O času

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu, Pánu světů, jen Jeho uctíváme, jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Alláh správně povede, nebude nikým sveden z cesty a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení než Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny pilíře islámu a jděme přímo. Nejlepším slovem je slovo Boží. Přikázal: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu Imrán:102). Nejlepším vedením je Prorokovo صل الله عليه و سلم  a ten řekl: „Každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a sestry, v dnešním kázání připomeneme, jaký je význam času a jaká je úloha každého jednotlivce z nás v jeho stanovené lhůtě. To výstižně shrnuje jedna krátká súra, o pouhých třech verších, které hlásí: Při odpoledni! Věru spěje člověk ve ztrátu. Kromě těch, kteří uvěřili, zbožné skutky konali a vzájemně se k pravdě a trpělivosti nabádali. (Asr:1-3) Imám aš-Šáfi’í říká: „Když by se lidé zamysleli nad touto súrou, stačilo by jim to.“ V jiném verši Alláh dž.š. upozorňuje lid (ve významu): Přibližuje se k lidem zúčtování jejich, zatímco lhostejně se odvracejí, a kdykoliv jim od Pána jejich nové připomenutí přijde, jen jako v zábavě mu naslouchají (Anbijá´:1-2) Buchárí zaznamenal od Ibn Masúda vysvětlení vztahu člověka a jeho lhůty podané Poslem Božím صل الله عليه و سلم: “Prorok صل الله عليه و سلم  načrtl čáry do čtverce a veprostřed načrtl čáru vycházející z něj ven. A načrtl krátké čárky k té veprostřed z té strany, která byla ve středu a pravil: „Tohle je člověk a tohle je jeho lhůta obklopující ho.“ Nebo „která ho obklopila.“ „A tahle, co vychází, je jeho naděje. A tyhle krátké čárky jsou zkoušky. Když pochybí na téhle, uchvátí ho tahle, a když pochybí na téhle, uchvátí ho tahle.“ Šeddád ibn Aws vyprávěl, že Posel Boží صل الله عليه و سلم  řekl: „Moudrý člověk je ten, který zúčtovává sám se sebou a dělá šlechetné činy, aby mu byly k užitku po smrti. Slabý člověk je ten, který se podřídí pokušením a svým tužbám a chce, aby mu Alláh splnil jeho marnivá přání.“ Hadís sahíh. Proto buďte z těch moudrých věřících a nenechte se zlákat tímto dočasným světem, jeho lákadly a pozlátky, abyste nezapomněli na hodnoty trvalé, na věčnost, která vás po smrti čeká a abyste si dali pozor, abyste v budoucnu nesplakali nad výdělkem. Alláh dž.š. říká: Vězte, že život pozemský je pouze hra a zábava, marná okrasa, vzájemné vychloubání mezi vámi a soupeření v rozmnožování majetku a dětí. A podobá se dešti: nevěřícím se líbí rostlinstvo, jež z něho vyrůstá, avšak potom vadne a vidíš je zežloutlé, až nakonec se stane slámou suchou. A v životě budoucím je jednak trest přísný, avšak i odpuštění a zalíbení se Bohu. A život pozemský není leč užívání klamavé. (Hadíd:20) Mustewrid bin Šeddád vypráví od Posla صل الله عليه و سلم: „Vezdejšek je ve srovnání se světem oním jako když smočíte ruku v moři a vynoříte ji, abyste pohlédli, co z jeho vody se na ní udrželo.“ Ahmed a Tirmizí. Moudrý Lukmán poradil svému synovi: „Synáčku, pozemský život je hlubokým mořem, ve kterém již utonulo spousta lidí. Nechť ve tvé lodi je bohabojnost, nechť je naplněna vírou v Alláha. Nechť její plachtou je spoléhání se na Alláha. Snad takto unikneš.“ Nikdy nevíte, kdy vás zastihne smrt a tím se řetězec vašeho konání již navěky netrvá. Vězte že existuje jen „teď“ a každé „potom“ je jen vaší touhou. Nestaňte se těmi, o kterých Alláh prohlašuje: A když k některému z nich přichází smrt,tu volá: „Pane můj, dej mi vrátit se na zemi, možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!“ Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, kdy budou vzkříšeni. A až bude zatroubeno na pozoun, v ten den mezi nimi nebude platit rodokmen a nebudou se vzájemně vyptávat. Ti, jejichž váha bude těžká, ti věru budou blažení, ale ti, jejichž váha bude lehká, ti sami sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní, jejich tváře bude oheň ošlehávat a oni zuby budou skřípat. (Mu´minún:99-104) Připomínejte si často smrt. Neboť je to příkaz Alláha i Jeho Posla صل الله عليه و سلم  a jde o potvrzenou praxi ze sunny zbožných předků. V Sahíh Muslim stojí: “Vyprovází mrtvého jeho rodina, majetek a činy, rodina a majetek se vrátí, činy jej následují i nadále“. Omar ibn al-Chattáb citoval příkaz Posla صل الله عليه و سلم: „Co nejvíce si připomínejte ničitelku slastí.“ Zeptali se: „A co je to, ó Posle Boží?“ „To je smrt,“ odpověděl صل الله عليه و سلم . Podle Tirmizího. Ibn Mádža zaznamenal od Ibn Omara: „Seděl jsem s Poslem صل الله عليه و سلم  a přišel jeden z Ansár, pozdravil Posla صل الله عليه و سلم  a zeptal se: „Posle Boží, jaký věřící je nejlepší?“ „Ten nejmravnější,“ odvětil Posel صل الله عليه و سلم. „A který je nejrozumnější?“ „Ten, který si nejvíce připomíná smrt a nejlépe se připravuje na to co následuje po ní. Ten je nejrozumnější.“ Hadís hasan.
Bratři a sestry, pospíchejme k dobrým činům a k poslušnosti k Bohu. Připomínejme si tato slova Boží a slova Jeho Posla صل الله عليه و سلم, vezměme si z nich ponaučení a využijme svůj čas zde dokud máme možnost! A připomínejme si, že náš čas se každým dnem. Kdo dnes pohřbívá bude sám zítra pohřben. Tirmizí zaznamenal hasan hadís od Abú Hurejry, že Posel Boží صل الله عليه و سلم pravil: „Předejděte činy sedmero: Cožpak budete čekat na zapomínanou bídu, nekonečné bohatství, užírající nemoc, kotlající sešlost, připravenou smrt, očekávaného skrytého Antikrista nebo na onu Hodinu? Vždyť ona Hodina je nejstrašnější a nejvíce hořká.“ Abú Hurejra vypráví, že Posel Boží صل الله عليه و سلم pravil: „Pospěšte k dobrým skutkům, vždyť zbloudění je jako temná noc. Muž je zrána věřící, a navečer nevěřící. A zvečera je věřící a zrána nevěřící, prodává své náboženství za kousek tohoto světa.“ Podle Muslima. Ztracené dny již nic nenahradí. Hasan al-Basrí se obracel člověku: „Syne Ademův, ty jsi jako dni. Když uplyne jeden den, uplynula jedna část tebe.“ Buchárí zaznamenal následující hadís od Ibn Omara: Posel صل الله عليه و سلم mne vzal za ramena a pravil: „Buď na tomto světě, jako bys byl cizincem nebo procházejícím pocestným.“ Ibn Omar proto říkával: “Zvečera nehleď do jitra a zjitra nehleď do večera. Ber si ze svého zdraví pro nemoc a ze svého života pro smrt.” Proto pamatujte na tato slova a varování. Zlepšujte svou budoucnost dříve, než budete zahubeni a nadejde den, kdy bude každému z nás řečeno: „Čti knihu svou! Dnes sám postačíš si proti sobě jako zúčtovatel!“ (Isrá´:14)

Alláhumma, upevni naše paty v tvé víře, sprav naše srdce i naše činy a dej nám využít nejlepším způsobem lhůtu, která je nám stanovena. Ámín.