Při modlitbě vyrovnejte své řady

Logo XXL

Anas ibn Málik رضي الله عنه a Nu’mán ibn Bešír رضي الله عنه vyprávěli, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أقيموا صفوفكم [ثلاثاً]، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم

Anas ibn Málik رضي الله عنه a Nu’mán ibn Bešír رضي الله عنه vyprávěli, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

أقيموا صفوفكم [ثلاثاً]، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم

Vyrovnejte své řady. [Třikrát to opakoval.] Při Alláhu, buď vyrovnáte své řady, nebo Alláh způsobí spory ve vašich srdcích.

Nu’mán dodává, že posléze viděl, jak se každý z modlících se přitiskl ke svému druhovi rameny, lokty i kotníky. [1]

Šejch al-Albání uvádí také pět poučení z tohoto hadísu:

1. Je povinností dodržovat vyrovnané, pevně sešikované řady a přikazovat k tomu. To je v základu povinností, což vidíme na základě Prorokem صلى الله عليه و سلم použitého příměru „nebo Alláh způsobí spory ve vašich srdcích.“ Tedy protože se každý těchto sporů obává, je povinností vyrovnat modlitební řady, což se děje přiložením ramene k rameni a strany chodidla ke straně chodidla vedle stojícího věřícího, protože to je to, co udělali sahábové رضي الله عنهم, když jim bylo přikázáno vyrovnat řady. Ibn Hadžer uvádí, že právě to měl Anas v úmyslu vyjádřit svým dodatkem k tomuto hadísu, že takto pak sahábové postupovali v době Posla Božího صلى الله عليه و سلم vždy při každé modlitbě. Tímto je dovršeno potřebné vysvětlení toho, co to znamená vyrovnat při modlitbě řady.

2. Jedná se o praktiku ze Sunny, ke které se mnoho muslimů staví jen lehkovážně a dodržuje ji jen malý počet z nich. Osobně jsem ji neviděl u nikoho, kromě malé skupinky z nich, ahlu l-hadís. Ty jsem viděl v roce 1368 hidžry v Mekce, jak se horečně snaží tuto sunnu dodržovat, podobně jako mnoho dalšího ze Sunny Vyvoleného Proroka صلى الله عليه و سلم na rozdíl od jiných, kteří se připisují k následovníkům některého ze čtyř mezhebů, z nichž tak nečiní skoro vůbec nikdo, snad s výjimkou následovníků mezhebu hanbelovského. Tato sunna se u mnoha muslimů stala něčím zapomenutým, do té míry, že se jí vyhýbají a odvracejí se od ní. To proto, že u vícero mezhebů je zastáváno stanovisko, že sunnou v modlitbě jsou rozestupy mezi jednotlivými modlícími se, když stojí vedle sebe v řadě. Někde dokonce specifikují, že mezi chodidly jednotlivých modlících se má být rozestup na čtyři prsty, nebo dokonce ještě více, jak je rozebíráno v knize al-Fikhu ‘ale l-mezáhibi l-arbe’a, kde se dodává, že tento rozestup nemá žádný základ v Sunně, ale jde o názor, který se objevil později. [2] Pokud by šlo o správný názor, autor by ho nevzpomínal jako pozdější a nekladl by jej do protikladu k tomu, co je známo ze Sunny, kterou je nutno následovat prioritně před názorem imámů, což je základní pravidlo náboženství.

Proto vybízím muslimy a tím spíše imámy mešit, aby se tento příkaz naučili a pevně se ho drželi, pokud jsou skutečně odhodláni následovat Božího Posla صلى الله عليه و سلم a získat poctu těch, kteří oživují jeho Sunnu. Nechť k němu vyzývají i další lidi, dokud se všichni nesjednotí na ní a tímto se zachrání před zmíněným nebezpečím „způsobení sporů v srdcích.“

V hadísu tkví také zjevný zázrak Božího Posla صلى الله عليه و سلم spočívající v tom, že dokázal vnímat to, co se dělo v modlitební řadě za ním. Sluší se vědět, že to byla zvláštní jemu daná schopnost, uplatňovaná při modlitbě. Možná toho byl schopen dokonce i mimo modlitbu. A Alláh ví nejlépe.

V hadísu je také jasný důkaz pro záležitost známou jen malému počtu lidí, znalých v nauce o lidském egu, totiž že zkaženost vnějšku se odráží ve zkaženosti nitra a naopak. Toto pravidlo dokazuje velké množství hadísů, o kterých budeme hovořit jindy při jiné příležitosti, dá-li Alláh Vznešený.

Tento hadís ukazuje i na to, že šikovat se k modlitbě do řad za imámem v okamžiku, kdy muezín pronáší slova قد قامت الصلاة „kad kámeti s-salát“ tj. „již je svoláno k modlitbě“ je inovací odporující autentické Sunně. Imám až po odříkání ikámy šikuje věřící do řad k modlitbě a přikazuje jim, aby řady vyrovnali, protože on je za to zodpovědný, v duchu slov „každý z vás je pastýřem zodpovědným za své stádo …[3]

K vyrování řad modlících se může imám použít některý z níže uvedených vyrovnávacích povelů, které jsou autenticky dochovány v Sunně Božího Posla صلى الله عليه و سلم:

  1.     استووا istewú, tj. „vyrovnejte se“
  2.     تراصوا tarássú, tj. „semkněte se“
  3.     سووا صفوفكم sewwú sufúfekum, tj. „vyrovnejte svůj řad“
  4.     سدوا الخلل suddu l-chalel, tj. „vyplňte mezery“
  5.     حاذوا بين المناقب házú bejne l-menákib, tj. „přimkněte se rameny“
  6.     سدوا الفرج či suddu l-furedž „tj. zaplňte díry.“ 

____________________________________

[1] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 662; Ahmed v Musnedu, 4/276, al-Munzirí v at-Terghíbu t-terhíb, 1/176; a Ibn Hadžer ve Fethu l-Bárí, 2/176. Jako sahíh jej ocenil Ibn Hibbán v Sahíhu, hadís č. 396 a souhlasí s ním al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, 1/71, hadís č. 32.

[2] Viz al-Fikhu ‘ale l-mezáhibi l-arbe’a, 1/207.

[3] Viz Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, 1/72-74.