Desatero způsobů jak získat Boží lásku

Logo XXL

Imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja pravil:

Příčin způsobujících rozvoj lásky k Alláhu (arab. محبة الله mahabbetu ´lláh) je deset:


Imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja pravil:

Příčin způsobujících rozvoj lásky k Alláhu (arab. محبة الله mahabbetu ´lláh) je deset:


První příčinou je recitace Koránu, hloubání nad ním a pochopení jeho významu a záměru, co se snaží říci.


Druhou příčinou je snaha přiblížit se k Alláhu Nejvyššímu skrze dobrovolné skutky poté, co byly splněny stanovené povinnosti.


Třetí příčinou je neustálé připomínání si Alláha (arab. ذكر zikr) jazykem, srdcem i končetinami za všech okolností. Čím setrvaleji si člověk připomíná Alláha, tím více a intenzivněji pociťuje lásku k Alláhu.


Čtvrtou příčinou je dávat tomu, co Alláh miluje, přednost před tím, co miluje dotyčný člověk pokaždé, když v sobě pocítí tužby a chtíče.


Pátou příčinou je rozjímání nad Přívlastky a Vlastnostmi Božími.


Šestou příčinou je uznání a připomínání si dobrodiní a darů, kterými nás Alláh obdařil, jak navenek, tak i uvnitř.


Sedmou příčinou je být skromným a pokorným před Alláhem, což je věc největší důležitosti.


Osmou příčinou je recitovat Korán v osamění, v čase, kdy Alláh sestupuje do nejnižšího nebe (což je vždy v poslední třetině noci) a zakončení této recitace prosbou o Boží odpuštění a pokáním k Alláhu.


Devátou příčinou je sedávat a zúčastňovat se sezení s těmi, kteří Alláha upřímně milují, sklízet plody jejich slov a nehovořit, kromě pokud je v tom nějaký užitek a pokud jsme si zároveň jisti, že tato slova jen zvětší dobro nás samých a také přinesou užitek i ostatním.


A desátou příčinou je zříci se všech příčin, které oddalují srdce od Alláha Vznešeného a Mocného.


Toto je tedy deset příčin, díky kterým se láska dotyčné osoby k Alláhu rozvíjí a díky kterým dotyčný dosáhne stupně těch, kteří milují Alláha a stane se sám Jeho milovaným.

Zdroj: Medáridžu s-sálikín, 3/17-18.