Šejch Ibn Báz: Jak vyzývat k islámu v případě střetu s konkrétním nepochopením

Logo XXL

OTÁZKA: Jak vyzývat k islámu lidi se specifickou kulturou nebo žijící v konkrétním prostředí, které působí, že skutečný význam poselství islámu je překrucován?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jak vyzývat k islámu lidi se specifickou kulturou nebo žijící v konkrétním prostředí, které působí, že skutečný význam poselství islámu je překrucován?

ODPOVĚĎ:

Faleš lidských věrouk či kulturně determinovaných pohledů, která lidi zasáhla, jim musí být ozřejmena. Jejich falešná přesvědčení musí být vysvětlena a musí jim být ozřejmeno, v čem spočívá. Rozličné formy falši a inovace, pokud je v takových přesvědčeních nacházíme, musí být objasněny. Primárním zdrojem, na který třeba se odkazovat a který je třeba jasně identifikovat, je Kniha Alláha Vznešeného a Sunna Jeho Posla صلى الله عليه و سلم.

Musí jim být vštípeno, že to, s čím se setkali, co se učili a co vstřebali ze svého prostředí, je třeba důkladně zvážit a přeměřit měřítky šarí’y, tak jak je zvažují islámští učenci s přihlédnutím k zákonným textuálním důkazům. Cokoli je potom shledáno nezávadným, zůstává, a zároveň cokoli tomu odporuje, musí být odvrženo, byť by se jednalo o zvykovou praktiku našich otců, pradědů, duchovních či kohokoli dalšího.

Ve zkratce, je povinností pevně se držet vznešené mravnosti a příkladných postojů, ke kterým Kniha Boží a Sunna Jeho Posla صلى الله عليه و سلم vede. Neměli bychom překypovat bigotní zaujatostí vůči svým otcům a praotcům, kulturnímu dědictví a domovinám. Naopak, měli bychom následovat Pravdu dokázanou Knihou Vznešeného Alláha, Sunnou Jeho Posla صلى الله عليه و سلم a konsenzem prvních správně vedených pokolení této ummy.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz Ibn Báz 

Zdroj: Medžmú’atu l-fetáwá li š-šejchi Ibn Báz, 7/329. 


Poznámky překladu:

Vysvětlit lidem, v čem konkrétně spočívají jejich omyly je jedním z principů metodologie našich zbožných předků a projevem soucitu vůči nim. Je to způsob islámské osvěty a výzvy k náboženství, praktikovaný Prorokovými společníky رضي الله عنهم أجمعين, jak je patrno z jejich způsobu jednání s nejranějšími skupinami inovátorů.

Na každý blud a omyl existuje způsob, jak jej efektivně vyvrátit i s kořeny. Tento způsob je znám učencům a jejich studentům. ‘Abdulláh ibn ‘Abbás رضي الله عنهما byl výjimečným učencem mezi Prorokovými společníky a objasnil zbloudilým cháridžovcům tři základní body, ve kterých se dopustili omylu – a to jasně a bez jakéhokoli oploštění. Následkem toho se dva tisíce z nich vrátily k Pravdě. Nicméně nikdo nepochybuje o tom, že cháridžovci mají závadnou věrouku, jen na základě faktu, že s nimi ‘Abdulláh ibn ‘Abbás debatoval.

Vyzývat lidi k islámu si vyžaduje nejen znalost islámu obecně, ale také znalost specifických podob bludu a způsobů, jak tyto bludy vyvracet, jak na ně odpovědět přesvědčivou a logickou argumentací podloženou textuálními důkazy a provázenou vznešenou mravností při diskusi. Ti, kteří k tomu nejsou patřičně vybaveni, mohou nakonec způsobit více škody, než užitku, byť jejich úmysly byly od počátku dobré.

Vyzývat lidi všeobecně a tím spíše následovníky inovací k tomu, aby přijali a praktikovali islám správně, samo o sobě nestačí a nepomáhá. V takovém procesu nedochází k vyjasnění toho, co je přímá cesta a co je blud. Lidé potřebují vyjasnit konkrétní omyly a nikoli jen vyslechnout obecné výzvy. Pokud na tuto prioritu nebude kladen důraz, celkový obraz islámu bude stále pokřiven a bude se zdát, že muslimové jako celek se sami nedokáží dohodnout na tom, co je správné a jsou spokojeni s tím, že se mezi nimi vyskytují sektáři. A sami tito sektáři pak dosáhnou svého cíle být ummou přijati a nebýt jí odsuzováni.

Hovořit o lidech inovace přímým poukázáním na jejich specifické bludy a jejich výzva k tomu, co je ze znalosti nejjistější, nejpevnější a spolehlivě pravdivé, vyžaduje osobní čest, odvahu a odhodlání. Je to opravdový džihád a není určen ignotantům, lidem v nitru nepevným a ani jedincům s politickými ambicemi.