O zákazu pohrdat lidmi

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
 
Chvála Bohu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a správné vedení žádáme. Kdo je Bohem veden, toho nikdo nesvede a kdo bloudí, nevyvede ho nikdo, nežli Bůh. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného bez společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům až do soudného dne. Připomínejme si bohabojnost, dodržování všech pilířů islámu a snažme se jít přímou a správnou cestou. Nejlepším slovem je slovo Boha, jenž zjevil (ve významu): Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu Imrán:102) Nejlepším vedením je vedení Muhammeda صل الله عليه و سلم, jenž učil: Nejhorší věcí je inovace ve víře. Každá inovace je bludem a každý blud je v ohni.”
 
A potom, milí bratři a sestry v islámu, Alláh dž.š. zjevil ve své Knize (ve významu): A nyní přišel k vám již posel z vašich řad vzešlý a tíží jej, že špatného se dopouštíte, neboť mu záleží na vašem dobru. A vůči věřícím je shovívavý, slitovný. (Tewba:128) Abú Burda al-Baláwí vyprávěl “Jednoho dne vystoupal Posel صل الله عليه و سلم na minber a zvýšeným hlasem děl: “Vy, kteří jste jazykem přijali islám, ale víra ještě nevstoupila do srdcí vašich, neurážejte a nezneklidňujte muslimy a nepátrejte po jejich chybách. Kdo bude pátrat po chybách bratra muslima, Bůh bude po jeho chybách pátrat. A bude-li Bůh pátrat po něčích chybách, ten bude zostuzen Bohem třeba i ve svém domě. Podle Abú Daúda. Pomněte vedení našeho Posla صل الله عليه و سلم: “Kdo odmítne útok na čest svého bratra Bůh ho odmítne vydat Ohni pekelnému v Den Soudu.Tirmízí od Abú Dardá. Řiďme se těmito slovy. Nechť nám budou záštitou v den, který Bůh popsal slovy (ve významu): “den, kdy nikomu ani majetek, ani synové neprospějí – kromě těch, kdož se srdcem upřímným k Bohu přijdou” (Šu’ará:88-89) Alláh dž.š. přikázal: Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony! Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami! A jak hnusný je název “hanebník” poté, co byla přijata víra! A ti, kdož se nebudou kát, jsou věru nespravedliví! (Hudžurát:11) Podle předáka vykladačů Ibn Abbáse se slova Vy, kteří věříte vztahují na každého, kdo věří v Korán a Muhammedovo poselství. Podle imáma Ibn Kesíra se zde “zakazuje ponižovat druhé jak činem tak i slovem, skrze pomluvy a urážky” nenazývejte se přezdívkami bylo zjeveno kvůli kmeni Benú Selema, jak vypráví Abú Džábir ibn Dahhák v podání imáma Ahmeda. “Když přišel Posel صل الله عليه و سلم do Medíny, nebyl mezi námi nikdo, aniž by měl dvě či tři jména. Když byl jedním z nich nazván, řekli jsme: “Posle, hněvá se on kvůli tomu.” Od Abú Hurejry se traduje, že Posel صل الله عليه و سلم Boží, mír a požehnání s ním, řekl: Nezáviďte si navzájem, neklamte se, nesmíte se nenávidět, ani se obracet jeden k druhému zády. A neobchodujte na úkor svého bratra, nýbrž buďte bratry, ó služebníci Alláha! Muslim je muslimu bratrem, nekřivdí mu, , nenechá jej na holičkách, nelže o něm ani ho nepodceňuje. Bohabojnost se nachází zde!” a pak třikrát ukázal na svou hruď. “Dostačující je zlo, že muslim podcení svého bratra muslima. Každému muslimu je krev, majetek i čest druhého muslima svatá!” Podle Muslima. Náfi’ vyprávěl, že Abdulláh ibn Omar jednou pohlédl na Boží Dům (Ka’bu) a řekl: “Jak jsi velkolepá a svatá, ale u Boha je věřící světější ještě více nežli ty.” A Abdulláh ibn Mubárek odpověděl Abú Wehbovi na otázku, co je to drzost, slovy: “Drzost je znevažovat pravdu a pohrdat lidmi.”  Vězte, že vzájemná nenávist, opovržení, pomluvy, křivé podezření a falešná obvinění jsou dílem Iblíse, který začal rozsévat zlo kvůli vlastní pýše, když neuposlechl Božího příkazu pokleknout před Ademem a vzbouřil se Bohu slovy, jež cituje Korán (ve významu): Odpověděl: “Já lepší jsem než on, mne z ohně jsi stvořil, zatímco jeho jen z hlíny.” (Sád:76) Věz, milý bratře a sestro, že strašný trest je přichystán těm, kteří budou opovrhovat Bohem milovanými. Abú Bakr citoval Poslova صل الله عليه و سلم slova: “Proklet je ten, který uškodí věřícímu, nebo ho oklame”. Nebuďte jako ti, o nichž Bůh hovoří (ve významu): A vy jste si z nich posměšky tropili, takže jste na Mé připomenutí zapomněli a ještě jste se jim smáli. (Mu´minún:110)
 
Milí bratři a sestry! Bůh učinil Svou Knihu a Sunnu Svého Posla صل الله عليه و سلم jediným a výhradním měřítkem pravdy a lži, dobra a zla, etiky a špatnosti. Dodržujte tedy to, co vám přikázal Bůh a následujte odkaz Posla صل الله عليه و سلم. Imám el-Buchárí zaznamenal od Abdulláha ibn Amr ibnu l-Ás, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: Muslim je ten, před jehož jazykem a rukou jsou ostatní muslimové uchráněni. Muhádžir je ten, který opustí to, co Alláh zakázal. Anas ibn Málik traduje, že Posel صل الله عليه و سلم Boží vyprávěl: Když jsem byl na mi’rádži, procházel jsem kolem skupiny lidí s měděnými nehty, kteří drásali své tváře a hrudi. “Kdo jsou tito, Džibríle?” zeptal jsem se. “To jsou ti, kteří pomlouvali lidi a poskvrnili jejich čest.odpověděl mi Džibríl. Podle Abú Daúda. Imám Muslim zaznamenal od Abú Hurejry slova Posla صل الله عليه و سلم : “Zajisté služebník umí vyřknout slovo, kvůli kterému upadne v oheň hlouběji než je vzdálenost mezi východem a západem Bůh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na proroka; vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír! (Ahzáb:56)
 
Prosíme vznešeného Alláha, aby tato slova byla poučením pro nás a nikoli důkazem proti nám. Ámín!