Čtyři rady k napravení sebe sama

Logo XXL

Cesta k nápravě sebe sama začíná nejprve důkladným poznáním svých vlastních nedostatků a špatných stránek, rozpoznáním neduhů vlastního ega a srdce.

Ijjás ibn Mu’áwíja pravil: „Každý, kdo nezná své vlastní nedostatky, je blázen.[1]

Cesta k nápravě sebe sama začíná nejprve důkladným poznáním svých vlastních nedostatků a špatných stránek, rozpoznáním neduhů vlastního ega a srdce.

Ijjás ibn Mu’áwíja pravil: „Každý, kdo nezná své vlastní nedostatky, je blázen.[1]

Aš-Šáfi’í pravil: „Lidé jsou nedosažitelným cílem. Proto se raději zaměř na to, co ti pomůže napravit sebe sama a potom se toho pevně drž. Zanech všeho, co je s tím v rozporu a nepřikládej tomu pražádnou pozornost.[2]

Muhammed ibn Ka’b al-Kurdí pravil: „Pokud Alláh miluje Svého služebníka, vloží do něj tři ctnosti: porozumění náboženství, střídmost v otázce světských potěšení a vědomí si svých vlastních nedostatků.[3]

Teprve potom může začít proces odříkání se a očisty od špatnosti. Existují čtyři mimořádně efektivní způsoby, jak toho dosáhnout. Popisuje je mezi jinými i šejch Osmán ibn Džumu’a az-Zumejrí: [4]

První způsob:

Získávání a prohlubování takové nauky a takového poznání, které nám umožňuje spatřovat toto vše a čistit před sebou cestu, kterou se chceme ubírat. Tato znalost je jako průzkumník se svítilnou, který nám odhaluje všechny děsivé záhady a tajemná zákoutí temné stránky našeho vlastního já. Cesta k tomu vede jedině přes studium Koránu a hadísů Božího Posla صلى الله عليه وسلم, jejich oživování a věrné následování.

Druhý způsob:

Hledat radu u bratra, u důvěryhodného, pravdomluvného, spravedlivého a věrného přítele, který vaše chyby spatřuje. Toto uvědomění si chyb bratra dotyčný spatřuje jako svou islámskou povinnost, na základě slov Božího Posla عليه الصلاة والسلام:

الدين النصيحة.

Náboženství je přímost a rada.

Zeptali se: „Vůči komu, Posle Boží?“ Odpověděl:

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

Vůči Alláhu, Jeho Knize, Jeho Proroku, vládcům muslimů i jejich prostému lidu.[5]

Vládce věřících Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه, tak řečený al-Fárúk, pravil: „Alláh se smiluj tomu, kdo nám ukáže na naše nedostatky.

A také si uvědomme, že věřící má být zrcadlem svého věřícího bratra.

Třetí způsob:

Sledovat to, co říkají tví oponenti a protivníci. Oni mají dar a smysl proniknout k tomu, k čemu ty sám nikdy nepronikneš. Proto nikdy nezoufej nad tím, co říkají, naopak je využij k tomu, aby ti ukázali na tvé nedostatky, které bys jinak přehlížel. Oni by o tom nakonec nikdy nepomlčeli, jak pravil básník:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة… ولكن عين السخط تبدي المساويا

„Oko potěšení chtivé se i v noci po každičké chybě pídí

A stejně tak oko hany chtivé pravý opak toho vidí“

Čtvrtý způsob:

Družit se s lidmi a učit se od nich, jak žijí a vedou své životy. Pokud mezi nimi spatříte nějaké vlastnosti, které Alláh a Jeho Posel صلى الله عليه وسلم zavrhují, netleskej jim a snaž sám sebe takových nešvarů zbavit a vystříhat se před nimi. Zcela se koncentruj a upírej svou pozornost na vznešenou mravnost a vysoký morální standard, který ty miluješ na lidech a který lidé milují na tobě.

Proto se pusť do práce a postupuj těmito způsoby při snaze zlepšit sebe sama, aby tě Všemohoucí Alláh mohl zapsat mezi ty úspěšné a vítězné na tomto i na onom světě, ve shodě s Jeho Slovy:

والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنَا وإنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنِينَ

Ty, kdož k vůli Nám se usilovně snaží, ty věru povedeme po cestách Svých. A Bůh zajisté je s těmi, kdož dobro konají. (‘Ankebút:69)

_______________________________________________________

[1] Zaznamenal Abu l-Feredž Ibnu l-Džewzí v Sifetu s-safwa, 2/779.

[2] Viz al-Medžmú’, 3/233.

[3] Zaznamenal Ibnu l-Mubárek v az-Zuhd, podání č. 282.

[4] Následující čtyři způsoby převzal šejch Muhammed ibn ‘Abdilláh ibn Džábir al-Kahtání a upravil je v článku ‘Alá taríki l-isláhi n-nefsí.

[5] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 55.