Když se rozděluje dědictví Proroka, spěchejte si i vy pro svůj díl

opened book page

Abú Bekr Ahmed ibn Muhammed [1] uvádí od ‘Alí ibn Muhammed ibn Abi l-Mezá, [2] že si z rukopisu Chalefa ibn Temíma [3] opsal vyprávění od ‘Alího ibn Mes’ady, [4] který slyšel od ‘Abdulláha ar-Rúmího [5] následující příběh:

Abú Bekr Ahmed ibn Muhammed [1] uvádí od ‘Alí ibn Muhammed ibn Abi l-Mezá, [2] že si z rukopisu Chalefa ibn Temíma [3] opsal vyprávění od ‘Alího ibn Mes’ady, [4] který slyšel od ‘Abdulláha ar-Rúmího [5] následující příběh:

Abú Hurejra رضي الله عنه jednou prošel okolo tržnice v Medíně, přelétl ji svým pohledem a zvolal: „Ó trhovci! Jak jen jste vy neschopní!

„Pročpak, Abú Hurejro,“ otázali se udiveně přítomní.

Abú Hurejra jim řekl: „Právě teď se rozděluje dědictví po Poslu Božím صلى الله عليه و سلم, ale vy tam nejdete, abyste si přisvojili také svůj právoplatný díl.

„A kde se rozděluje?“ zeptali se chtivě oni.

V mešitě,“ odpověděl Abú Hurejra.

Lidé tedy pospíchali do mešity, zatímco Abú Hurejra čekal na místě, až se vrátí. Když se zklamaně vrátili zpět, zeptal se jich: „Copak je vám?

„Byli jsme v mešitě, vešli jsme i dovnitř, ale neviděli jsme, že by se tam cokoli rozdělovalo,“ odpověděli.

A to jste v mešitě vůbec nikoho neviděli?“ zeptal se Abú Hurejra.

Odpověděli: „Ale ano, viděli jsme nějaké lidi, jak se modlí, další jak recitují Korán a další se učili o tom, co je dovoleno a co je zakázáno.“

Abú Hurejra zvolal: „Běda vám! Právě toto je přece dědictví Muhammedovo صلى الله عليه وسلم!“

Zdroj: Zaznamenal at-Taberání v al-Mu’džemu l-awsat, 2/114-115, podání č. 1429. Al-Hajsemí toto podání doložil jako hasan v Medžme’u z-zewáid, 1/124.

__________________________________________________________________________

[1] Abú Bekr Ahmed ibn Muhammed ibn ‘Abdilláh ibn Sadaka je podle ad-Dárekutního velmi spolehlivým a velmi důvěryhodným vypravěčem, viz Chatíb al-Baghdádí Táríchu Baghdád, 50/40-41.

[2] ‘Alí ibn Muhammed ibn Abi l-Mezá al-Missísí je spolehlivý tradent. Viz at-Takríb.

[3] Chalef ibn Temím ibn Abí ‘Attáb, zbožný uctívač a důvěryhodný vypravěč.

[4] ‘Alí ibn Mes’ada al-Báhilí je důvěryhodný, byť občas chybující vypravěč.

[5] ‘Abdulláh ibn ‘Abdirrahmán ar-Rúmí al-Basrí, vyprávěl od Anase ibn Málika, ‘Abdulláha ibn Omara a Abú Hurejry رضي الله عنهم أجمعين. Od něj vyprávěli jeho syn Omar a také Hammád ibn Zejd. Jeho životopis uvádí Ibn Hibbán ve svém sborníku životopisů věrohodných vypravěčů as-Sikkát. Ibn Abí Hátim o něm hovoří v díle al-Džerhu we t-ta’díl a al-Buchárí v at-Táríchu l-kebír. Je přijatelným vypravěčem, zemřel v roce 130 hidžry. Viz Tehzíbu l-kemál.