Islámský zákaz zobrazovat Boha

Logo XXL

OTÁZKA: Proč se podle islámu Alláh nijak nezobrazuje?

OTÁZKA: Proč se podle islámu Alláh nijak nezobrazuje?

ODPOVĚĎ:
 
Alláh Sám Sebe popisuje:
 
A není nic, co by podobné Mu bylo (Šúrá:11, přibližný překlad významu)
 
a není nikoho, kdo je mu roven (Ichlás:4, přibližný překlad významu) 
 
Alláh přikázal Svým stvořením uctívat jen Jeho Jediného, Který nemá společníka, ani Sobě rovného, ani Sobě podobného:
 
A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Boha, zasvěcujíce mu upřímně svou víru (Bejjina:5, přibližný překlad významu) 
 
Je to také důvod, proč jsme byli stvořeni. Alláh praví:
 
A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali (Záríjját:56, přibližný překlad významu)
 
Dále zakázal jakoukoli formu přidružování k Němu – ať už připodobnit k Němu něco či někoho, či Jej Samého připodobnit k někomu či něčemu, nebo dokonce připodobnit sama sebe k Němu, oč je On vznešenější!
 
Alláh praví:
 
Když člověka neštěstí postihne, tu modlí se k Pánu svému, kajícně se obraceje k Němu; když potom Bůh to v dobrodiní změní, člověk zapomene na to, proč se k Němu předtím modlil, a přidává Bohu podobné, aby svedl jiné z cesty Jeho. Rci: „Jen si užívej v nevděku svém, ty zajisté budeš pak jedním z obyvatel ohně pekelného!“(Zumer:8, přibližný překlad významu)
 
Na jiném místě pak varuje:
 
… dnes odměněni budete trestem zahanbujícím za to, že mluvili jste nepravdu o Bohu, a za to, že pyšně jste se odvraceli od znamení Jeho! (An’ám:93, přibližný překlad významu)
 
Proto je zhotovení si jakéhokoli spodobnění, o kterém se řekne, že je to Alláh/Bůh porušením těchto Jím jasně stanovených pravidel. To je odsouzení hodné jednání, které nemůže skončit jinak, nežli trestem a věčným zatracením:
 
Vy místo Boha pouze modly uctíváte a lež tím vytváříte. Ti, které vedle Boha uctíváte, nemohou vám dát obživu žádnou, usilujte proto nalézt svůj příděl obživy u Boha, uctívejte Jej a buďte Mu vděční, neb k Němu pak budete navráceni. (‘Ankebút:17, přibližný překlad významu)

A chraň nás Alláh před tímto.