Alláhu nejmilejšími jsou ti, kteří jsou pro jiné nejužitečnější

Logo XXL

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس
Alláhu nejmilejšími lidmi jsou ti, kteří přinášejí nejvíce užitku ostatním lidem1
 
Některé podoby zbožnosti představují dobro, které pocítí jen ten, kdo je vykoná, ale jejich dobro se nepřenáší dál. Příkladem tohoto jsou modlitby, vzpomínání Alláha, recitace Koránu apod. Tento typ zbožnosti je též někdy nazýván jako عمل قصير ‘amalun kasírun, tedy čin krátkého dosahu.
 
Druhým typem je zbožnost, kterou ostatní pocítí a která pozitivně zasahuje celou společnost. Příkladem něčeho takového může být hrazení zekátu nebo udělování milodarů ve všeobecnosti, učení a vyučování dobrých a užitečných věcí. Toto někdy bývá někdy označováno jako ‘amalu mute’addin عمل متعد, tedy čin dalekosáhlý.
 
Islám jakožto světonázor je milostí pro všechny lidi, všechna stvoření a všechny světy. Má své stoupence motivovat k tomu, aby byli Božími služebníky poskytujícími užitek a dobro komukoli okolo nich, včetně jejich životního prostředí. Tímto se totiž stávají nejlepšími ze služebníků Božích.
 
Alláh سبحانه و تعالى praví:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha. (Áli ‘Imrán: 110)
 
Ibn Kesír uvádí, že někteří z vykladačů Koránu, mezi nimi Ibn ‘Abbás رضي الله عنه, Mudžáhid, ‘Ikrima a Atá’ uvedli, že je Alláh nazval „nejlepším národem, jenž kdy povstal mezi lidmi“ právě proto, že jsou nejužitečnější ostatním. Alláh totiž tím, že spojil toto oznašení s charakteristikou „vy přikazujete vhodné a zakazujete zavrženíhodné,“ učinil kritériem kvality lidského společenství to, jak dalece je prospěšné ostatním lidem.
 
Alláh ujistil takové lidi, že obdrží nesmírnou odměnu, to proto, že prokázali velkou službu celému lidstvu tím, že šířili vlídnost, laskavost a stali se zdrojem a vzorem dobroty. Za to získají odměnu, respektive část odměny každého, koho svým dobrým chováním ovlivní a inspirují k témuž.
 
Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:
من دعا إلى هدى, كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
Kdokoli vyzývá ke správnému vedení, tomu se dostane odměny jako je odměna každého, kdo jej následuje, aniž se z jejich odměny cokoli odejme.2
 
Čím více lidí je námi inspirováno ke konání dobra, tím větší máme šanci získat tak nesmírnou odměnu. A tím větší máme naději, že se staneme těmi, které Posel Božíصلى الله عليه وسلم označil za nejlepší z lidí.
 
Snažme se proto a usilujme, abychom byli těmi nejlepšími v čemkoli, v čem to dokážeme a abychom byli ku prospěchu v našich domácnostech, v našich komunitách i ve společnosti jako celku.
 
 
1Zaznamenal at-Taberání v al-Mu’džemu l-awsat, 6/139, hadís č. 6191. Al-Albání jej doložil jako sahíh v Silsiletu s-Sahíha, hadís č. 906.
2Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2674.