Modlitba – zajímavá fakta a souvislosti

Logo XXL

 OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné informace o tom, jak modlitbu vykonávat.

ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné informace o tom, jak modlitbu vykonávat.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, 
omlouváme se za zpožděnou odpověď.

Modlitba je prvním předepsaným a nejdůležitějším druhem uctívání Boha v islámu. Byla přikázána jako povinnost již v období mekkánském, před vysídlením Proroka  صل الله عليه و سلم (čs. mír a požehnání Boží s ním) do Medíny, na samém začátku jeho mise, nejprve jako povinná noční modlitba těsně před úsvitem. Poté, několik let před hidžrou, byl příkaz z moci Boží změněn na pět dnes známých povinných modliteb a modlitba noční zůstala dále v platnosti jako dobrovolný akt. Modlitba pak je nařízeným denním uctíváním, stravou duše pětkrát denně. Je úmluvou mezi Alláhem a Jeho služebníkem, páteří víry a jejím základem. Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: "Mezi člověkem, přidružováním k Alláhu a nevírou je zanechání modlitby." Podle Muslima. Naši selef neprohlašovali člověka za nevěřícího na základě nevykonání nějaké povinnosti, s jednou výjimkou – modlitba, jak chápali z verše (ve významu): Po nich však následovali nástupci, kteří modlitbu opustili a jen vášně své sledovali, a ti se setkají s bludem (Merjem:59) Původní směr modlitby směrem k Jeruzalému, symbolizující jednotu předešlých proroctví a nového proroctví Muhammedova, byl v Medíně změněn na kiblu, tj. směrna svatyni Ka’bu v Mekce, podle islámské tradice první místo na Zemi, které bylo zřízeno výlučně pro uctívání Jediného Boha. Časy modliteb jsou určeny pohybem obrazu slunce po obloze. První nastává za úsvitu a trvá do východu slunce, druhá po přejití kotouče zenit až do okamžiku, kdy je stín vrhaný kolmým předmětem stejné délky jako je sám předmět. Pak nastává další modlitba a trvá do západu slunce. Od západu slunce do setmění je čas čtvrté modlitby a od setmění do konce první třetiny noci čas páté. Určování času modliteb přímo vedlo ke společenské nutnosti organizace lidské práce, času a k rozvoji časomíry a astronomie.

Nyní několik dalších zajímavostí o modlitbě:
– povinnou součástí každé modlitby, bez níž tato není platná je znalost první koránské súry v arabštině. Vedle toho je četba Koránu zapsaného v knize povýšena na Bohem odměňovaný akt uctívání, což bylo podnětem pro rozvoj muslimské vzdělanosti a odstranění negramotnosti ve středověkých islámských říší, které se staly prvními zeměmi světa s povinnou školní docházkou a více než 90% gramotností. Při každé mešitě stála škola, kde se děti učily Korán a vedle něj i spoustu dalších důležitých poznatků pro život.
– Velmi hodnotná a podle některých i povinná je společná modlitba v mešitě, důležitá pro upevnění funkce muslimské komunity, vzájemné vstřícnosti a ochoty si pomáhat mezi jejími jednotlivými členy.
– pro muže je navíc povinná a pro ženy je dobrovolná modlitba páteční, která v sobě zahrnuje kázání a má tak jasný společensko-vzdělávací náboj.
– povinností komunity jako celku je pohřební modlitba dženáza, která představuje rozloučení se zemřelým příslušníkem muslimské komunity.
– mimo tyto povinné existují i nepovinné modlitby před a po povinných, nepovinné modlitby v jiný čas, nebo okamžik (noc, dopoledne, zatmění Slunce, či Měsíce), nebo bez určení času (modlitba za déšť, nebo o rozhodnutí apod.) Modlitbami nepovinnými se muslim přibližuje k Bohu, stejně jako těmi povinnými plní Boží smlouvu.
– modlitební pozice mají pozitivní vliv na lidské tělo a jeho funkce.
– není důležitá jen formální stránka modlitby, důležité je i její prožívání – pokora, bohabojnost, soustředěnost.
– modlitba není podle islámu správná, pokud nevede k mravnímu zlepšení a duchovnímu růstu člověka. V každém aktu uctívání vidí islám provázanost s morálním životem jedince a jeho vztahem s okolím, jakési dvě spojené nádoby, kde jedno ovlivňuje druhé.