohou být omezovány, neboť tím by se porušovala ústavo garantovaná svoboda vyznání. Mohou být omezeny jedině tehdy, kdy je to nezbytné pro zachování určitých hodnot, jako je právo a spravedlnost, veřejná bezpečnost, morálka, život, zdraví a svobody druhých. 
Co se týče morálních norem, ty jsou také neomezeně platné i v sekulárním prostředí. Morálka se vztahuje na potvrzování určitého systému mravních hodnot a kvalifikace lidských skutků z tohoto pohledu. Doména morálky je lidské svědomí, které již zajišťuje sankci v případě porušení morální normy. Dále stejná sankce se násobí i tím, že daný prohřešek odsuzuje i skupina, která shodně sdílí svůj stejný morální systém.
Konečně se dostáváme k poslední otázce relevance a objemu šarí’atských norem platných v sekulárním zřízení. „Právní“ zde znamená, že pro aplikaci takové normy, nebo vykonání takto stanovené sankce je úptřeba intervence státu. Sekulární stát disponuje systémem právních norem, které jsou odrazem vůle samých jeho občanů a neposkytuje sankce podle islámského systému norem. Proto veškeré normy, jejichž adresátem je stát, jako je právo ústavní, správní, trestní, mezinárodní atd. nemohou být aplikovány v sekulárním státě. Jaká je potom relevance takových šarí’atských norem pro tamní muslimské menšiny?
Vše, co je nařízeno, přikázáno, resp. zakázáno těmito normami zůstává v platnosti, pouze sankce za porušení těchto norem se neaplikují. Jinými slovy náboženský aspekt normy (arab. dijáneten) v platnosti zůstává a soudní aspekt (arab. kadá´en) není v užívání. Oba tyto pojmy označující dvojaké působení islámských norem jsou terminologii islámské právní vědy známy.[3] První z nich označuje duchovní a morální aspekt života, související s odměnou a trestem v posmrtném životě a druhý regulaci mezilidských vztahů cestou ustanovení a sankcí platných jako soudní systém na tomto světě.  Proto, řekneme-li, že náboženský aspekt normy stále platí a soudní aspekt se neaplikuje, znamená to, že se taková norma stěhuje z roviny trestního zákona do roviny nábožensko-etického pravidla. Např. mimomanželské sexuální vztahy jsou pro muslimy nadále zakázány, ale stanovený trest za ně se v sekulární společnosti neaplikuje. Cizoložství pro muslimskou menšinu v sekulární společnosti zůstává velehříchem (arab. kebá´ir) a morálně nepřijatelným jednáním, ale není již trestním činem (arab. džeríma), protože se sankce (arab. hadd) za ně již neaplikuje. V pohledu norem rodinného a majetkového práva, hodnoty chráněné šarí’ou jsou i pro muslimskou menšinu v sekulárním zřízení i nadále relevantní, ale i zde dochází k transformaci právních norem v normy morální.
V krátkosti, hodnoty chráněné šarí’ou a nábožensko-morální obsah těchto předpisů je stále v platnosti i v sekulárním státě, ale ne všechny následky šarí’atských právních předpisů povinujících muslimy nejsou aplikovatelné, s jedinou podmínkou – že je pro stejný případ možno aplikovat dvě normy – šarí’atskou a civilní (např. v souvislosti se sňatky, obchodem, podnikáním, bankovnictvím apod.). Lze stanovit dělítko, že v sekulárním systému zůstávají v platnosti ty šarí’atské předpisy, které jsou adresovány muslimskému jedinci a muslimské společnosti, ale ne i ty, jejichž adresátem je stát.[4]
 
Na základě tohoto principu vydal šejch Ibn Džibrín fetwu zakazující použití služebního automobilu na soukromé účely[5], šejch ‘Usejmín takto fetwou zakázal podvádění při kontrole pracovní docházky a předčasné opouštění pracoviště[6] a šejch Ibn Báz překračování dopravních předpisů.[7]
 
Co se týče často diskutované otázky šarí’atských trestů za specifické prohřešky, jako je odpadlictví, vražda, loupežné přepadení, krádež, cizoložství, nebo konzumace alkoholu, historicky jsou známy dva názorové proudy:
a)      První je reprezentován málikovským, šáfi’ovským a hanbelovským mezhebem, který zdůrazňuje personalitu práva. Podle něj i prohřešek spáchaný mimo teritorium pod jurisdikcí islámského státu má být podroben spravedlnosti šarí’atské justice, je-li to možné. Ale i tak byli nuceni učinit vzhledem k realitě kompromis např. ve věci placení daní, čehož dosaženo aplikací předpisu donucení.
b)      Podle druhého názoru, zastupovanému hanefíjci, je pak takový trestní čin nadále jen morálním prohřeškem a hříchem u Alláha. Alláh hřích takového člověka skryl, protože je krajně obtížné takový trestný čin odhalit, vyšetřit, stíhat, soudit a potrestat, zvláště na území s cizí jurisdikcí.[8] 
Specifickou fetwu ohledně situací, kdy jinak platí předepsané šarí’atské tresty, vydal v moderní době šejch Abdurrahmán al-‘Adaní jako odpověď muslimskému tazateli z Mexika.[9] V ní upřednostňuje pohled hanefíjců a odmítá tvrzení některých, že cizoložník, který spáchá svůj čin mimo území s platností šarí’atských trestů, musí být odvezen k výkonu trestu na místo, kde se tento praktikuje (konkrétně do Království Saúdské Arábie). Šejch toto tvrzení vyvrací s tím, že se jednalo o čin, který Alláh utajil (nemožnost důkazového řízení, šarí’atského soudního procesu apod.). To dokládá hadísem zaznamenaným na autoritu Ibn Omara, že Prorok pravil: „Zdržte se špinavostí, které Alláh Vznešený zakázal. Pokud kdokoli z vás nějakou z nich spáchá, nechť se pokryje závojem Božím, kaje se k němu a navrátí se. Protože pokud někdo odhalí své skryté viny veřejně, budeme na něj muset uplatnit předepsaný Boží trest.[10]
 
Co se týče otázky postavení muslimské menšiny v nevěřícím systému v situaci války, učenci se prakticky jednomyslně shodují na obdobných stanoviscích, jejichž společným jmenovatelem je snaha neporušit ani pravidla zákonodárství islámského jako taková, ani uzavřenou dohodu. V případě konfliktu vyprovokovaného nevěřící zemí, ve které sídlí, mají tito muslimové za povinnost být neutrální a neúčastnit se bojových operací. V případě napadení své země agresorem, mají i muslimské menšiny povinnost bránit svou domovinu bez ohledu na to, jakého vyznání je agresor. I v případě, že útočí muslimský stát a tato jeho bojová operace je šarí’atsky akceptovatelná jako útočný džihád (obrana spojence, útok po vyhlášení války druhou stranou apod.) je tato muslimská menšina zproštěna povinnosti džihádu.[11]
 
Toto dodržování dohody se státem, byť je sekulární, tedy platí i pro ty předpisy, které se jinak protiví šarí’e, neboť:
1.        Alláh nikoho nepovinuje tím, co není schopen vykonat.
لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا
My pak neukládáme duši břemeno žádné nad její síly. (An‘ám:152)
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! (Teghábun:16)
Posel Boží říká „To, co vám přikážu, vykonávejte, kolik jen jste s to…“[12]
2.       Není hříchu tomu, kdo je přinucen jej činit. Alláh říká ohledně konzumace zakázaného v situaci donucení:
 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na tom nebude hříchu, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný. (Bekara:173) a v souvislosti s vynuceným pohlavním aktem otrokyň říká:
وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
A nenuťte své mladé otrokyně, které chtějí žít jako muhsany, k nemravnosti, toužíce po statcích tohoto života pozemského. A ten, kdo je k tomu nutí, (bude potrestán); a Bůh bude potom, co k tomu byly donuceny, odpouštějící, slitovný. (Núr:33)
Šarí’a tedy uznává, že muslimské menšiny, jako kterékoli jiné menšiny, jsou ohroženy již tím, že jsou menšiny a proto i zákony většinových společností jejich postavení upravují a zaštiťují. Proto i islámská právní věda vytvořila v historii koncepty aplikace šarí’y ve stavu oslabení (fikhu l-istid‘áf) a ve stavu nadvlády (fikhu t-temkín). Historickým precedentem je rozdílnost podob muslimské existence v mekkánském a medínském období Prorokovy mise.[13]
 
V rámci systému, kde si lid sám sobě stanovuje zákony, ať již přímo, nebo prostřednictvím svých volených zástupců, však muslimové sami mohou citlivě a ohleduplně, ale zároveň jasně a zřetelně, artikulovat a prosazovat pravidla, která jejich život učiní pohodlnějším a bližším požadavkům šarí’y. Metodou proroka Šu’ajba, mír s ním:
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
I pravil Šu´ajb: „Lide můj, což nevidíte, že mám jasný důkaz od Pána svého a že mi uštědřil od Sebe obživu překrásnou? Já nechci se s vámi příti o to, co vám zakazuji, já pouze chci, abyste se polepšili, pokud jsem toho schopen, a úspěch můj jen od Boha závisí, na Něj se spoléhám a k Němu se kajícně obracím. (Húd:88)
 
Existující škoda vzniklá aplikací ne-šarí’atského zákonodárství na muslimy však nesmí:
1.     1.  Být odkloněna stejnou, nebo větší škodou. Abú Sa’íd al-Chudrí cituje, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم říká: „Kdo z vás vidí zlo, nechť jej odstraní rukou. Pokud toho nebude schopen, nechť se jej pokusí odstranit jazykem. A pokud nebude schopen ani toho, pak nechť jej nenávidí v srdci a to je nejslabší víra.[14][To můžeme také vidět na mnoha příkladech z Koránu a Sunny, jako je postupný zákaz alkoholu, nebo fakt, že Prorok nevybudoval Ka’bu v celých jejích rozměrech, jaké měla za Ibráhíma, mír s ním, z obavy, aby lidé nezačali přidružovat k Bohu. Od Omara ibn Abdul’azíze, umajjovského vládce považovaného pro svou zbožnost a spravedlivost za pátého pravověrného chalífu, se traduje, že když pomalu zaváděl reformy systému, který se předchozím vývojem odklonil od ideálu Proroka a správně vedených chalífů po něm, jeho netrpělivý, leč oddaný syn mu vytkl: „Otče, proč tolik otálíš se zaváděním reforem, zatímco, při Alláhu, nevím, zda nebudeme pro tvář Boží vhozeni do vroucí vody!“ Tj. stěžoval si, že to jde pomalu a ztuha. Moudrý otec mu odpověděl: „Synu můj, nespěchej. Protože Alláh v Koránu dvakrát víno umožňuje a zakazuje jej až napotřetí. Obávám se, že kdybych lidem nakázal plně se chytit pravdy najednou, odmítli by ji v celosti a to by mohlo otevřít dveře herezi.[15]
2.     2.  Přinášet vedle dobra z odstranění škody ne-šarí’atského předpisu vznik zla a těžkosti pro muslimy, ze strany nevěřících, kteří by se cítili ohroženi. Alláh říká:
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají, aby v nenávisti své neuráželi Boha z neznalosti! (An’ám: 108) Liberalizmus a sekularizmus jsou přesně takovými falešnými modlami, které jsou vzývány namísto Alláha Jediného.
 
Vůdcové muslimů i v zemích nevěřících by se však nikdy neměli uchylovat k bílým lžím a diplomatickým kličkám, ve snaze zametat konfliktní aspekty a body sváru pod koberec. Měli by stát jasně a přesvědčivě za stanoviskem islámu, aby byli příkladem a majákem prostému lidu. V opačném případě by jej totiž mohli vést k nepochopení a k bludu. Alláh říká:
فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلا
Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne a nekupujte za Má znamení věci ceny nicotné! (Máida:44)
Na muslimech jako takových také je, aby svými osobními idžtihády, kvalifikovanými a zbožnými rozhodnutími, balancovali mezi zajištěním si smysluplných a lidsky důstojných podmínek v rámci ne-šarí’atského systému na straně jedné a mezi odvržením režimu křivdícího Alláhu tím, že neuplatňuje Jeho zákonodárství, na straně druhé. Neměli by činit žádné takové kroky, které by je vedli k tomu, že jej schvalují, participují na něm, nebo že se tak zdá. Alláh praví:
لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás k druhému! Bůh zná dobře ty z vás, kteří se potajmu okrádají. Nechť se mají na pozoru ti, kdož se vzpouzejí Jeho rozkazu, aby je nepostihla zkouška či trest bolestný. (Núr:63)
 
Odmítání systému, který se nezakládá na tom, co zjevil Alláh, bylo vždy charakteristikou tábora Alláhu odevzdaných, jak lze vidět z příkladu dřívějších národů:
قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا
I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily (Núh:21)
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
A když přišel rozkaz Náš, zachránili jsme Šu´ajba a ty, kdož spolu s ním uvěřili, z milosrdenství od Nás přicházejícího. A postihlo ty, kdož nespravedliví byli, vzkřiknutí jediné a jitro nalezlo je v domech jejich ležící tvářemi k zemi (Húd:94)
O faraonových nohsledech pravil Alláh:
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
ti však následovali rozkazu Faraónova, ačkoliv rozkaz ten k správnému nemohl vésti. (Húd:97)
Cestou prosazování podobných změn je celospolečenská diskuze, osvěta, výzva k islámu apod. a není jí aktivní participace na ne-šaríatských systémech transferu moci, nebo vynášení a tvorby nových zákonů. Práce muslima na místech, kde by tvořil nové ne-šarí’atské zákony, nebo kde by aplikoval a vymáhal ty stávající, je odmítnuta jako poklonkování křivdícímu systému.
 
Následování morálních imperativů islámu je prioritní, nemělo by však být ani samými muslimy, ani nemuslimským okolím, bráno jako akt zrady systému, s nímž jsme výše zmíněnou dohodu uzavřeli. Naopak, v rámci kteréhokoli systému každý věřící jedná podle morálních imperativů své víry, jde-li ovšem o víru ryzí. Ačkoli je patrný rozdíl v tom, že západní tradice definuje své občanství na základě společně sdílené loajality k zákonnému systému, k národu, společně sdílené historii a kultuře, naproti tomu tradice islámská klade klíčový důraz na teritorium, hlavu státu a konkrétní podobu společenské smlouvy . [16]
 
Toto by nemělo být překážkou v smysluplném a bezkonfliktním, mírovém soužití nemuslimské většiny a muslimské menšiny pod ne-šarí’atským systémem, neboť jsme viděli, že byť základní postuláty a cesta jsou odlišné, výsledek je stejný. Navíc identitu člověka určuje nejen náboženství, ale také mnoho jiných faktorů. Bavíme-li se o evropských muslimských menšinách, jejich „islámskost“ je jasně vymezuje oproti ostatním Evropanům, stejně jako je jejich evropskost vymezuje proti ostatním muslimům. Navíc islám není nálepkou a označením lidské smečky, nýbrž úplným a bezvýhradným podrobením se Bohu v každém ohledu a v každé situaci. Islám nás učí jak být lepšími a zodpovědnějšími lidmi, lepšími rodinnými příslušníky, pracovníky, přáteli a občany.
 Na to, že muslimská komunita bude v určitých některých ohledech žít svým životem vedle většiny nemuslimské, není třeba nahlížet s podezřením.  Ideologizace těchto rozdílných definic a cest, stejně jako zanedbávání jejich odlišnosti a nepochopení těchto principů inkluze – zároveň jak společného, tak i paralelního života, k ničemu bohulibému nikdy nepovede.


[1] Obecně přijímaný. Sahíh Buchárí, hadís č. 2327. a 3007.; Sahíh Muslim, hadís č. 58.
[2] Sunen Tirmízí, hadís č. 2781.
[3] Viz Ali Bardakoglu: The Structure, Mission and Social Function of the Presidency of Religious Affairs, in Religion and Society: New perspectives from Turkey, Ankara, Presidency of Religious Affairs, 2006, 10-11., str. 240.
[4] Karčić, Fikret: Šerijatsko pravo – reformizam i izazovi modernosti – hrestomatija eseja i tekstova, Biblioteka Savremeni mislioci, kniha 6., e-vydání: www.bosnamuslimmedia.com, 2009, str.237 – 240.
[5] Kol.: Fetawá ohledně pracovníků, Ledžnetu d-dáima, Rijád, KSA, b.r., str. 33-34.
[6] Tamtéž, str. 52 a 57-58.
[7] Fetawá´u l-islámíjja, str. 536.
[8] Viz Abou El Fadl, Khaled: Islamic Law and Muslim Minorities – the Juristic Discourse on Muslim Minorities from the 2nd/8th to the 11th/17th enturies, in Islamic Law and Society, sv.1, č.2 (1994), BRILL, Leiden, str.141-187.
[9] Fetwa je ke stažení na http://www.salafyink.com/fiqh/AdulteryMuslimResident.pdf (k 22.3.2011)
[10] Hadís zaznamenává Hákim jako sahíh ve svém Mustedreku, Málik v Muwettá‘ na autoritu Zejda ibn Aslama a v kapitole o trestu pro cizoložníka jej pod číslem 1048 uvádí i Ibn Hadžer jako směrodatný pro praxi.
[11] Viz Abou El Fadl, Khaled: op.cit.
[12] Sahíh Muslim, 2/975.
[13] Viz Ljevaković, Enes: Fikh muslimanskih manjina – utemeljenje, kontroverze i dileme, in Zbornik radova FIN u Sarajevu 10 (2005), str.145 – 163.
[14] Sahíh Muslim, Kitábu l-ímán, hadís č. 49..
[15] Viz aš-Šátibí: al-Muweffekát, 2/94.
[16] Karčić, Fikret: Islamske teme i perspektive, in Savremena islamska misao, El-Kalem, Sarajevo, 2009, str.63.