Korán o ochraně zvířat

Logo XXL

OTÁZKA: Co říká Korán o ochraně zvířat?

OTÁZKA: Co říká Korán o ochraně zvířat?

ODPOVĚĎ:
 
Mnohost živočišných druhů existujících na této planetě spolu s lidmi je jednou z podob Božího plánu a milosti. Alláh pravil:
On stvořil nebesa bez opor, jež jsou viditelné, a rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. A rozšířil po ní zvířata rozličná. (Lukmán:10, přibližný překlad významu)
 
Korán jmenuje příkladné chování a ohleduplnost ke zvířatům jako vlastnost zbožných a Bohem milovaných lidí. V příběhu o Sulejmánovi, který měl schopnost rozumět řeči zvířat, čteme o ohleduplnosti vůči i tak malým a nepatrným tvorečkům, jako jsou mravenci:
a když došli do údolí mravenců, zvolal jeden mravenec: „Mravenci, uchylte se do obydlí svých, aby vás nerozšlapal Šalomoun se svými vojsky, aniž to zpozorovali!“ I usmál se Šalomoun řeči jejich a řekl: „Pane můj, vnukni mi, abych Ti poděkoval za dobrodiní Tvé, jímž zahrnuls mne i rodiče mé! Dej, ať pro Tvé zalíbení konám zbožné skutky, a uveď mne ze Svého milosrdenství mezi bezúhonné služebníky Své!“ (Neml:18-19, přibližný překlad významu)
 
Naopak kruté a necitelné jednání vůči zvířatům se pojí s lidmi zlými, ničemnými, kteří se dopouštějí bezpráví, útlaku a hříchu, jako je příběh lidu Semúd a jejich proroka Sáliha. Jako Boží zázrak dostali obrovitou velbloudici, která je krmila svým mlékem, pod podmínkou, že jí neublíží a dovolí jí pít ze své studně po jeden den, aby po druhý den mohli pít oni. Díky své bezuzdné poživačnosti a lakotě na tuto podmínku nepřistoupili a velbloudici zabili, za což se jim dostalo Božího trestu:
A pravil jim posel Boží: „(Nedotýkejte se) velbloudice Boží a nechte ji napít!“ Však za lháře jej prohlásili a (velbloudici) podřízli. Pán jejich je pak za jejich hříchy zahubil a se zemí je srovnal (Šems:13-14, přibližný překlad významu).
 
Posel Boží صلى الله عليهو سلم  je také v Koránu oslovován jako příklad vznešené mravnosti a milosrdenství:
A neposlali jsme tě leč jako milosrdenství pro světy všechny. (Anbijá´:107, přibližný překlad významu) Pod arabským pojmem al-‘álemín – světy všechny, rozumějí komentátoři a vykladači Koránu nejen svět lidí, ale i svět džinů, andělů, zvířat, rostlin, neživé přírody apod.
 
Další konkrétnější příkazy milosrdenstí vůči zvířatům a zákazy týrat je již uvádí především Sunna. Za všechny (a je jich mnoho) jmenujme následující příklady:
 
Mezi zázraky, dosvědčující pravdivost Muhammedova صلى الله عليهو سلم  proroctví se uvádí i případ velblouda, který si Prorokovi صلى الله عليهو سلم stěžoval na špatné zacházení svého majitele, jenž ho špatně krmil a přetěžoval.
 
Muslim a at-Tirmizí zaznamenávají, jak Prorok  صلى الله عليهو سلم vyprávěl svým společníkům příhodu o muži (v jiném podání o lehké děvě), jenž narazil na psa umírajícího žízní. Muž sešel ke studni, naplnil svoje střevíce vodou a dal mu napít, a pak opakovaně chodil pro vodu, dokud jeho žízeň neuhasil. Prorok  صلى الله عليهو سلم prohlásil: „Alláh mu byl vděčný a odpustil mu jeho hříchy.” Jeho společníci se ptali: „Je tedy odměna i za dobrý skutek vůči zvířatům?” Řekl: „Odměněn je jakýkoli dobrý skutek vůči všem živým tvorům.
 
Nechť nás Alláh učiní užitečnými a milosrdnými vůči všem Svým stvořením všech podob a tvarů. Ámín!