Vědy o Sunně

VAZBA MEZI KORÁNEM A SUNNOU - NEZBYTNOST SUNNY PRO POCHOPENÍ KORÁNU

 

DŮLEŽITOST ŘETĚZCE VYPRAVĚČŮ

Odborník v hadísech, šejch Abú Abdurrahmán Mukbil bin Hádí al-Wádi'í v úvodu ke své knize As-sahíhu l-musned min asbábi n-nuzúl (Správná podání o důvodech seslání koránských veršů) uvádí následující příklady toho, jaký důraz a pečlivost kladli první generace muslimů na zachování čistoty a autenticity hadísů skrze řetězce jejich vypravěčů:

 

O POUŽÍVÁNÍ NEAUTENTICKÝCH HADÍSŮ

بسم الله الرحمان الرحيم

 

O SKUPINÁCH LIDÍ CHYBNĚ POHLÍŽEJÍCÍCH NA SUNNU

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

ROZPRAVA O TOM, JAK CHÁPAT SUNNU ANEB DVĚ OBECNÁ POUČENÍ ZE SUNNY PLYNOUCÍ

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a všem jeho spravedlivým a bohabojným následovníkům.

HISTORICKÁ AUTENTICITA SUNNY

 

Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu.

Je velikou pomluvou a nepravdou šířenou po světě, že sunna, po Koránu druhý směrodatný a neměnný zdroj islámského právního myšlení, není historicky autentická a aktuální dodnes.

Důležitost a výsadní místo sunny v islámském učení je postavena na koránských verších: