Sňatek muslima v kostele

Logo XXL

 OTÁZKA:  Může muslim při sňatku podstoupit obřad v kostele (je-li to ve jménu stejného, Jediného Boha)? Je takto uzavřený sňatek platný?
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho a všem jeho ctnostným následovníkům.

 OTÁZKA:  Může muslim při sňatku podstoupit obřad v kostele (je-li to ve jménu stejného, Jediného Boha)? Je takto uzavřený sňatek platný?
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho a všem jeho ctnostným následovníkům.
Uzavřít manželství v kostele podle křesťanského způsobu (liturgie latinské, ortodoxní nebo jiné) je muslimovi zakázáno (arab. harám) a to ze dvou důvodů. Každý jeden z nich pro zákaz takového počínání plně dostačuje. Jsou jimi tyto – 
I. důvod:
Jedná o specifický druh uctívání, který je brán jako svátost a obřad. Jeho následováním, nebo účastí na něm jsou splněny podmínky zakázaného napodobování nevěřících (arab. tešebbuh) i když se jedná o rituál směřovaný stejnému, Jedinému Bohu Stvořiteli.
Alláh pravil (ve významu):
Kdo touží po jiném náboženství než po islámu , nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (Álu ‘Imrán:85)
I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. (Máida:48)
Nenásleduj jejich učení scestná a dej si pozor, aby tě neodvrátili od části z toho, co ti Bůh seslal. (Máida:49)
Proto vyzývej k víře pravé a kráčej přímo, jak bylo ti poručeno! Nenásleduj scestná učení jejich, nýbrž rci: „Uvěřil jsem v to, co Bůh z Písma seslal, a bylo mi poručeno, abych jednal spravedlivě mezi vámi. Bůh naším je i vaším Pánem, my skutky své máme i vy skutky své máte a není mezi námi důvodů ke sporu; Bůh shromáždí nás všechny a u Něho je cíl konečný.“ (Šúrá:15)
Prorok صلى الله عليه و سلم říká: „Kdo napodobuje nějaký národ, k němu i přísluší.
(Tento hadís uvádí Musned imáma Ahmeda a Sunen imáma Abú Dawúda)
II. důvod:
Uzavření manželství je podle šarí’y specifickým druhem smlouvy a musí respektovat veškeré z toho vyplývající podmínky.
Těmi jsou:
1. Oboustranný souhlas obou manželů
2. Přítomnost poručníka nevěsty (arab.welí)
3. Přítomnost dvou důvěryhodných muslimských svědků. Ve věci svatby se nepřijímá svědectví nemuslima, nebo nedůvěryhodné osoby (např. těžký hříšník, nebo nepraktikující muslim).
Ibn Kudáma al-Makdísí říká: “Manželství není uzavřeno bez svědectví dvou muslimů.” Toto je názor imáma Ahmeda a imáma aš-Šáfi’ího.
Opírá se o hadís Božího Posla صلى الله عليه و سلم, kde stojí: “Není svatby bez poručníka a dvou svědků.” (Zaznamenává ho imám Ahmed přes Hasana od ‘Imrána ibn Husejna v merfú’ formě. Zaznamenává ho i al-Bejhekí přes Imrána od ‘Áiše. Autentickým ho stanovil šejch al-Albání v Silsiletu s-Sahíha, hadís č. 7557).
Tyto podmínky jsou v případě svatby v kostele podle křesťanských zvyklostí jen velmi těžko splnitelné.
Dodáváme, že je sunnou, aby byla svatba oznámena a je zavrženíhodné, aby uzavření sňatku proběhlo tajně, bez účasti ostatních – příbuzných ženicha i nevěsty, spoluvěřících, přátel apod.
Islám není v ČR registrovaným vyznáním a proto u nás šarí’atsky uzavřený sňatek nemá právní legitimitu. Islámské instituce v naší republice proto k uzavření sňatku vyžadují oddací list z radnice, nebo potvrzení o termínu svatby na radnici.
Zdůrazňujeme také, že podle šarí’y vzniká manželství až uzavřením šarí’atského sňatku, tedy nikoli okamžikem oddání na radnici. Pro společný manželský život se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi oddací list z radnice nestačí a vždy je nutný šarí’atský sňatek v mešitě, nebo na jiném místě smluveném islámskou institucí.
A Alláh ví nejlépe.