Jaká je cesta z nynějšího ponížení muslimů

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
 
Na začátku letošního roku během sionistické vyhlazovací akce proti obyvatelům Gazy již zahynulo přes tisíc civilistů. Zasažena byla i budova organizace OSN pro pomoc uprchlíkům, pravděpodobně bílým fosforem, chemickou zbraní, která je dle mezinárodních standardů zakázána.
Stejně tak stále pokračuje i útisk v jiných částech islámského světa. Za všechny prosíme Boha o podporu, pomoc a vítězství nad nevěřícími.
 
Pravý důvod tohoto hlubokého ponížení již byl  mnohokrát vyřčen. Je shrnut ve slovech Božích (ve významu): Od vás samých to přišlo! (Imrán:165) A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily (Šúrá:30) Je to Boží trest za naši nepokornost a lhostejnost. Jeho slova zní jasně: Kdo je nespravedlivější než ten, jenž – když připomínána jsou mu znamení Pána jeho – od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme. (Sedžda:22)
 
Toto jsou znamení a varování Boha a Posla Jeho صل الله عليه و سلم!
A dle slov Božích: Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás k druhému! (Núr:63)! Je to výzva k nám, výzva k úplné poslušnosti Bohu, k džihádu, k náklonnosti k věřícím a k odvržení nevíry nevěřících.
 
Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: “Nejcennější věcí je islám, jeho sloupem je modlitba a jeho vrcholem je džihád na cestě Boží.” Sahíh podle Tirmízího.
Abú Umáma vyprávěl od Proroka صل الله عليه و سلم: „Kdokoli nebojuje, nebo nevypravuje bojovníka, nebo nezůstal vzadu, aby se postaral o bojovníkovu rodinu, toho Bůh zasáhne neštěstím ještě před Dnem Vstání.“ Hasan dle Ibn Mádži.
Džihádem je pak odstranění každého zla, vždyť Boží Posel صل الله عليه و سلم řekl: “Kdokoli z vás, vidí-li něco špatného, nechť to odstraní rukou. A pokud nemůže, pak slovy. A pokud není schopen ani toho, pak nechť to odsoudí a nenávidí v srdci. A to je nejslabší druh víry.” Podle Buchárího.
V jiném hadíse: “Zasáhne-li lid nějaké zlo a tento se nestará, aby jej změnil, tehdy ho Bůh zasáhne trestem celý.” Podle Tirmízího.
Je jím i slovo pravdy, vždyť Posel صل الله عليه و سلم učil: “Jestli uvidíš mé společenství, kdy se bojí říci tomu, kdo je nespravedlivý “jsi nespravedlivý”, tak to bude konec mého společenství.” Ahmed,Taberání, Bejhekí.
A také: Nechť nikomu z vás nezabrání strach z lidí v tom, aby řekl pravdu, když ji vidí, nebo byl jejím svědkem, protože mu slovo pravdy nepřiblíží hodinu smrti, ani mu nezmenší obživu. Podle Ahmeda od Abú Saída el-Chudrího.
 
Pán náš přikázal: Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí. (Tewba:41).
Náš džihád bude vyžadovat úplné přijetí náboženství Božího zjevení a Sunny Jeho Posla صل الله عليه و سلم a úplné odvržení falešných věr, idejí, dogmat a pověr, otevřenou opozici k modloslužebnictví a k inovaci, která křiví a špiní víru. Bude požadovat správné plnění islámských zásad a povinností, modlitby, uctívání a vzpomínání Boha a stejně tak i mimo ni, neboť celý náš život bude službou Bohu. Budeme muset zanechat následování tužeb a neislámských typů chování, ač jsou nám v dnešní době vlastní.
 
Náš džihád si žádá, abychom dávali a nikoli odnímali. Abychom poskytovali a nikoli žebrali.
Posel صل الله عليه و سلم řekl: Je lepší, když člověk vezme provaz a přitáhne na svých zádech otep dřeva a prodá ho, aby Alláh uchránil jeho čest, než kdyby měl žebrat od lidí, ať už něco dostane nebo ne. Buchárí.
Nedbalost a nespolehlivost musí být odstraněna. Když k Poslu صل الله عليه و سلم přišel nějaký muž a zanechal svého velblouda před mešitou, Posel صل الله عليه و سلم se toho muže na něj zeptal a člověk odpověděl: “Spolehl jsem se na Boha.” “Přivaž jej a pak se spolehni,” odvětil mu Posel صل الله عليه و سلم. Podle Ahmeda.
 
Pryč se zbabělostí a loajalitou k nepříteli. Pryč se vzájemnými rozpory a půtkami.
Řekl Posel Boží صل الله عليه و سلم: „Kdo na nás vytáhne zbraň, není z nás.“ Zaznamenal imám Málik v Muwetta‘u od Ibn Omara.
Nechť jsou nahrazeny přísnou disciplínou a organizovaností, jak to požaduje šarí’a.
Ibn Omar vyprávěl od Posla صل الله عليه و سلم: „Muslim je povinen poslouchat (nadřízeného) ať se mu to líbí či nikoli, dokud mu nepřikáže učinit zakázané. Je-li mu přikázáno zhřešit, pak nenaslouchá, ani neposlechne.“ Sahíh dle Ibn Mádži.
‘Ubáda bin Sámit vyprávěl od Posla صل الله عليه و سلم: „Pokračujte v provádění hudúd na příbuzných i rodem cizích a nenechte obavy z nařčení, aby vás zastavili v dodržování příkazu Božího.“ Ibn Mádža jako hasan.
 
Pryč s korupcí!
Abdulláh bin Amr vypráví slova Poslaصل الله عليه و سلم: „Prokletí Boží je s tím, kdo dá úplatek i s tím, kdo jej přijme.“ Zaznamenal Ibn Mádža jako hasan.
 
Pryč s nerovností mezi lidmi.
Imám Tirmizí zaznamenal hadís oceňovaný Bejhekím jako hasan, od Posla صل الله عليه و سلم: Všichni jste syny Adama a Adam je ze země. 
Nechť už nikdo více netrpí zimou, hladem a žízní.
Od Abú Hurejry se tradují následující slova Prorokaصل الله عليه و سلم: „Tři věci nemohou být nikomu z muslimů upřeny: voda, pastviny a oheň.“ Abú Sa’íd vysvětlil, že se jedná o tekoucí vodu. Sahíh dle Ibn Mádži.
 
Pán přikázal: Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno. (Anfál:60)
Náš džihád potřebuje přípravu a znalost! Posel صل الله عليه و سلم řekl: Kdo naučí někoho nějaké znalosti, tomu se dostane odměny za všechny, kteří podle ní budou postupovat. A jim se z jejich odměny nic nezmenší. Podle Tirmízího.
 
Buďme tedy opravdovými věřícími, které Bůh popsal slovy: Věřícími jsou pouze ti, kdož uvěřili v Boha a posla Jeho a poté nepodlehli pochybnostem, nýbrž bojovali majetky i osobami svými na cestě Boží – a tito jsou věru upřímní. (Hudžurát:15)
Doufejme, mějme naději a pusťme se do díla. Bůh říká: Vy, kteří věříte! Pomůžete-li Bohu, On zajisté pomůže vám a upevní paty vaše! (Muhammed:7)
a také A Bůh vskutku pomůže těm, kdož pomáhají Jemu – a Bůh věru je silný, mocný. (Hadž:40)
 
Země ozbrojeného džihádu jsou možná daleko a my možná necítíme, že jim můžeme bezprostředně pomoci. Co však můžeme, je vybojovat náš neméně podstatný džihád zde, aniž bychom vzali zbraň do ruky a vydali se k al-Aksá, k Bagdádu, Kábulu, nebo ke Groznému.
 
Tímto bojem je úsilí o vytvoření správné islámské společnosti tady a teď. Jsem přesvědčen, že pomoci může každý z nás a nejlépe sám on ví, čím může být prospěšný. Pomoc může být skrze oběť osobní, např. ze svého času, nebo materiální a jedno se bez druhého neobejde.
Musíme:
1. být skvělou ukázkou člověka islámu, zcela oddaného Boží věci ve všech svých činech. Svou morálkou, svým uctíváním i svým povoláním přispívat k pozitivnímu obrazu islámské ideje všude a mezi všemi.
2. budovat muslimskou komunitu kontakty, návštěvami, dobrým slovem a ochotou pomoci.
3. budovat kvalitní českou islámskou mysl na základě správné věrouky a přístupu, zásobovat český jazyk kvalitní literaturou o islámu, jak překladovou tak vlastní, autorskou. Naplňující očekávání a potřeby čtenářů dlouhodobě, nikoli jen řešit otázky výhradně dnešní a nikoli jen obhajovat apologetikou.
4. budovat kvalitní informační zázemí, síť a médium, které bude nezávislé, svobodné od snah propagandistů, kde jedinou cenzurou bude islámské svědomí a otázky halál a harám.
5. k tomuto motivovat i další, své rodiny, přátele atd.
 
Začněme dříve, zítra již může být náš boj prohraný. bojte se toho dne, v němž k Bohu se navrátíte, kdy duše každá bude odměněna podle toho, co si vysloužila, a kdy lidem nebude ukřivděno. (Bekara:281)
 
Prosíme Boha, aby upevnil naše paty na správné víře a dal nám pocítit vítězství. Ámín.