O obživě

Logo XXL

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

Všechna chvála Alláhu Vznešenému, Živiteli, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله هليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný, náš předák a milovaný všemi bohabojnými a všemi, kdož jsou s Pravdou. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině a všem, kteří následují jeho cestu až do soudného dne. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní a abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě.
 
A potom, milí bratři a sestry,
 
Bojte se Alláha upřímnou bázní, spoléhejte se na něj a doufejte a pomněte dobrodiní, kterých se vám od něj dostává. Alláh řekl:  A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal. (Taláq:2-3) Pomněte vřavu zápasu mezi stvořeními o zdroje živobytí a z toho pramenící následky tohoto těžkého zápasu, z nemocí psychických, vyčerpání, starostí a trápení. Proto je důležité, abychom dnes hvořili o jednou tématu, která představuje účinný lék na veškeré negativní důsledky tohoto boje. Tento aspekt je jednou z nedílných součástí víry v předurčené rozdělení všeho živobytí.
Milí bratři a sestry, Přidělení živobytí je vlastností Alláha, jedním z jeho zázraků, dosvědčujících, jeho Vlastnictví, Moc a Jedinost. Bůh ve Své knize objasňuje, že učinil zemi jako lože, kde žijeme a ve kterém máme stále žít, dokud existujeme:  A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel, (Rahmán:10) Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli (Nabá´:6)
Jelikož je země místo, kde má člověk spolu s ostatními živými tvory přebývat, učinil Bůh na zemi vše potřebné pro jejich život, celé široké spektrum různých druhů obživy: A umístili jsme vás na zemi a připravili jsme pro vás na ní obživu – a jak málo jste vy vděční! (A’ráf:10) A kdybyste chtěli spočítat projevy laskavosti Boží, nikdy je nespočítáte (Ibrahím:34)
Jelikož Bůh je Dárcem, Stvořitelem a Vlastníkem, prohlašuje, že nikdo nemá právo na nadvládu nad tímto živobytím kromě Něj: A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Boha nezávisela (Húd:16) To znamená, že živobytí veškerenstva je jen a jen v rukou Božích. Bůh je ten, jenž vás stvořil, potom vám obživu uštědřil (Rúm:40)
Bůh v Koránu zmiňuje živobytí na 123 místech a pokaždé zdůrazňuje, že je čistě v jeho rukách a nikdo ze stvoření nemá právo si jej nárokovat. A je jednou z jeho tajností: A na nebesích je váš příděl obživy a rovněž to, co vám je slíbeno. (Záriját:22) Vysvětlil, že dárce živobytí musí být stvořitelem, žádné stvoření nemůže, ani dle rozumu, dávat živobytí. Nemůže, pokud samo není schopno tvořit. A potvrdil tuto pravdu v Koránu: Je snad nějaký stvořitel kromě Boha, který uštědřuje vám obživu z nebes i ze země? (Fátir:3) Povšimněte si, jak se Bůh ptá, jestli zde je nějaký stvořitel, nikoliv stvoření. Protože živitelem může být jedině stvořitel.
 
Alláh vzkázal uctívačům model: Pakliže by bylo nad vámi živobytí zadrženo, což mohou ony vaše modly vás mohly uživit? A kdo je ten, jenž obživu vaši vám uštědří, jestliže On štědrost svou zadrží? Však naopak oni setrvávají ve vzpurnosti a odmítání! (Mulk:21)
Samozřejmě, že tato falešná božstva nemohou poskytovat živobytí, protože jsou sama stvořená, to může pouze Bůh, který dává obživu a sám jíst nemusí. Ten, kterého všichni potřebují a on nepotřebuje nikoho. Ten, který o sobě prohlašuje: a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne živili, vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný! (Záriját:57-58) Lidé, vy chudáci jste na Boha odkázaní, zatímco On soběstačný je a chvályhodný. (Fátir:14)  Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. (Isrá´:31) A kdykoliv za ní vešel Zachariáš do svatyně, nalezl u ni potravu. I zeptal se: „Marie, odkud to máš?“ Odpověděla: „To přichází od Boha a Bůh věru uštědřuje obživu, komu chce, aniž počítá.“ (Álu Imrán:37) Přidržuj se tedy toho, co ti bylo vnuknuto, a tehdy zajisté půjdeš po přímé cestě (Zuchruf:32)

Alláhumma, obdař nás Svým dobrodinním a Svou obživou z toho nejlepšího, co se pro nás u Tebe nachází. Ámín!