Dobrodinní měsíce Ša'bánu

Logo XXL

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a vedení správnou cestou žádáme. Kdo je Jím veden správnou cestou, nezbloudí a kdo bloudí, nenalezne cestu než skrze Něj. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, bez společníka a dosvědčuji, že Muhammad صل الله عليه و سلم je Jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, pravověrným chalífům, všem jeho y společníkům a všem těm, jež ho následují. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme pilíře islámu a jděme přímo! Alláh řekl: Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1) a Posel صل الله عليه و سلم pravil: „Věru nejlepším slovem je slovo Alláha nejlepším vedením je vedení Muhammeda a věru nejhorší z věcí všech jest inovace ve víře. A každá taková inovace je bid’a, každá bid’a je blud a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a sestry v islámu! Nadejde chvíle, kdy nebudeme moci zlepšit svůj stav v jakém budeme, a tak může zůstat i celou věčnost. Myslet si, že bude ta chvíle bude blažená je sebeklam. Naopak, právě teď ji ještě můžeme ovlivnit! Po smrti již není návratu! Posledním, co Alláh dž.š. zjevil svému Poslu صل الله عليه و سلم, bylo (ve významu): A bojte se toho dne, v němž k Bohu se navrátíte, kdy duše každá bude odměněna podle toho, co si vysloužila, a kdy lidem nebude ukřivděno. (Bekara:281) Poselství skončilo a nadešla doba bezpodmínečného podřízení se tomuto poselství a víry v něj, neoddělitelné od činu. Alí ibn Abí Tálib, řekl: „Dnes je čas práce bez odměny a zítra bude čas odměny bez práce.“ Vstupujeme do každého měsíce, prožijeme ho a on skončí. Bůh řekl: Zajisté počet měsíců u Boha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Boží v den, kdy stvořil nebesa a zemi. (Tewba:36) To je jednou z podob čistoty a nadřazenosti islámu nad ostatními vírami a ideologiemi. I když v historii existovali národy, které dělily rok třeba na třináct měsíců, dnes celý svět počítá měsíců dvanáct. Měsíce hidžretského roku jsou také pojmenovány podle přírodních dějů a činů pokory Bohu, nikoli jmény despotů. Hidžretský kalendář byl jednou jasně ustaven a platí bez jakýchkoli reforem v podstatě dodnes. Nedošlo nikdy k nelogickému posouvání a nadstavování dní a roků, jaké známe z kalendáře křesťanského. Je proto špatné, když muslimové opomíjejí kvalitní kalendář, který je dědictvím prvních generací muslimů – našich selef. Některé dny jsou u Alláha vskutku významnější než jiné. V nich se odměna násobí a do hry vstupuje i skutečnost, že uctívat v nich více znamená následovat sunnu. Právě dnes je ša’bán. Měsíc ša’bán je, milí bratři a sestry, právě takový význačný čas. Čas dobrovolných úkonů přiblížení se Bohu, čas rozjímání a přípravy na Ramadán. Aby tělo i duše před ramadánem zesílily a dosáhly úrovně, kdy pro ně bude ramadánské uctívání snazší, přínosnější a povede lépe k jejich zocelení. Nejdůležitějším z těchto činů, které bychom měli v míře co nejhojnější nyní vykonávat, je dobrovolný půst. Áiša podle Buchárího podání vypráví: „Posel Boží صل الله عليه و سلم se postil tolik, že jsme říkali, že ani půst nepřeruší. A přerušoval půst tolik, že jsme říkali, že se více již postit nebude. Avšak neviděla jsem Posla Božího صل الله عليه و سلم, že by se postil jakýkoli měsíc celý, kromě ramadánu. A neviděla jsem jej dobrovolně se postit více než v ša’bánu.“ Podobně zaznamenal Muslim od Abú Selemy: „Ptal jsem se Áiše na půst Posla Božího صل الله عليه و سلم a ona řekla: „Posel Boží صل الله عليه و سلم se postil tolik, že jsme říkali, že ani nepřestane a přerušoval půst tolik, že jsme říkali, že se více již postit nebude. Neviděla jsem, že by se z jednoho měsíce postil více nežli v ša’bánu. Postil se skoro celý ša’bán!“ Podle Tirmízího verze: „Postil se jej skoro celý, ba i celý.“ Ibn Mubárek říká: „Oba hadísy jsou v souladu, o tom, který se postí drtivou většinu měsíce lze říci, že se postil celý měsíc.“ Tirmízí zaznamenal od Abú Hurejry následující hadís od Posla صل الله عليه و سلم: „Když zůstane polovina měsíce Ša’bánu, není půstu až do Ramadánu.“ Je lepší půst přerušit několik dní před začátkem Ramadánu, v souladu s dalším hadísem, který rovněž od Áiše zaznamenal Abú Daúd: „Posel صل الله عليه و سلم často rozpojoval Ša’bán od Ramadánu.“ Zakázáno je záměrně se postit pár dní před začátkem Ramadánu, včetně tzv. pochybného dne, kdy se rozhoduje, nastává-li již ramadán, nebo dokončujeme třicátý den Ša’bánu. Abú Hurejra vyprávěl, že Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: „Někteří postící mají z půstu jen hlad a někteří modlící se noční modlitbu z ní mají pouze bdění.“ Podle Ibn Mádže. Věřící, nezapomeňte, že půst není jen odříkání se jídla, pití a rozkoše, nýbrž všeho zla, v činu, poslechu i hovoru.
Milí bratři a sestry, vězte, že 15. ša’bán a jeho noc není ničím zvláštní či významná, je to den a noc jako ostatní. Veškerá podání hovořící o výjimečnosti 15, ša’bánu se nezakládají na historické pravdě. Bůh řekl: Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili (Hudžurát:6) Tento verš je důkazem povinnosti zkoumat cesty, jakými se určitá zpráva či vyprávění dostalo k příjemci. Je-li vypravěč hanebníkem, inovátorem, nebo není-li znám, nelze jeho vyprávění kvalifikovat jako autentické a přikládat mu důkazní hodnotu. Sufján as-Sawrí pravil: „Isnád je zbraní věřícího. Tedy pokud nebude mít zbraň, jak bude bojovat?” Ibn Mubárek řekl: „Isnád je pro mne z víry. Bez isnádu by kdokoli mohl říkat cokoli.“ Bratři! V tom opět spočívá čistota islámu a jeho nadřazenost nad jiná lidská uvěření. Mytologie modloslužebníků nic takového neznala. Předchozí národy, které zaznamenávaly slova a činy svých proroků nakonec často zbloudili kvůli tomu, že nedokázali odlišit pravdu od smyšlenky, zjevení od jeho výkladu. Ba co více, jako pravda byly jednotlivými sektami potvrzovány jen ty údaje, které podporovaly jejich teze. Ani dnes nemají nevěřící jakoukoli jistotu že to, co připisují svým velikánům jsou skutečně jejich slova, pokud to není doloženo v některém jejich konkrétním díle. Věřící! Dodržujte tedy důsledně to, co je vám zůstaveno z autentické sunny a střezte se inovace a nepodložených báchorek. Posel صل الله عليه و سلم řekl: “Kdokoli mi přisoudí lež nebo popře, co jsem řekl, bude mít místo v pekle.” Mutewátir.

Pane náš! Utíkáme se k tobě před zlem nás samých, před zlem šejtánů z džinů i z lidí. Utíkáme k vedení Tvé Knihy a Sunny Posla před inovací a tmářstvím! Pane, dej nám získat užitek z dobrovolného uctívání v ša’bánu a obdař nás silou a pevnou vírou pro vznešený měsíc ramadán! Pane, neber nám naše duše dříve, než nadejde letošní ramadán, abychom ti v něm mohli více, lépe a pokorněji sloužit. Ámín.