Rada hledačům nauky podle Koránu a sunny

Logo XXL
بسم الله الرحمن الرحيم
 
Radím na prvním místě sobě a pak všem muslimským bratřím, zejména hledačům nauky, aby nespěchali a nebyli příliš rychlí, jakmile na ně dopadne nějaký nový problém, dokud se plně neujistí a nepřesvědčí se o situaci, nezískají potřebnou znalost a pak ať hovoří, aby nehovořili o Alláhu bez znalosti.
 

بسم الله الرحمن الرحيم
 
Radím na prvním místě sobě a pak všem muslimským bratřím, zejména hledačům nauky, aby nespěchali a nebyli příliš rychlí, jakmile na ně dopadne nějaký nový problém, dokud se plně neujistí a nepřesvědčí se o situaci, nezískají potřebnou znalost a pak ať hovoří, aby nehovořili o Alláhu bez znalosti.
 
Neboť ten, který dává rozsouzení je vyslancem od Alláha k lidem, kterým doručuje šarí’u, jak je tradováno od Posla Božího صلى الله عليه و سلم: „Učenci jsou následovníky proroků…[1] A také řekl Posel Boží صلى الله عليه و سلم o druzích soudců: „Soudci jsou trojí. Jen jediný je v ráji dva jsou v ohni. Co se týče onoho v ráji, to je muž, který znal pravdu a soudil podle ní. Ten, který znal pravdu a rozsoudil nespravedlivě je v ohni, stejně jako ten, který soudil bez znalosti.[2]
 
Také je důležité, zasáhne-li nás nějaká nová záležitost, abychom se přimkli k Alláhu a cítili v srdci potřebu po Něm. Pak On způsobí, že pochopíme znalost a implikujeme ji do našeho života, zejména v těžkých a důležitých otázkách, kde lidé zůstávají lhostejní.
 
Někteří mí učitelé zdůrazňovali, že osobě, která je tázána, přísluší mnohem více se utíkat k Alláhu a prosit jej o odpuštění, než obvykle. To vyvozovali ze slov Božích (ve významu): (Nisá´:105-106)
 
Zvýšení proseb o odpuštění a utíkání se k Alláhu je nezbytno pro to, abychom se vzdálili od opakovaného upadání do hříchu. Neboť to je jedním z důvodů zapomenutí znalosti a objevení se lhostejnosti. Alláh říká (ve významu): (Máida:13)
 
Imám Šáfi’í jednou řekl: „Postěžoval jsem si Wáki’ímu[3] na svou slabou paměť. On mi tedy přikázal vyhýbat se neposlušnosti a řekl: „Věz, že nauka je světlem Božím. A Alláh neustaví své světlo nad vzpurným.“ 
Tedy je jisté, že prosba o odpuštění umožňuje, že Alláh obdaří člověka osvícením.
 
Prosím Alláha, aby mi zaručil úspěch, učinil mě přímým a pevným, jak činí pevným skrze své pevné slovo (šehádu) v životě tomto i onom. A prosím jej, aby nezpůsobil odklon v našich srdcích poté, co nás vedl správně ze Své Milosti. Věru, On je Shovívavý. Všechna chvála náleží pouze Alláhu, požehnání a mír na Posla Božího a jeho společníky
 
Zdroj: šejch Muhammed bin Sálih al-‘Usejmín, Nasíhatu li t-tulábi l-‘ilm fí dú´i Kur´áni l-kerím we Sunneti n-nebewíja


[1] Musnad Ahmed 5/196, zaznamenal také Abú Daúd a Tirmízí a další.
[2] Podle Abú Daúda.
[3] Wáki’í ibn Džerráh byl významným učencem selef, ze 3. generace. Byl učitelem imáma Muhammeda aš-Šáfi’ího a zemřel v roce 195 h.