Nejlepší mezheb

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaký mezheb je podle vás nejbližší pravému islámu?
ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Jaký mezheb je podle vás nejbližší pravému islámu?
ODPOVĚĎ:
To nelze jednoznačně říci. Každý mezheb (nejen čtyři známé dnešní, ale i vymizelé historické) je uceleným náhledem na skutečnost. Má být pomůckou a ne definitivním a jediným správným řešením. Teoretici mezhebů si nikdy nenárokovali celou a absolutní pravdu. Islámská zvěst a učení je příliš široké, příliš obsáhlé na to, aby bylo pochopeno jen jednou perspektivou. Kdo nemá vhled do rozdílných přístupů a pohledů, neokusil fikh.
Vše závisí na druhu problematiky. V některých otázkách se tedy více blíží pravdě jedni a v jiných druzí. Někdy se stává, že díky své koncepci někteří přehlížejí nějaký fakt, zatímco jiní si ho všímají.
Hanefíjský mezheb je nejstarší a věrně traduje mnoho názorů prvních muslimů, kteří se usídlili v Iráku, dále je velmi přínosný co se týče výkladu zdánlivě protichůdných textů, ale na druhou pokulhává v množství jednotlivých důkazů, které může přinést jako podklad, kvůli tomu, že se vyvinul mimo geografickou oblast Mekky a Medíny, kde byla Sunna žitým odkazem a některá fakta byla známa pouze tam. Navíc se v mnoha ohledech vyznačuje až přílišnou spekulativitou a zbytečným řešením otázek a problémů, které nenastaly. Jeho nejsilnější stránkou je naopak ohromné množství precedentů a zkušeností z reálné praxe, což je dáno jeho historickou oblibou ‘Abbásovci, Osmany, Mughaly a dalšími, v praxi se jedná asi o nejpropracovanější mezheb.
Málikovský mezheb si našel oblibu především severoafrických a andalúských vládců a také disponuje rozvinutou praxí. Vychází z tradice Medíny, kde byla Sunna žitou zvyklostí, jenže tato jeho síla se někdy obrací proti němu tím, že se příliš geograficky uzavírá a omezuje.
Šáfi’ovský mezheb v sobě v teoretické rovině velmi kvalitně spojuje hidžázskou tradici, vrcholící imámem Málikem, s tradicí iráckou, vrcholící imámem Abú Hanífou a od obou zdrojů přebírá to nejlepší. Jeho nevýhodou je, že se stal služebním mezhebem poněkud později, za Mamlúků v Egyptě a v Šámu (Levantě) a nemohl si rozvinout takový kontakt s praxí.
Hanbelovský mezheb je jedinečný propracovaností svých zdrojů, v úvahu bere nejširší množství důkazů z Koránu a Sunny a je historicky spojen s osobami, které vždy bránili pravý islám Koránu a Sunny v pojetí zbožných generací prvních muslimů. Jeho nedostatkem je, že skoro nebyl rozvíjen v praxi a že se někdy vyznačuje určitou těžkopádností tím, že raději spoléhá na slabší textuální důkaz namísto interpretace.
Mezheby, které fungovaly v historii a dodnes se nedochovaly, disponují možná znalostmi “z první ruky,” ale vzhledem ke kratší době aplikace, nedostatku svých studentů a faktu, že nenalezly své politické mecenáše, neměly takový kontakt s praxí, což je ve fikhu velmi důležité. To je případ mezhebů imámů al-Awzá’ího, as-Sawrího, at-Taberího a jiných. Jindy skvělá teoretická koncepce díky přílišnému důrazu jen na jeden prvek v praxi zlikvidovala samu sebe, jako se stalo s mezhebem záhirovským, který příliš lpěl na odstranění analogických konstrukcí a na doslovné interpretaci textuálních důkazů.
A Alláh ví nejlépe.