Je v měsíci Redžebu předepsáno nějaké zvláštní uctívání?

people inside building

OTÁZKA: Měsíc redžeb je jedním ze čtyř tzv. posvátných měsíců. Je v něm stanoveno nějaké zvláštní uctívání oproti jiným měsícům? Mají skutky uctívání v něm, jako noční modlitba, ‘umra nebo půst nějakou zvláštní výjimečnou hodnotu oproti stejným skutkům v jiných časech?

ODPOVĚĎ:

Islámský lunární rok má dvanáct měsíců, z nichž čtyři jsou posvátné. Mezi nimi je i měsíc Redžeb. Od našich zbožných předků se dochovalo, že v tomto měsíci se snažili vykonat co nejvíce dobrovolných skutků uctívání jako je půst, modlitba či milodar a že se v nich snažili co nejvíce vyhýbat hříchům. Redžeb je sedmým měsícem hidžretského kalendáře proto, aby předcházel devátému měsíci, Ramadánu.

Abú Bekr al-Belchí pravil: “Příměr měsíce Redžebu je jako vítr, příměr měsíce Ša’bánu je jako oblaka a příměr měsíce Ramadánu je jako hojný déšť.” Také řekl: “Redžeb je měsícem setby, Ša’bán je měsícem závlah a Ramadán je měsícem sklizně plodů víry.1

Nicméně autentická podání nedochovávají žádné zmínky o zvláštních skutcích uctívání, které by se měly konat jen a výhradně v tomto měsíci a nikoli také v jiných. Neexistují žádné speciální modlitby, milodary, poutě či půsty vysloveně jen pro měsíc Redžeb. Vybízeni jsme jen ke zintenzivnění toho, co konáme i jinak v jiných obdobích roku.

Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín pravil:

Měsíc Redžeb nemá být vyčleňován nad ostatní posvátné měsíce a nemá být oslavován žádným specifikem, ani zvláštní menší poutí (arab. عمرة ‘umra), ani zvláštní modlitbou či zvláštní recitací Koránu. Od ostatních posvátných měsíců se Redžeb ničím neliší. Všechna tradovaná podání hovořící o zvláštní hodnotě Redžebu, modlitbě či půstu během něj jsou zajisté slabá a proto na jejich základě není možno vyvozovat islámsko-právní pravidla.2

Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í pravil:

Vydělovat měsíc Redžeb a specifikovat ho obzvláštním uctíváním je něco, co neznáme a co není ničím podložené. O nic se to neopírá a vše, co bývá zmiňováno, spadá mezi odvržené inovace, které do víry vnesli lidé.3

Odpovídal: Alí Větrovec

 

  1. Obě podání od něj uvádí Ibn Redžeb al-Hanbelí v Latáifu l-me’árif, str. 121.
  2. Viz Likáu š-šehr, 14/32.
  3. Viz Kam’u l-mu’ánidi we zedžru l-hákidi l-hásid, 2/292.