Islám a kouření

Logo XXL

 

Řekl Vznešený Alláh ve svojí Svaté Knize: "Nezabíjejte se vlastníma rukama" a také: "Nevrhejte se v záhubu, vždyť Bůh vám je Milosrden." A řekl Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním: "Neškoď a ne budiž ti škozeno"

 

Řekl Vznešený Alláh ve svojí Svaté Knize: "Nezabíjejte se vlastníma rukama" a také: "Nevrhejte se v záhubu, vždyť Bůh vám je Milosrden." A řekl Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním: "Neškoď a ne budiž ti škozeno"

Není pochyb v tom, že kouření samo je pomalá sebevražda, zabití člověka. Alláh Nejvznešenější zapověděl zabíjení lidí. A též zakázal vystavování sebe sama škodlivým vlivům. To znamená úplný zákaz všech činností, které by k tomu mohli jakkoli vést, ať již přímo, nebo nepřímo. Rovněž jde o plýtvání penězi a o příležitost, která může vést ke konzumaci ještě silnějších drog, zejména u mládeže. A proto bylo nutno znát názor ulema (znalců v islámských oborech, právních-šeri’etských znalců).

FETVA (právní názor)

Trvalý výbor pro fetava v Saudské Arábii:

Kouřit je zakázáno. Pěstování tabáku a obchodování s ním je zakázáno. Kvůli škodlivinám, které tabákový kouř obsahuje. Bylo řečeno v hadísu (výroku Posla Božího, mír a požehnání Boží s ním): "Neškoď a ne budiž ti škozeno." Protože tabák patří mezi neřesti (zlozvyky) řekl Alláh Proroku, mír a požehnání Boží s ním, ve svatém výroku (hadís kudsí): "Povol dobré věci a zakaž neřesti"

FETVA

šejcha Dr. Yusuf Al Qaradawi, stát Katar

Chvála Bohu a požehnání Jeho Poslu, jeho rodu, jeho druhům (sahába) a těmž, kteří jsou ve shodě s Poslem mír a požehnání Boží s ním a jeho druhové (sahaba), nechť je s nimi Bůh spokojen

Rostlina tabáku se na trhu objevila v 10. stol. hidžry (16 – 17. stol. křesťanského letopočtu, poznámka překladu). Začala se užívat lidmi a to bylo příčinou, aby se ulema k tomuto problému vyjádřili, protože to byla nová záležitost, o které nic nebylo známo. Ulema si neuvědomovali jeho pravou podstatu, neexistovali objektivní vědecké studie. Proto se neshodli. Někteří z nich kouření zakázali, jiní ho považovali za zavrženíhodné a další za povolené a někteří neřekli nic.

Důkaz těch, kteří ho zakázali:

Shodli se dle některých nástrojů, pravidel a postupů fiqhu (výklad šari’e), že:

1. způsobuje opilost jako alkohol a cokoliv působící opilost je zakázáno.

2. apatie a umrtvení – pokud nepůsobí opilost, má výše uvedené účinky. "Posel Alláha, mír s ním, zakázal vše co působí apatii a umrtvení". Tento hadís je důkaz, že je kouření zakázáno.

3. Působí škody, které zde již byli uvedeny a to dvojího druhu. Fyzické a finanční. Fyzická škoda je oslabení jedince, změna barvy jeho kůže na žlutavou, chronický kašel vedoucí k snadnější nákaze TBC nebo i k rakovině. Finanční škody zahrnují fakt, že kouřením se plýtvá penězi. Peníze utracené za tabák nemají žádný pozitivní dopad ani na tělo ani na ducha. Nemá žádný význam pro tento ani pro onen svět. Posel, mír s ním, zakázal utrácet peníze nadarmo. Nejdůležitější ze závěrů vyvozených Ulema je, že není rozdílu mezi škodlivinou působící postupně a nebo naráz. Dále jmenovaní Ulema prohlásili kouření zakázaným (haram): šejchu l-islám Ahmed al Mansúri al Buhúti za mezheb hanbelije a za maliki to byl šejchu l-islám Ibrahim Lakani z Ulema Maroka, Abu l-Ghajf Kaššáš z Ulema damašských za mezheb šáfi´ovský. Nedžmuddin ibn Badruddin ibn Mufessir l-Kur´an, dále al-Arabí al-Ghazí al-Amirí aš-Šáfi´í z Ulema jemenských, Ibráhím ibn Džemál a jeho žák Abú Bekr ibn Ahdál. Z ulema al-Haramejnu (dvě svatá místa – Mekka a Medina) al-Muhakkik Abdulmálik al- ‘Assámí a jeho žák Muhammed ibn ‘Aláma a Omar al-Masrí. Z tureckých Ulema Muhammed al-Chavadža, ‘Isa Šahvati, Mekki ibn Varuh al-Mekkí a Se’ad al-Bulchí al-Medani. Všichni tito Ulema se shodli na zákazu kouření a doporučili tabák nepoužívat.

Názor těch kteří kouření prohlásili makruh (zavrženíhodné, ale nezakázané) podkladem jim bylo, že škodí pokaždé i v malém i ve velkém množství. I při užívání malého množství se člověk problémům nevihne a dostane se k době kdy začne s užíváním tabáku ve velkém. Jde také o plýtvání penězi, které lze využít lepším a užitečnějším způsobem. Dále vychází z cigaret zápach, který obtěžuje okolí (tak jako makruh věci-cibule, česnek a je to dle hadísu Posla mír s ním brání lepšímu vykonávání aktů uctívání. A kdo si na to navykl a jeden den vynechá je neklidný a trpí i dalšími abstinenčními příznaky. Stejné je to, když se kuřák nachází ve společnosti, kde platí zákaz kouření.

Názor těch kteří to povolují ti sledovali princip, že každá věc je povolena a tvrzení, že kouření způsobí opilost či změněný stav vědomí není pravda, protože opilost či změněné stavy vědomí (bezvědomí) nebo symptomy těchto jevů u kuřáků nenacházíme. A plýtvání penězi není specifické pro kouření. Tento názor zastávali: šejch Abdulghani an-Nábulusí, šejch Mustafa Sujútí.

Co říkají současní Ulema? Jsou stejně nejednotní jako ti před nimi. Někteří kouření zakazují a jiní povolují možná nejobjektivnější je názor šejcha z Azharu Mahmuda Šaltúta ve Fetava "Jestli tabák nezpůsobuje opilost či bezvědomí má stejně negativní účinky na zdraví kuřáka a obtěžuje okolí. Lékaři prováděli chemické rozbory a stanovovali toxické substance, které obsahují tabák. Jsou to substance pomalu zabíjející člověka. A to jsou důvody k prohlášení kouření ze šeri’etského hlediska za haram. A z toho vyplývá, že rozdíly v názorech různých zmíněných Ulema ve věci kouření jejichž stanoviska nebyla ve vzájemné shodě k vytvoření jednotného právního názoru v této věci. Z toho vyplývá, že otázka kouření a jeho negativních účinků na zdraví lidského organizmu a na finanční situaci kuřáků není jen záležitostí Ulema, ale především i problémem medicínským. Musíme se ptát lékařů n jejich konkrétní stanoviska o kouření, neboť to je jejich obor. Řekl Nejvyšší: "Zeptejte se znalenších." A také řekl: "Nemůže nejlépe zpravit než kdo lépe zná." Všichni lékaři a vědci posuzují účinek kouření na organizmus jako celek a specificky na plíce a respirační systém negativně. Způsobuje plicní karcinom, což varuje v posledních letech celý svět, že kouření škodí zdraví. V naší době musí názor Ulema souhlasit a nebýt v rozporu s názorem lékařů v této věci. Koření škodí zdraví což znamená, že je dle islámu zakázáno. Někdy nepotřebujeme k odhalení škod způsobených kouřením ani lékaře ani laboratoř, nakolik jsou tyto patrné. Někteří se táží, proč zakazujete tabák není potřeba, aby šeri’a vyhlásila jasný názor v každé zakázané věci stačí když stanovuje pravidla pod něž lze zahrnout vše zakázané, jako logika zákazu alkoholu, vepřového masa atd."

Imam Abú Muhammed ibn Hamza Záhirí řekl, že vše co škodí je zakázáno, dle hadísu Posla Allahova, mír s ním: "Allah předepsal všem dobré věci a ten kdo škodí sobě nebo druhým nekoná dobře. Ten kdo nekoná dobře jde po stopách toho co je zakázáno." A také řekl Posel, mír s ním, ve smyslu: "Neškoď a nebudiž ti škozeno." V Koránu je řečeno: "Nevrhejte se v záhubu, vždyť Bůh vám je Milosrden."

Z nejlepších výkladů týkajících se škodlivin je výklad imama an Navavi nechť je s ním Allah spokojen, který řekl: " Všechno co škodí při polykání jako sklo kámen i jed je zakázáno požívat. Vše čisté zdravé je možno konzumovat, kromě exkrmentů (třeba spermatu- to je zakázáno). Podle sahih zdroje. Finanční škoda: je zakázáno utratit peníze za věc bez pozitivního efektu, jak na život tento, tak i na ten budoucí. Protože člověk má peněz svěřeno o Allaha, stejně jako zdraví. Řekl Nejvyšší: "Neplýtvejte, bůh nemá rád plýtvající." Je zřejmé, že utratit peníze za kuřivo je plýtvání. Škodlivost v závislosti, je dalším negativním vlivem kouření. Kouření činí člověka otrokem, tím že když nemá v krvi svoji stálou hladinu nikotinu, propadá abstinenčním příznakům – je roztěkaný, nervózní."

Kouření není povoleno, dle šari’e je zakázáno. V naší současné době podle vědeckých a medicínských organizací, kouření je škodlivé a zanechává trvalých následků na lidský organismus. Tato fakta jsou kvalifikována věrohodnými statistikami. Proto kouření nemůže být v islámu povoleno. To je názor většiny Ulema. Protože vše co škodí zdraví člověka, musí být zakázáno. Řekl Nejvyšší. "Nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama" a "nezabíjejte se, Bůh vám budiž Milosrden" a řekl "neplýtvejte, Bůh nemá rád plýtvající." "Ti kteří plýtvají jsou bratři šejtana." A řekl "Nezabíjejte se!" Z toho můžeme dojít k závěru, že v součastnosti je kouření striktně zakázáno. Lékaři došli k závěru, že kouření je škodlivé. Sice jeho škodlivý účinek není náhlý, ale pozvolný. Jako účinek jedu podaného po částech je stejný, jako účinek většího množství naráz. Je to zakázáno. Sebevražda rychle je zakázána stejně jako pomalu. Kouření je pomalá sebevražda. Člověk nemůže dle šari’e škodit ani sám sobě, ani druhému. Posel, mír s ním, řekl: " Neškoď a nebudiž ti škozeno." To znamená, že člověk nemá škodit sobě, ani ostatním. Kouření dle názoru lékařských odborníků, poškozuje zdraví kuřáka i lidí v jeho okolí. A proto vyhlašoval celý svět tabákovým koncernům, aby své výrobky zřetelně označili nápisem o škodlivosti kouření pro lidské zdraví. A proto nemohou Ulema nic prohlásit, než že kouření je zakázáno, jak pro toho kdo si ho může dovolit, tak i pro toho, kdo na něj peníze nemá. Moudrý muslim musí tomuto zlozvyku odvyknout. Kouření v sobě nezahrnuje žádné pozitivum. Ba naopak.

Moje rada především mladým zní, aby se oddálili této neřesti a zlozvyku, který všichni lékaři prohlásili škodlivým a shodli se na jeho negativních účincích pro lidské zdraví (mimo jeho ekonomickou prodělečnost). A ten kdo již kouří měl by s tím přestat a odvykat tomu. Respektive ti kdo teprve začínají a nejsou ještě tak těžce závislí. Vůle zde může hrát velkou roli.

Televize, rádio a ostatní média mají velkou sílu v propagandě proti kouření. A je to i jejich zodpovědnost. Stejně jako herců kteří točí televizní filmy, ti musí přestat dělat kouření reklamu. Stát musí začít bojovat proti tomuto nešvaru a osvobodit lidi od jeho negativních dopadů. Žádáme Allaha Nejvznešenějšího, aby nás navedl na správnou cestu a naučil nás užitečnému, jak v životě pozemském, tak i posmrtném. On je Slyšící a Vědoucí. Požehnání a mír Poslu Allahovu.