Je arabština jazykem Posledního Soudu a jazykem obyvatel Ráje?

white and brown concrete building during daytime

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž milostiv, byl otázán:

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž milostiv, byl otázán:

 „V jakém jazyce budou lidé hovořit v den vzkříšení? Promluví Alláh vznešený k lidem arabsky? Je pravda, že jazykem lidu Ohně pekelného je perština a jazykem lidu Ráje je arabština?“
 
Ibn Tejmíjja odpověděl:
 
Všechna chvála náleží Alláhu, Pánu nad všemi slovy. Není známo, jakým jazykem budou lidé v ten den dotazováni, ani jakým jazykem na ně promluví jejich Pán, neboť Alláh Nejvyšší nás o tom nezpravil a nic o tom neřekl ani Boží Posel صلى الله عليه و سلم.
 
Není také věrohodné tvrzení, že jazykem pekla je pertina a jazykem lidí, kteří si budou užívat nekonečného požehnání je arabština.
 
Nevíme o žádné diskuzi na toto téma mezi společníky (Sahába) رضي الله عنهم, spíše se podobné debaty zdrželi. Debata o tom se objevuje až mezi pozdějšími generacemi, kdy někteří lidé pravili, že lidé budou hovořit a odpovídat svému Pánu arabsky, zatímco jiní pravili, že lidé ohně budou odpovídat a hovořit persky a že perština je jazykem pekla. Další namítli, že lidé v soudný den budou hovořit syrsky[1], neboť to je jazyk Adama a z něj se oddělily všechny jazyky ostatní. Jiní oponovali že nikoli, protože jazykem ráje je arabština.
 
Žádný z těchto názorů se neopírá o žádný důkaz, ani rozumový, ani přenesený vyprávěním nebo textem. Vždyť Alláh je Nejznalejší a Nejspravedlivější.
 
Zdroj: Medžmú’u l-Fetawá, 4/300-301.


[1] Východní aramejština.