O pokušení

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu, Pánu světů, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Alláh správně povede, nebude nikým sveden z cesty a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení než Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله هليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní, abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě. Vznešený přikázal: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu Imrán:102)
 
Milí bratři a sestry v islámu,
Vznešený Alláh pravil ve Své knize: Alif lám mím! Což si lidé myslí, že budou ponecháni na pokoji, když řeknou: „Uvěřili jsme,“ a že zkoušeni nebudou? Vždyť jsme již zkoušeli ty, kdož před nimi byli, a Bůh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lháři jsou. (Ankebút:1-3) Posel Boží řekl: صل الله هليه وسلمNejtěžší pokušení podstupovali proroci, potom všichni dobří lidé a pak lidé dávaní ostatními za vzor. Člověk bývá pokoušen shodně síle své víry, když má silnou víru, i pokušení je těžší.“ Ve stejném smyslu je také třeba chápat verš: A bojte se pokušení, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás jsou nespravedliví! A vězte, že Bůh je strašný ve svém trestání! (Anfál:25)
Pokušení má mnoho podob. Huzejfa vyprávěl: „Seděli jsme u Omara, když řekl: „Kdo z vás si pamatuje Poslův صل الله هليه وسلم  hadís o pokušení?“ „Pokušení každého je v jeho rodině, majetku, jeho dětech a jeho sousedu. Vykupuje ho modlitba, sadaka, přikazování vhodného a zakazování zavrženíhoného,“ opáčil jsem.  „Na to se tě neptám, ale na to, které se povalí na věřící jako vlna z moře.“ „Tobě neuškodí, kníže věřících. Mezí ním a tebou jsou zavřená vrata.“, řekl jsem. Omar řekl: „Probijí se ona někdy? Nebo otevřou?“ „Rozbijí se.“ Odpověděl jsem. „Pak se již nikdy nezavřou,“ znejistěl Omar. Řekl jsem: „Ano“  Těmi vraty je myšlen sám Omar. Po jeho smrti se objevila právě pokušení rozkolu a zabíjení v ummě. Jindy Posel صل الله هليه وسلم pravil: „Když se přiblíží soudný den, bude hodně pokušení a bude jako velké kusy černé noci. Když člověk ráno vstane věřící, večer bude nevěřící anebo v noci bude věřící a ráno nevěřící. Mnoho lidí rozprodá svou víru za pouhé drobnosti z tohoto světa.“ Právě takových dní jsme nyní svědky. Lidé zanedbávají a opouštějí svou víru, kvůli lákadlům tohoto světa, sobeckým tužbám, fanatizmu, kvůli strachu z nepřátel islámu, kvůli zisku a dalším pomíjivým věcem. Imám al-Buchárí zaznamenal od Abú Músá el-Aš’arího následující hadís Posla صل الله هليه وسلم: „Věru, před Hodinou jsou takové dny, že znalost v nich bude vyzvednuta a neznalost se spustí a rozmnoží se herdž. A herdž je zabíjení.“ A také řekl y: “Při tom, v jehož rukou se nachází má duše, neprojde tento svět, dokud lidem nenadejde den, kdy vrah nebude ani vědět proč zabíjel a zabitý ani nesezná proč byl zabit. To nám vyvstává na mysli, vidíme-li události ve světě. Muslimy ponechané na holičkách svými bratry, ba dokonce jimi mnohdy zrazované a pobíjené. Rozšířilo se pokušení a rozdělilo muslimy na strany, frakce, zájmové skupiny, z nichž každá tvrdí že je lepší než všichni ostatní a nárokuje si monopol na pravdu.  Posel صل الله هليه وسلم řekl: “Přijde den, kdy ten, jenž se drží své víry jakoby se držel žhavého uhlíku. Těm, kteří z jakýchkoli zájmů mění svou víru a vnášejí do ní to, co do ní nepatří, svádějí společenství muslimů a rozdělují jej, odpovězme slovy z Boží Knihy: A kdo odpadne od posla poté, co mu bylo jasně ukázáno správné vedení, a sleduje pak cestu jinou než věřící, k tomu obrátíme se zády, tak jako on se obrátil, a necháme jej hořet v pekle a jak hnusný je to cíl konečný! (Nisá´:115) a slova Posla صل الله هليه وسلم zaznamenaná al-Buchárím od Abú Saíd el-Chudrího: „Budiž vzdálen, budiž vzdálen od milosrdenství Božího každý, kdo bude proměňovat svou víru po mně.“ Těm, kteří z jakýchkoliv důvodů napodobují nevěřící a podbízejí se nepřátelům, odpovídáme hadísem: „Kdokoliv napodobuje nějaký národ (společenství, skupinu lidí), ten je od nich.
Vězte, drazí, že islám je nejlepší vírou, která nemá potřebu za vylepšováním, je jedinou pravou vírou přijatou u Alláha až do konce světa! Kdo tvrdí opak, jinými slovy obviňuje Posla Božího صل الله هليه وسلم  ze zrady svého poselství. A kdokoliv se bojí praktikovat svou víru a její zákon, nechť se zamyslí nad Božími slovy: Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne a nekupujte za Má znamení věci ceny nicotné! Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící (Máida:44). A nechť se poučí z příkladu poslů, proroků a dobrých věřících. Vzpomeňme příkladu Mojžíše, jeho lidu a egyptských mágů, kteří uvěřili, za což je Faraon nechal umučit, avšak oni stále doufali a věřili v Boha. Vzpomeňme příběh Ibráhíma, mír s ním. Ibn Abbás řekl, že poslední jeho slova byla: „Mi stačí Alláh, On nejlepší je ochránce.“ Júsuf, mír s ním, když ho sváděla manželka egyptského ministra, která měla postavení i krásu, řekl: “Chraň Alláh“ To mu bylo pevností rozbíjející všechna pokušení a touhy. Prosil Alláha a ten ho zachránil.
 
Milí bratři a sestry,
Alláh ve svém Milosrdenství ukazuje svým služebníkům cestu z pokušení. Uvedeme několik způsobů:
  1. Především běžet od pokušení, které můžeme ovlivnit a nevystavovat se mu. Krotit své já, jeho choutky, a tužby. Sem spadá veškeré pokušení hanebností tohoto světa, hříchů jako cizoložství a pohlavní bezuzdnost, alkoholizmu, obžerství, marnivost, hudební nástroje. Televize, rádia, tiskoviny,  ulice, kavárny, čajovny… To jsou dvojsečné prostředky, přijměme to dobré a před tím zlým vyzývám nás všechny k útěku. Muži, klopte své zraky! Ženy, buďte cudné a dbejte na předpisy o odívání. Snažte se nevycházet ze svých domovů, kromě největší nutnosti. To je potvrzenou sunnou, nařízenou Poslem صل الله هليه وسلم v době pouti na rozloučenou.  
  2. Věnovat se Knize Boží, číst ji, učit se jí, rozumět jí a žít dle ní. Následovat cestu, znalost a praktikovat sunnu Posla Božího صل الله هليه وسلم ve všech aspektech každodenního života bez výjimky. Je v nich znalost, moudrost, příklad, poučení, uklidnění srdce a správné vedení od Pána světů. Vracejme se k nim v řešení každého našeho problému!
  3. Také si uvědomme, že je to Alláh Nejvznešenější, který upevňuje ve víře ze svých služebníků, koho chce a tyto lidi popisuje v Koránu: Bůh upevňuje ty, kdož uvěřili, slovem pevným v životě pozemském i budoucím, zatímco nespravedlivé nechává bloudit. A Alláh činí, co Jemu se líbí (Ibráhím:27) Proto se na Něj spoléhejme, prosme Jej a vzpomínejme Ho.   
  4. Držme se džema’a, správného společenství a družme se s kvalitními lidmi, kteří nejsou zdrojem pokušení. Prorok صل الله هليه وسلم řekl: “Drž se džama’a, protože satan je jako vlk, který napadá osamocenou ovci.Také: Satan je s jedním a když jsou dva lidé pohromadě, je od nich dál  Přikazujme vhodné, zakazujme zavrženíhodné a pomáhejme si k pravdě a bohabojnosti a chovejme se k sobě s úctou! 

Prosíme Všemohoucího, Všeslyšícího Boha, Pána světů a Štědrého Dárce, aby přijal naše dobré činy, odpustil nám, ochránil nás před pokušení a učinil nás obyvateli ráje.