Příklad tohoto světa jako potravy, kterou člověk jí v hadísu Božího Posla صلى الله عليه و سلم

Logo XXL

 Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

 Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا و إن قزحه و ملحه فانظر إلى ما يصير
"Věru potrava syna Ádamova dává příklad vezdejška v jeho chutnosti a kráse, pohleďte, jakož i to, co vychází z něj."[1] 
Ve svém velkém vysvětlení Rijádu s-Sálihín, v kapitole 10., nazvané Pospíchat k dobrým skutkům (hadís č. 92), říká šejch Muhammed ibn Sálih al-Usejmín رحمه الله تعالى:
Čím více lidé tíhnou k luxusu a užívání a čím více se ukazují před lidmi (ve věcech vezdejšího světa), tím více zla se před nimi otevírá. Je to jedině balhobyt a požitkářství, co ničí člověka, protože pokud se člověk stará jen o svůj komfort a luxus, přičemž svému tělu poskytuje zábavu, stává se nedbalým vůči poskytování potěchy svému srdci a jeho největší starostí se stává potěcha jeho těla, které je odsouzeno k zetlení a shnití.
Toto je úděl a toto je vpravdě ono, co škodí lidem dnes. Stěží najdeme někoho, aby neříkal: „Jaký je váš palác (váš dům)? Jaké je vaše auto? Jaký máte nábytek? Jaké jídlo si dopřáváte?“ dokonce i někteří ti, kteří hledají a studují islámskou nauku, tak činí jen kvůli získání vysokého společenského statusu, nebo získání požehnání tohoto světa. Jakoby člověk ani nebyl stvořen pro určitý úkol. Vezdejší svět a jeho požehnání je pouhým prostředkem a ničím více. Proto prosíme Alláha aby nám i vám dal, abyste tento svět užili pouze jako prostředku.
Ibn Tejmíjja říká: „Člověk by měl peněz využít, jako využívá oslíka k ježdění, nebo jako užívá záchoda k tomu, aby si ulevil."
Tací jsou ti, kteří znají peníze a jejich hodnotu. Proto neučiňte peníze vaší největší starostí, spíše na penězích jezděte, protože pokud na nich nebudete jezdit vy, budou ony jezdit na vás a vaší jedinou starostí se stane vezdejší svět.
Proto, čím více se tento svět před lidmi otevírá, tím více oni končí ve starostech o něj a tím více ztrácejí ze světa onoho, nepřímo úměrně tomu, co získávají ze světa tohoto. Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil: „Při Alláhu, nebojím se o vás co do chudoby, ale bojím se, že začnete žít luxusním životem tak jako předešlé národy, načež se začnete s každým v tomto luxusu předhánět, stejně jako se předháněli i oni. Zničí vás to, stejně jako to zničilo i je."[2]
Pravdu děl Boží Posel صلى الله عليه وسلم . To, co zničilo lidi dnes je jejich soutěžení ve věcech tohoto světa a jejich chování, jakoby byli stvořeni jen pro tento svět a nikoli že tento svět byl stvořen pro ně. Příliš sami sebe zaměstnali tím, co bylo stvořeno pro ně, nežli tím, pro co byli stvořeni oni sami. A toto je zpátečnictví.
Prosíme Alláha o ochranu před tím.


[1] Sahíh Ibn Hibbán, č. 2489; Mu’džemu l-Kebír, 1/27; Bejhekí, 1/47; Zewáidu l-Musned, 5/136 a další. Oceněno al-Albáním jako hasan v Silsilatu s-Sahíha, 1/661; viz také Sahíh al-Džámi‘, č. 2195.
[2] Obecně přijímaný, zaznamenaný al-Buchárím i Muslimem.