O odlišných rolích mužů a žen ve společnosti

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že  není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Vy, kteří jste uvěřli, bojte se Boha skutečnou bohabojností a neumírejte jinak, než jako muslimové (Álu ‘Imrán:103). A nejlepším vedením je Muhammedovo صلى الله عليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
A potom, milí bratři a sestry v islámu, již jsme hovořili o tom, že muž a žena jsou oba rovnocennými lidskými bytostmi. Oba jsou stvořeni v lidskosti, jako Boží služebníci, kteří jsou stejnou měrou odměňováni a stejnou měrou trestáni. Oba povinováni pěti denními modlitbami, půstem, zekátem apod. Oba mají stejné právo vlastnit majetek, mezi oběma panuje absolutní rovnost v záležitostech koupě a prodeje, dokonce i v otázce zaručení se za cizí osobu. Oba dva jsou si navzájem nezbytní, neboť v každém případě není zachování lidského rodu možno bez přítomnosti mužského i ženského elementu. Alláh říká (ve významu): „Alláh vás stvořil z prachu, potom z kapky semene a posléze z vás učinil pohlaví dvojí.“(Fátir:11) Úloha muže a ženy ve společnosti a poslání, pro které jsou v jejím rámci předurčeni, se však liší. Alláh vzpomíná v Koránu příběh zrození Merjem, matky ‘Ísáa, která je nejvybranější z ženského pokolení. Její matka, ‘Imránova žena Hinna, přísahala, že dítě, které nyní nosí ve svém lůně, zasvětí službě Alláhu. Tato přísaha zůstala v Koránu zachována: Když řekla žena ‘Imránova: „Pane, věru jsem Ti přislíbila to, co je v lůně mém, aby bylo Tobě zasvěceno. Přijmi to tedy ode mne, věru Tys Všeslyšící, Všeznající.“ Když ji porodila, řekla: „Pane, věru jsem porodila dítě ženského pohlaví!“ (Álu ‘Imrán:35-36) Z toho je patrné lehké rozčarování Hinny nad narozením dcery. Hinna si však neposteskla proto, že mužské pohlaví je hodnotnější a přednější, než ženské, ale proto, že svým slibem zasvěcení dítěte Alláhu mínila kněžskou službu v chrámě, která byla, jak v komentáři tohoto verše uvádí Ibn Abbás, ve staré Palestině určena pouze mužům. V Koránu však dále stojí: A Alláh dobře zná, co porodila. (Álu ‘Imrán:36) Alláh tak dává na vědomí, že narození dcery naplnění tohoto slibu nijak neohrožuje, protože zasvěcení Alláhu nespočívá jen v kněžské službě mužů v chrámě, nýbrž i ženy mají své cesty, své úkoly a poslání služby Alláhu, které nejsou o nic méně hodnotné, než ony mužské, byť jsou zcela jiného druhu. Alláh takto ustavuje odlišné pohlavní rolí, což ještě zdůrazňuje slovy, která bezprostředně navazují: A není mužské pohlaví jako ženské. (Álu ‘Imrán:36) Před sebou tedy máme dvě rovnocenná pohlaví s rozdílnými úkony, dvě strany téže mince, které se vzájemně doplňují a nejde je od sebe rozdělit. Jsou jako pravá a levá strana, jako den a noc, jako sever a jih, nebo jako kladný a záporný náboj v elektromagnetizmu. Tyto role nejsou proměnlivým společenským konceptem, jak se nám snaží modernisté a liberálové lživě podsouvat, ale jsou dány vrozenou odlišností obou pohlaví v jejich psychologii, utváření a velikosti mozku, mohutnosti svalů i jiných orgánů, či různými hodnotami krevních parametrů, známých lékařům. Bratře muslime! Na tobě je zodpovědnost, materiální, duševní i duchovní zabezpečení rodiny a konečné slovo. Podle obecně přijímaného hadísu od Abú Mes’úda al-Bedrího říká Posel صلى الله عليه و سلم: „Kdykoli člověk něco utratí pro svou rodinu, doufaje v Boží odměnu, to mu je milodarem.“ Vždy se pečlivě starej, jestli tvá rodina má zajištěny veškeré své potřeby a jestli následuje cestu, kterou má následovat. Nezanechej jedinou příležitost, kterou zajistíš obživu své rodině. Džábir cituje slova Proroka صلى الله عليه و سلم: „První, co bude muži postaveno na jeho váhu bude obživa, kterou utratil pro svou rodinu.“ Podle Taberáního, hasan. Sestro muslimko! Bojuj svůj džihád, který není statečností na bitevním poli, ale vytrvalostí ve službě svému manželovi a dětem. Drž se své prvotní role matky, ochránkyně dětí a buď „pastýřkou domu svého manžela,“ jak říká Posel صلى الله عليه و سلم ve známém sahíh hadíse na autoritu Omara. Vychovávej děti k následování Koránu a Sunny v pojetí zbožných předků, uváděj je do nejlepší společnosti víry a mravnosti a drž je daleko od všech podob inovace, nevíry a zkaženosti. Muslimští mužové i ženy! Vyvarujte se pohlavně smíšené společnosti a osamocování jedni s druhými, jsou hanebnostmi, které Posel صلى الله عليه و سلم zakazoval. Jedinou výjimkou je případ krajní nouze. Když nastane, buďte ve svém počínání obezřetní a nezneužívejte situace pro své postranní úmysly. Budete odměněni za své počínání, tak jako Músá a Šu’ajbovy dcery v koránském příběhu: Když dospěl k napajedlu v zemi Madjan, nalezl u něho skupinu lidí stáda napájející a nalezl vedle nich dvě ženy, jež držely se stranou; i zeptal se jich: „Co je s vámi?“ Odpověděly: „Nemůžeme napojit, dokud neodejdou tihle pastýři, a otec náš je stařec věku vysokého.“ I napojil Mojžíš pro ně stádo jejich, potom se uchýlil do stínu a pravil: „Pane můj, jsem potřebný toho dobrodiní, které mi sešleš.“ A přišla k němu jedna z těch žen, kráčejíc stydlivě, a řekla: „Otec můj tě zve, aby mzdou tě odměnil za to, žes pro nás napojil stádo.“ Když Mojžíš k němu přišel a vyprávěl mu příběh svůj, řekl tento: „Neboj se, vždyť ses zachránil před lidem nespravedlivým.“ Jedna z žen řekla: „Otče můj, najmi jej jako pastýře, neboť nemůžeš najmout lepšího než tohoto muže silného a spolehlivého.“ A pravil: „Přeji si, aby ses oženil s jednou z těchto dvou dcer mých s tím, že budeš u mne sloužit za mzdu po osm let…“ (Kassas:23-27) Toto jsou hranice Boží, kdo je překročí, tomu se dostane pekelného trestu na světě onom a na světě tomto jej stihne úpadek, oslabení, nemoci a zkáza. Abú Saíd el-Chudrí cituje slova Posla صلى الله عليه و سلم: „Není jediného rána, aby v něm dva andělé nezvolali: Těžko mužům kvůli ženám a těžko ženám kvůli mužům!“ Zaznamenali Ibn Mádža a el-Hakím jako sahíh. Historie muslimů i nemuslimů zná mnoho takových překročení hranic a zná i následky takového počínání.
 
A potom, Alláh Vznešený říká (ve významu): „Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z jednoho jedince a stvořil z něj choť jeho a rozmnožil je oba v mnoho mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně žádáte a dbejte pravidel příbuzenských svazků, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem.“ (Nisá´:1) Posel Boží صلى الله عليه و سلم říká: Nechť je prokletí Boží na zženštilé muže a zmužštělé ženy. Hadís sahíh, zaznamenán různými vypravěči, od Abú Hurejry a Abú Saída. Taberání zaznamenal hasan hadís na autoritu Ammára ibn Jásira, že Posel صلى الله عليه و سلم řekl: „Tři nikdy nevejdou do ráje: ad-dejjús, mužatky a notorický opilec.“ Zeptali jsme se: „Kdo je notorický opilec, víme. Ale kdo je ad-dejjús?“ „To je ten, koho nezajímá, kdo chodí k jeho rodině.“ Zeptali jsme se: „Kdo jsou mužatky?“ Odpověděl: „Ty, které napodobují muže.“ Mějte na vědomí, že je nepřijatelné, aby společnost tlačila ženy do role mužů a naopak. Sjednocování a rozmělňování pohlavních rolí je křivdou, která působí zlo a nemoci ve společnosti, které se objeví buď okamžitě, nebo s odstupem několika generací. Jen na naší výchově záleží, zda naše děti dodrží to, co mají, ve vztahu k pohlavním rolím jasně vymezeným Božími hranicemi, nebo se nechají připravit o vznešené hodnoty islámu těmi, kteří jsou jeho nepřáteli a přejí si jej zničit. Veďte proto děti k pochopení a aplikaci správných rolí obou pohlaví a dbejte na to, aby z vašich synů vzešli skuteční muži a z vašich dcer skutečné ženy.
 

Alláhumma, ulehči nám v naší víře, veď nás správnou cestou a nedej, abychom z ní sešli. Ámín!