Špatné slovo o učencích

Logo XXL

بسم الله الرحمن الرحيم

Odpovídá šejch Ibn Usejmín, převzato z Kitábu d-de’weti, str. 2/62-64
OTÁZKA: Co si myslíte o těch, kteří urážejí učence, což zapříčiňuje odcizování se od těchto učenců?
ODPOVĚĎ:

بسم الله الرحمن الرحيم

Odpovídá šejch Ibn Usejmín, převzato z Kitábu d-de’weti, str. 2/62-64
OTÁZKA: Co si myslíte o těch, kteří urážejí učence, což zapříčiňuje odcizování se od těchto učenců?
ODPOVĚĎ:
Takový čin je zakázán (harám). Pokud člověku není dovoleno pomlouvat bratra muslima, i kdyby nebyl učenec, kde potom bere právo pomlouvat učence, své bratry?!
Každý věřící je povinen chránit svůj jazyk před pomlouváním svých bratří ve víře. Alláh Vznešený a Slavený říká (ve významu):
Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! Nevyzvídejte a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Bůh věru je blahovolný ke kajícníku a slitovný.
(Hudžurát:12)
Ten, kdo je zkoušen touto nemocí musí pochopit, že jeho urážení učenců může být důvodem odvrhování pravdy, ke které daný učenec vyzývá. Jako takový pak bude zodpovídat za následky svého odvrhování pravdy a tento hřích s sebou ponese na svých bedrech.
Pomlouvat učence neznamená jen pomlouvat jednotlivce, nýbrž je urážkou dědictví Muhammeda, mír a požehnání s ním. Vpravdě jsou učenci dědici proroků. Pokud budou učenci uráženi a pomlouváni, národ ztratí svou důvěru v jejich znalost, kterou zdědili od Posla Božího, mír a požehnání s ním. Tak budou vystaveni pochybám v pohledu každého šarí’atského předpisu, který vydá určitý učenec. ¨
Každý člověk je vystaven chybám. Názoru, který není podepřen argumentem, je třeba se vyvarovat, protože chybu není dovoleno podpořit. Stejně tak však není dovoleno urážet toho učence, který je znám jako učený a člověk dobrých úmyslů. Když bychom si dali sobě právo kritizovat učence, kvůli hříchům, do kterých upadli v oblasti fikhu (islámské právní vědy) nezůstali by ušetřeni ani ti největší učenci.
Díky Alláhu Slavenému a Vznešenému, rozdílnost názorů není pouze jevem dneška. Avšak pokud se prokáže, že něco je evidentně chybné a ten, který to zastupuje i nadále zůstává na tom, aby jeho názor byl považován, pak je povinností objasnit tuto chybu a upozornit na ni i druhé, avšak nikoli s cílem urážet toho člověka, nebo kvůli mstě, protože možná že je tento v právu v případě nějaké jiné věci mimo tuto chybu.
Ukazuji muslimům nebezpečí tohoto pokušení a této nemoci.
Prosím Alláha dž.š. aby ochránil mne i je před vším, co se negativním způsobem odráží na naší víře.