Demonstrace, násilné protesty a vandalizmus

Logo XXL

OTÁZKA: Jaká je pozice islámu ve věci demonstrací, zejména těch násilných, při kterých je ničen veřejný majetek a ohrožována bezpečnost občanů, jako to bylo vidět na předměstích Paříže či skandinávských měst, či v muslimských zemích po spuštění posměšného filmu o Prorokovi, nebo nedávno v Turecku, Bosně atd.? Je toto motivováno islámem? Lze něco takového považovat za džihád?

OTÁZKA: Jaká je pozice islámu ve věci demonstrací, zejména těch násilných, při kterých je ničen veřejný majetek a ohrožována bezpečnost občanů, jako to bylo vidět na předměstích Paříže či skandinávských měst, či v muslimských zemích po spuštění posměšného filmu o Prorokovi, nebo nedávno v Turecku, Bosně atd.? Je toto motivováno islámem? Lze něco takového považovat za džihád?

 
ODPOVĚĎ:
 
Demonstrace muslimů, které se odehrávají na mnoha místech světa, nelze posuzovat vždy stejně. Je třeba zvažovat vždy každou konkrétní situaci a dbát rad skutečných islámských učenců, kteří jsou s danou situací dobře seznámeni nejlépe přímo na místě.
Pokusíme se předložit odpověď na základě Koránu, Sunny, praxe selef a také rešerši názorů klasických i dnešních učenců ahlu s-sunna.
 
Předně, v otázce jakýchkoli demonstrací a protestů je třeba si uvědomit následující imperativy, mezi kterými musíme najít soulad a rovnováhu a reagovat tak adekvátně na každou jednotlivou situaci zvlášť.
 
 1. Občanská lhostejnost je něco, co bylo a i dnes by mělo být islámské politické kultuře naprosto cizí. Islám klade nejen právo, ale přímo povinnost každému muslimovi, který rozpozná nějaké očividné zlo, aby proti němu shodne svým možnostem zakročil.
  Alláh popsal věřící jako:
  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
  Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné, dodržují modlitbu, dávají almužnu a jsou poslušní vůči Bohu a Jeho poslu. (Tewba:71)
  Huzajfa ibn Jemán uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: Při Tom, v Jehož Ruce je má duše, buď budete přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné, anebo vás Alláh všechny zasáhne trestem. Pokud Jej pak budete prosit, On vás již nevyslyší.1
  To platí dokonce i v případě, že by se muslim musel postavit i tyranskému vládci a riskovat popravu. Posel Boží صلى الله عليه و سلمpravil: „Pánem mučedníků je Hamza ibn ‘Abdulmuttelib a muž, který se postaví krutovládci, přikáže mu dobro a zakáže zlo a je za to zabit.2
  Podobných hadísů přikazujících nemlčet o křivdě a nijak se na křivdě nepodílet, ani k ní nikterak nepomáhat, je celá řada.3
  Taková byla i praxe našich zbožných předků od nejrannějších dob. Omar ibnu l-Chattáb s přímým Prorokovým صلى الله عليه و سلمsvolením záhy poté, co se stal muslimem, vedl jeden ze dvou zástupů muslimů, kteří veřejně vyhlásili svou víru přímo před zraky mekkánských modloslužebníků. V čele druhého zástupu stál Hamza ibn ‘Abdulmuttelib.4
  Činili tak dokonce i zcela obyčejní lidé. As-Sujútí uvádí: „Jednoho dne jistý Džárija ibnu l-Kudáma as-Sa’dí vešel k chalífovi Mu’áwíjovi. Ten zrovna přijal delegaci tří byzantských ministrů. Mu’áwíja na jeho cílenou kritiku odvětil: „Nebyls náhodou jedním z ‘Alího oddaných stoupenců?“ Džárija odpověděl: „’Alího vynech. Toho jsme nekárali, protože jsme ho milovali, nepodváděli jsme ho, protože jsme mu radili.“ Mu’áwíja opáčil: „Běda tobě, Džárijo! Ztichni!“ „Ty, Mu’áwíjo,“ řekl Džárija, aniž by užil očekávaného titulu amíru l-mu´minín, tj. vládce věřících, „ztichni, protože to my jsme ti nakonec přísahali věrnost a poslušnost, dokud nám budeš vládnout podle toho, co Alláh zjevil. Pokud svůj závazek dodržíš, i my k tobě budeme loajální a pokud svůj závazek dodržet nezvládneš, pak mezi námi jsou i tací, kteří nesnesou křivdu a zneužívání. Ty říkej jen to, co je dobré a přínosné, neboť ti nejhorší z vládců budou v pekle.“ Poté Džárija odešel, aniž by požádal chalífu o svolení. Byzantská delegace byla zaskočena. Jeden z nich řekl: „K našemu císaři by nikdo ani nemohl promluvit, dokud by před ním nepadl na tvář! A pokud by o něm křivého slova řekl někdo i z jeho nejbližších, dal by ho rozčtvrtit nebo upálit. Jak ti potom může takový beduínský barbar jen tak vyhrožovat? Jakoby byl tobě rovný?“ Mu’áwíja se usmál a pravil: „Vládnu mužům, kteří se, pokud jde o pravdu, nebojí vůbec nikoho. Všichni jsou, jako ten beduín. Nepadají na tvář před nikým, kromě Boha Všemohoucího, nikdy nemlčí o nepravostech a já nad nimi nestojím výše, leda podle bohabojnosti. Pronesl jsem jistá tvrdá slova a onen muž reagoval správně. Já jsem si začal a proto mi to patří spíše, nežli jemu.“ Byzantský ministr se rozplakal. Mu’áwíja se jej otázal proč a on mu odpověděl: „Dodnes jsme si mysleli, že se ti silou útočnou i obrannou vyrovnáme. Ale potom, co jsme viděli toto, bojíme se, že se tvá moc rozšíří i na území naší říše.5
  Podobně bez okolků kritizovali chování vladařů a jiných vládních činitelů velcí imámové selef jako al-Hasan al-Basrí, Abú Hanífa, Málik, Sufján as-Sewrí, al-Awzá’í, Ahmed ibn Hanbel, Ibn Tejmíjja a mnozí další, kteří jsou skvělým příkladem islámské politické etiky a kultury občanské angažovanosti a zodpovědnosti. Ibn Tejmíjja shrnuje, že nikoli vyznání, ale právě jedině spravedlivost systému je zárukou úspěšnosti a trvání říší, národů i států: „Alláh pomůže spravedlivému státu, i kdyby byl nevěřící, a nepomůže nespravedlivému státu, i kdyby byl věřící.6
 1. Islám přikazuje pokoru vůči vládci, i kdyby byl křivdícím. Prorok صلى الله عليه و سلمpravil: „Odkazuji vám být bohabojnými, poslouchat a plnit rozkazy, i kdyby nad vámi měl panovat otrok …7
  Prorok صلى الله عليه و سلمtaké pravil: „Poslouchejte a podřiďte se, i kdyby vás vládce věznil a mlátil přes hřbet!8
  Selef říkávali: „Šedesát let pod krutovládcem je lepší než jedna noc bez vládce.9 Ibn Abi l-’Izz al-Hanefí napsal: „Vskutku trpělivost vůči tyranii maže hříchy a přináší odměnu. Alláh totiž nedal tyranu moc nad námi pro nic jiného, nežli kvůli hříchům nás samých. Následky jsou dány příčinami. Proto je třeba se více snažit a prosit Alláha o odpuštění, kát se k Němu a prosit Jej o nápravu našich činů. (…) Přejeme-li si konec útlaku, přestaňme nejprve utlačovat sami sebe hříchem a neposlušností.10
  Tento imperativ poslušnosti ovšem neplatí v případě rozkazu, který znamená zároveň hřích vůči Alláhu. ‘Alí vyprávěl: „Posel صلى الله عليه و سلم poslal zvědy a jako vůdce jim ustavil jednoho muže z ansár. Když byli na cestě, jeden z nich něco zpozoroval a řekl: „Což vám Posel Boží nepřikázal, abyste mi byli poslušni?“ „Ovšemže,“ odpověděli. Potom řekl: „Nasbírejte mi dřevo!“ Nasbírali mu tedy dřevo a on tam rozdělal oheň a pravil: „Rozhodl jsem se, že vy teď vstoupíte do tohoto ohně.“ Jeden mladík mezi nimi tehdy řekl: „Od ohně jste utíkali k Poslu, nepospíchejte tedy, dokud nepotkáte Posla! Pokud vám on sám přikáže, abyste vešli do ohně, pak vejděte.“ Oni se pak vrátili Posluصلى الله عليه و سلمa zpravili ho o tom. Řekl jim: „Kdybyste tehdy do něj vstoupili, již nikdy byste z něj nevystoupili! Pokornost je pouze v konání dobra.11
 2. Islám rovněž klade za povinnost být vždy morální, spravedlivý, nepodléhat hněvu a emocím, dokonce i kdyby šlo o naše vlastní práva. Zakazuje i dobro a užitek v případě, kdy by jeho vykonání přineslo ještě větší zlo a škodu.
  Důkazem tohoto principu je koránský verš:
  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
  Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají, aby v nenávisti své neuráželi Boha z neznalosti! (An’ám:108)
  O aplikování tohoto pravidla i v politické rovině hovoří následující precedens. Skupina muslimů přišla za al-Hasanem al-Basrím a žádala jej, aby jim jakožto učenec schválil vzpouru proti tyranu al-Hadždžádžovi: „Abú Sa’íde! Co myslíš o boji proti tomtuo tyranovi, který nezákonně prolévá krev a přisvojuje si bohatství, činí to a to?“ Al-Hasan odpověděl: „Já bych proti němu nebojoval. Pokud je on trestem Božím, pak od sebe trest Boží vlastními meči neodstraníte. A pokud je zkouškou od Alláha, pak učiníte nejlépe, když budete trpěliví, dokud nepřijde rozhodnutí Boží a On je nejlepší z rozhodujících.’’ Dotyční odešli, rozpoutali povstání proti al-Hadždžádžovi, který je všechny pochytal a popravil. Al-Hasan potom řekl: „Kdyby jen lidé byli trpěliví! Kdyby zůstali trpěliví vůči zkoušce krutovládcem, netrvalo by dlouho a Alláh by jim seslal ulehčení. Namísto toho však pospíchali chopit se mečů. Při Alláhu! Ani jedno jejich slovo nepřineslo nikomu nic dobrého.12

  Ibn Tejmíjja dokonce popsal zla, která s sebou přináší občanské nepokoje a rebelie vůči vůdcům: (1) bezpečnost je nahrazena nejistotou, (2) dostatek je nahrazen nedostatkem, (3) je prolévána krev, (4) roztáčí se spirála násilí, (5) ničí se majetek, (6) vytrácí se bezpečnost na cestách, (7) narůstá bláznovství, bezuzdnost a pošetilost, (8) vzrůstá lidská bezohlednost, (9) vytrácí se znalost a decentnost, (10) vytrácí se a slábne víra a zbožnost ve společnosti

 3. Džihád, tedy úsilí, resp. boj, aby slovo Boží bylo nejvyšším, je povinnou součástí uctívání. Proto i situace, motivace, podoby a způsoby, jakým je vykonáván, musí být doloženy Koránem, Sunnou a příklady prvních, správně vedených generací muslimů. Vše, co takto není doloženo, není možno nazvat džihádem. Šejch Muhammed Amán bin ‘Alí al-Džámi’í říká: „Džihád je zbožným skutkem a vrcholkem islámu. Neznamená prázdné slogany, vykřičené protesty a neplodné deklarace. Džihád na cestě Boží je především osobní záležitostí.13 Tedy, jinak řečeno, běžte, hledejte, co bude vaším džihádem, měňte svět k lepšímu a není potřeba, aby se o tom dozvěděl kromě Alláha nikdo další. Většina demonstrací, tím spíše násilné protesty, nejsou podle šejcha ‘Abdulmuhsina al-‘Abbáda Áli Bedra aktem džihádu, ale bohapustým výtržnictvím. S ním souhlasí i šejch ‘Abdusselám ibn Burdžís Áli ‘Abdulkerím. Navíc jde o dříve neznámý způsob vyjádření vlastního názoru, který kopíruje zvyklosti nevěřících a způsoby, jakými řeší své problémy, který je demonstrujícími muslimy častokrát vytržen z kontextu, jak smýšlí šejch al-Albání. Před tím Posel Boží صلى الله عليه و سلم varoval: „Nenastoupí Soudný den, dokud má umma nezačne následovat cestu předchozích pokolení, krok za krokem, loket po lokti.“ Někdo se otázal: „Posle Boží, myslíš tím Peršany a Římany?“ „A koho pak jiného,“ odvětil Prorok صلى الله عليه و سلم.14Ibn ‘Abbás slyšel Posla Božího صلى الله عليه و سلم říci: „Kdo následuje zvyklosti druhých, není jedním z nás.15 Hadís podle Ibn Tejmíjje znamená, že toto chování je zakázáno a nikoli, že jeho pachatel je nevěřícím.16 Jejich napodobování vnějšími činy se pak zvrhává v následování jejich vnitřních přesvědčení.17 Huzejfa pravil: „Budete následovat Izraelity, stopu po stopě, kousek po kousku, jen nevím, zda budete také uctívat zlaté tele.18
Šejch Ibn Báz o násilných protestech uvedl: „Nemyslím si, že jsou lékem. Spíše jsou příčinou pokušení a důvodem zla a nespravedlivosti vůči lidem, vnášejí mezi lidi nežádoucí nepřátelství. Spíše by měly být psány dopisy nespokojenosti a výzvy vůdcům, vybízející je k nápravě.19 Násilné demonstrace odsoudil také zde: „Jsou to jedny z nejhorších cest a způsobů lidí, kteří se protiví Pravdě. Působí chaos, útlak, nepřátelství a potyčky. Někteří lidé dokonce na demonstracích provokují proti těm, kteří vyzývají k Pravdě. Nepokoje v ulicích, ječení a řvaní, nic z toho nemá co dělat se správným způsobem reformy, úsilí a výzvy k tomu, co je dobré. Správným způsobem je psát, setkávat se a zachovávat při tom ty nejvznešenější a nejctihodnější způsoby.20
 
Šejch Ibnu l-‘Usejmín v reakci na stejný problém uvedl: „Předhánět se v protestech a demonstracích je v opozici k cestě selef. Nemá to souvislost s ničím v šarí’i, nic to neřeší a přináší to jen škody.“ Následně uvedl příklad chalífy al-Ma´múna, který nechával popravovat každého, kdo se postavil jím prosazované sektářské tezi, že Korán je stvořený. Imám Ahmed, velký učenec a disident té doby, hlavní tehdejší obránce Sunny a nestvořenosti Koránu, přesto ani tehdy nevybídl k protestům proti chalífovi.21
 
Šejch Sálih al-Fewzán říká: „Naše náboženství není náboženstvím chaosu, nýbrž náboženstvím disciplíny a pořádku, klidu a nepanikaření. (…) Tedy nikoli hněvu, výtržnictví, paniky a chaosu.“ Na otázku, zda jsou podobné akce džihádem odpovídá: „Spíše je to pouhý zmatek a chaos. Jak to oslabí nepřítele, pokud se postavíme do ulic a budeme křičet slogany? Spíše jde o záležitosti, ze kterých se nepřítel raduje.22
 
Vedle faktu, že jde o nově nastalou záležitost převzatou od nemuslimů, která nemá v chování selef precedens, vytýkají islámští učenci protestním shromážděním především toto: 1. Výtržnictví, ohrožování života a zdraví obyvatel, ničení veřejného majetku. 2. Větší škody oproti menšímu užitku. 3. Poškozování dobrého jména států i muslimské ummy jako celku, vnášení nepřátelství a pomluv mezi demonstrující, výtržníky, zásahové složky a ty, kteří se demonstrací vůbec neúčastnili. 4. Poskytování prostoru nevědomým, bezohledným a ignorantům, kteří tak mohou získat ve společnosti vliv. 5. Působení chaosu, blokování dopravy, škody na ekonomice. 6. Vzrůst kriminality jako jsou krádeže, loupeže, násilí a rabování během protestů. 7. Meškání modliteb, neboť často není k dispozici místo k modlení. 8. Volné míšení žen s muži. 9. Bezúčelné obtěžování záchranných a zásahových složek, které pak jinde mohou chybět. 10. Skandování hloupých či urážlivých sloganů někdy se zakázaným obsahem, provázané hudbou a dalšími nemravnostmi, nošení portrétů vůdců. 11. Mrhání časem namísto hledání konstruktivnějších řešení společenských problémů, kvůli kterým se demonstruje.
Lze tedy uzavřít, že demonstrace a protesty, byť jsou pochopitelné a někdy snad i oprávněné a nezbytné, nejsou z hlediska vždy nejšťastnějším způsobem artikulace nesouhlasu a lidové nevole v muslimské společnosti. Daleko lepší alternativou jsou například petice a dopisy vládcům, osobní konzultace s nimi, různé podoby občanské neposlušnosti apod.
K demonstracím a protestním pochodům by se měli muslimové uchýlit teprve poté, co vyčerpali již všechny jiné nátlakové prostředky, které měli k dispozici a dosažení svých práv se i přesto nedočkali.
 
Pokud jsou muslimové situací nuceni k protestům, musí, pokud to lze, zajistit, aby neobsahovaly výše uvedená negativa. Především by měla být prioritou bezpečnost zdraví účastníků demonstrací a zejména pak žen, které musí být odděleny od mužů. Je lepší, pokud se demonstrací raději nebudou zúčastňovat vůbec. Abú Hurejra slyšel Prorokaصلى الله عليه و سلم říci: „Ženy nemají chodit středem cest.23 Pokud má žena chodit při kraji cesty, aby nepřišla do náhodného fyzického kontaktu s mužem, co potom na demonstracích, kde se jí snadno může stát, že bude napadena, dehonestována, zatčena, může jí být strhnut hidžáb apod.
 
V žádném případě by se pak neměli uchylovat k násilnému a výtržnickému typu demonstrací a protestů, během kterých umírají a jsou zraňováni lidé, či je vandalským zúůsobem likvidován veřejný majetek.
Trpělivost mas má své hranice, ale i přesto jsou výše popsané excesy něčím, co se zcela protiví duchu a učení islámu. Skuteční věřící by se k nim za žádných okolností neměli snížit.
To proto, že se jedná o výron divošství a barbarskosti, která je součástí neotesané lidské nátury. O ní hovoří Alláh v Koránu:
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
(Člověk) je věru nespravedlivý a nevědomý. (Ahzáb:72)
Ibn Tejmíjja vysvětlil: „Základem u všech lidí je nespravedlnost a nevědomost.24 Také říká: „to proto, že spravedlnosti musí předcházet poznání a nevědomec tedy nemůže vědět, na čí straně je pravda. Člověk je nespravedlivý a nevědomý, kromě toho, komu se Vznešený Alláh smiluje, odpustí mu, obdaří jej věděním a učiní jej spravedlivým.25
Právě islám a jeho učení pak přichází, aby člověka těchto negativ zbavilo, splňujíce prosbu Ibráhíma عليه السلام za jeho lid:
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Pane náš, vyšli mezi obyvatele města tohoto posla ze středu jejich, aby jim sděloval znamení Tvá, naučil je Písmu a vědění a očistil je, vždyť Tys věru mocný i moudrý! (Bekara: 129)
 
Mějme na paměti, že množství nepokojů, chaosu a zabíjení je také jedním z negativ, které se v souvislosti se všeobecným úpadkem lidstva objeví před Soudným dnem. Tento čas popisuje Prorok صلى الله عليه و سلم slovy: „Většina lidí tehdy nebude mít rozum a stanou se jen bezvýznamným davem, který budou někteří považovat za důležitý, ale on bude ve skutečnosti naprosto nedůležitým.26
Už dnes se na nás valí chaos jako lavina, strhávající vše kolem s sebou. Je to čas, o kterém Huzejfovi vyprávěl Prorok صلى الله عليه و سلم: „Při Alláhu, tehdy lidi nepotká neštěstí, aniž by za ním nenásledovalo neštěstí ještě větší, takové, že na to první úplně zapomenou.27Al-Hasan al-Basrí pravil: „Když chaos přichází, všímají si toho jen učení. A když pomíjí, pak jej rozeznávají i neznalí.28
 
Muslimové se tedy musí mít na pozoru před všemožnými provokatéry a samozvanými vůdci, burcujícími prostý lid, byť by se jejich pohnutky zdály dobré a islámské.
Posel Boží pravil: „Bojím se o vás ohledně člověka, který recituje Korán a když se na jeho čele odrazí světlo Koránu, když začne působit jako sluha islámu, začne islám měnit, až jej nakonec opustí a zanechá za svými zády. Potom se vrhne se šavlí na svého souseda a prohlásí jej za modloslužebníka.“ Huzejfa se zeptal: „Posle Boží, kdo si více zasluhuje být nazván modloslužebníkem? On nebo jeho soused?“ „Samozřejmě, že on,“ odpověděl Prorok صلى الله عليه و سلم.29 Takoví lidé jsou de facto pokrytci. O pokrytcích Prorokصلى الله عليه و سلم řekl: „U pokrytce neshledáte dvě věci, dobré chování a znalost islámských předpisů.30
 
Alláh nechť nás vede přímou cestou, uchrání nás před násilím i léčkami šejtána a jeho nohsledů. Ámín!
 
 
1Zaznamenal Ahmed v Musnedu. Podobné zaznamenal i Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 4004.
2Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu; al-Hákim v Mustedreku na autoritu Ibn ‘Abbáse, hadís č. 4872. Jako sahíh jej doložil al-Albání v as-Sahíha, hadís č. 374.
4Zaznamenal Ahmed v Musnedu, 1/17; a Ibnu l-Asír v Asadu l-ghába, 3/644 jako munkati’. Spojitý řetězec doplňuje podání at-Taberáního v al-Mu’džemu l-awsat, 9/65. Uvádí jej i al-Bezzár, 3/169-171 několika dalšími cestami, všechny jsou však slabé, kvůli Ibn Abí Ferwovi, jenž je slabým vypravěčem, jehož hadísy se ale zapisují. O okolnostech Omarovy konverze však nemáme jiných údajů. Slabý hadís však možno užít jako důkaz v případě, že sám čin, zde čin přikazování dobra a odvracení od zla, je jasně ustaven jednoznačnými a nespornými šarí’atskými texty.
5Viz Táríchu l-chulefá.
6Viz Medžmú’u l-fetáwá, 28/62.
7Zaznamenali Abú Daúd v Sunenu, 5/13; at-Tirmizí v Sunenu, 5/44; Ahmed v Musnedu, 4/126-127; Ibn Mádža v Sunenu, 6/42-43; ad-Dárímí v Sunenu, 1/43. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Irwá´u l-ghalíl, hadís č. 2455.
8Zaznamenal Muslim v Sahíhu, 6/19.
9Ibn Tejmíjja v Mes´eletu l-chajri we š-šerr, str. 76.
10Šerhu l-‘akídeti t-taháwíjja, str. 382.
11Meteffekún ‘alejhi. Uvádí jej i Ibn Kesír v tefsíru verše Nisá: 59.
12Uvádí Ibn Sa’d v at-Tabakát, 7/163-165.
13Viz Šerhu usúli s-salása.
14Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 7319.
15Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu, hadís č. 3512; at-Taberání v al-Kebíru, 11/123, jako hasan. Viz též al-Albáního Sahíhu l-džámi’, 2/957 a as-Silsiletu s-sahíha, 5/228.
16Iktidá´u s-siráti l-mustakím, 1/237.
17Medžmú’u l-fetáwá, 22/154
18Zaznamenal Ibn Abí Šejba v al-Musennefu, 7/480-481, sahíh.
19Viz kazeta Fetáwá al-‘ulemá fí tá’ati l-wulláti l-‘amr.
20Viz al-Buhúsu l-islámíjja, 38/210.
21Šejchova slova uvádí ‘Abdulmálik ar-Ramadání v knize Fetáwá al-‘ulemá al-akábir fímá ahdara min dimá fi l-Džezáir, str. 139-144.
22Medžmú’u l-fetáwá we r-resáil, sv. 2, fetwy č. 141, 143 a 146. Viz také kazeta Fetáwá al-‘ulemá fí ahdási r-ráhineti lletí hadeset bi šarki medíneti r-Rijád, r. 2004.
23Zaznamenal Ibn Hibbán v Sahíhu, 12/416; al-Bejhekí v Šu’abu l-ímán, 6/174. Jeho isnád je hasan, doložil jej al-Albání v Sahíhu l-džámi’, 2/955 a v as-Silsiletu s-sahíha, 2/511.
24Medžmú’u l-fetáwá, 15/357.
25Ibid. 18/169.
26Zaznamenal Ahmed v Musnedu, 4/406; Ibn Hibbán v Sahíhu, 15/105. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Silsiletu s-sahíha, 5/248.
27Zaznamenal Ibn Abí Šejba v Musennefu, 7/458, jeho isnád je sahíh. Podle jiné verze: „Chaos bude vidět jako čelo krávy, většina lidí jím bude pohlcena, kromě těch, kteří jej budou znát již předem.“ Zaznamenal Ibn Abí Šejba v Musennefu, 7/457; a Abú Nu’ajm v al-Fiten, str. 12. Jeho isnád je sahíh.
28Zaznamenal Ibn Sa’d v at-Tabakát, 7/166; al-Buchárí v at-Táríchu l-kebír, 4/321. Jeho isnád je sahíh.
29Zaznamenal Ibn Hibbán v Sahíhu, 1/282; al-Herewí v Zemmu l-kelám, 1/103. Ibn Kesír hadís ocenil jako dobrý ve svém Tefsíru, 2/276.
30Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2684; at-Taberání v al-Awsatu, hadís č. 8010; a al-Herewí v Zemmu l-kelám, 1/106. Jako sahíh jej doložil al-Albání v Silsiletu s-sahíha, 1/561.