Jaké je největší Boží jméno?

Logo XXL

OTÁZKA: Jaké je největší z tzv. překrásných jmen Božích?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaké je největší z tzv. překrásných jmen Božích?

ODPOVĚĎ:

Někteří lidé si myslí, že tzv. největší jméno (arab. الإسم الأعظم al-ismu l-a’zam) ze všech překrásných přívlastků Božích (arab. أسماء الله الحسنى asmáu ´lláhi l-husná) je nějaké specifické jméno, které není známo nikomu, kromě těch, které Alláh obdařil zvláštními poctami a úrovněmi duchovního poznání a schopností, kterými neobdařil běžné lidi.

Toto není správné chápání znalosti o největším Božím jménu, protože Vznešený Alláh povzbuzuje nás všechny k tomu, abychom znali Jeho překrásné přívlastky a Jeho vznešené atributy a chválí ty, kteří je znají, chápou je správně a využívají je ve svých prosbách, aby jimi Alláha vzývali, bez ohledu na to, zda si touto svou prosbou přejí od Alláha něco získat, nebo Ho jejím prostřednictvím chtějí pouze uctívat.

Není pochyby o tom, že někde mezi všemi známými překrásnými přívlastky Božími je ukryto i největší Boží jméno. Věru On, Vznešený a Nejvyšší, je nejštědřejší a nejvelkodušnější bez omezení. Jeho štědrost a velkodušnost nemá hranic a On miluje, když může Své služebníky zahrnovat Svou štědrostí. A jedním z projevů Jeho štědrosti je i to, že Svá stvoření obeznámil i se svými překrásnými přívlastky a vznešenými atributy.

Ve skutečnosti jsou všechny Jeho přívlastky překrásné a všechny jsou ohromné a velkolepé. Nicméně tím největším z nich může být buď:

1. každý jednočlenný přívlastek mezi Jeho vznešenými překrásnými přívlastky,

2. každý rozvitý překrásný přívlastek vzniklý kombinací dvou a více takových překrásných přívlastků,

3. anebo každý takový překrásný přívlastek, který odkazuje zároveň k některému ze vznešených Božích atributů, ať už spojených s Božím bytím (arab. الصفات الذاتية as-sifátu z-zátíja) či s Božím konáním (arab. الصفات الفعلية as-sifátu l-fi’líja).

Např.:

– Boží jméno الله Alláh je jednočlenným jménem a kombinuje v sobě všechny aspekty Božího božství (arab. ألوهية ulúhíja) a Boží dokonalosti.

– Boží oslovení الحميد المجيد al-Hamídu l-Medžíd, tj. Chvályhodný Slavený, protože الحميد al-Hamíd zahrnuje všechny významy chvály a dokonalosti Vznešeného Alláha a المجيد al-Medžíd odkazuje na všechny atributy Jeho vznešenosti a majestátu. Podobným případem by bylo i dvojčlenné oslovení الجليل الحميد al-Dželílu l-Hamíd, tj. Vznešený Chvályhodný, či الغني الكريم al-Ghaníju l-Kerím, tj. Bohatý, Přeštědrý.

– Podobně i dvojčlenné oslovení الحي القيوم al-Hajju l-Kajjúm, tj. Živý Trvající, protože الحي al-Hajj odkazuje na někoho, kdo je absolutně Živý ve všech ohledech ukazujících na dokonalost Jeho Samého a القيوم al-Kajjúm odkazuje na soběstačnost a nepomíjivost, na to, že On je plně soběstačný a naprosto se obejde beze Svých stvoření, přičemž zároveň vše, co stvořil, na Něm celou svou existencí plně závisí. Tak jsou kombinovány atributy bytí s atributy činu. Podobně i dvojčlenné oslovení العظيم الكبير al-‘Azímu l-Kebír, tj. Ohromný Převeliký, tj. mající všechny atributy ohromnosti, vznešenosti a nesmírnosti, které jsou spojeny výlučně s Ním.

– Podobným případem je i oslovení يا ذا الجلال و الإكرام já Ze l-dželáli we l-ikrám, tj. ó Pane majestátu a šlechetnosti. Výraz الجلال al-dželál odkazuje na veškeré atributy velikosti, majestátu a dokonalosti a výraz الإكرام al-ikrám na to, nakolik vyžaduje lásku, pokoru a poslušnost od Svých služebníků.

Z toho možno vyvodit, že největší jméno Boží je takové, které plně popisuje to, jaký Alláh je. K tomuto směřují všechny zjevené texty a jejich implikace.

A toto je též naznačeno Sunnou v souvislosti s případem, kdy Posel Boží صلى الله عليه وسلم slyšel jistého muže, jak prosí Alláha slovy:

اللهم إني أسألُك بأني أشهدُ أنك أنت اللهُ لا إله إلا أنت الأحدُ الصمدُ الذي لم يلِدْ ولم يولَدْ ولم يكنْ له كُفُوًا أحدٌ

Alláhumme inní as´eluke bi-anní ašhedu anneke ant Alláhu lá iláhe ille ante l-ahadu s-samedu llezí lem jelidu we lem júledu we lem jekun lehu kufuwen ahad,“ tj. „Ó Bože, prosím tě skrze to, že dosvědčuji, že není božstva krom Tebe, Jednoho, Samostojného, jenž neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo by mu byl roven …“

Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

لقد سألتَ اللهَ بالاسمِ الأعظمِ، الذي إذا دُعِيَ به أجاب، و إذا سُئِلَ به أَعطى.

Při tom, v Jehož Ruce je má duše! Tys poprosil Alláha Jeho největším jménem, jménem, kterým, pokud je vzýván, vždy odpoví a kterým pokud je žádán, vždy prosbu vyplní.[1]

Podle jiného hadísu jistý muž prosil Alláha slovy:

اللهم إني أسألُك بأنَّ لك الحمدَ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنانُ بديعُ السماواتِ والأرضِ ذو الجلالِ والإكرامِ , يا حي يا قيوم

Alláhumme inní as´eluke bi-anne leke l-hamdu lá iláhe illá ante wahdeke lá šeríke leke, al-Mennánu Bedí’u s-semáwáti we l-ardi Zu l-dželáli we l-ikrámi, já Hajju já Kajjúm,“ tj. „Ó Alláhu, prosím Tě ve vší chvále, která ti náleží, neboť není božstva kromě Tebe, ó Laskavý, Původce nebes i země, Pane majestátu i štědrosti, ó Živý, ó Trvající,“

Posel Boží صلى الله عليه وسلم mu na tuto prosbu řekl:

لقد سألتَ اللهَ باسمِه الأعظمِ، الذي إذا دُعِيَ به أجاب.

Při Tom, v Jehož Ruce je má duše, tys poprosil Alláha Jeho největším jménem, kterým když je osloven, odpoví.[2]

Odpovídal: šejch ‘Abdurrahmán ibn Násir as-Si’dí

Zdroj: Tefsíru asmái ´lláhi l-husná

_________________________________________________________

[1] Od Burejdy ibn Hasíb al-Aslemího رضي الله عنه ho zaznamenali Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 1493; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3475 jako hasan gharíb; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 3857; an-Nesáí v as-Sunenu l-kubrá, hadís č. 7666; a Ahmed v Musnedu, hadís č. 22965. Jako sahíh doložil al-Albání v Sahíhu t-Terghíbi we t-terhíb, hadís č. 1640 a v Aslu sifáti s-salát, 3/1016 jako sahíh podle podmínek al-Buchárího a Muslima.

[2] Od Anase ibn Málika رضي الله عنه ho zaznamenali Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 1495; an-Nesáí v Sunenu, hadís č. 1300; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 3858; a Ahmed v Musnedu, hadís č. 13798 s drobnými odchylkami. Jako hasan sahíh ho bez oslovení يا حي يا قيوم „já Hajju já Kajjúm,“ tj. „ó Živý, ó Trvající“ uvádí al-Albání v Sahíhu t-Terghíbi we t-terhíb, hadís č. 1641.