Dopis Ibn Tejmíji jeho matce

Logo XXL

O hodnotě matky v islámu toho bylo vyprávěno mnoho. O tom, že největší nároky u svých dětí má ona, o tom, že ráj je pod jejíma nohama i o tom, že je a má být nejdůležitější ženou v životě každého muže. Přesto je neobyčejné, osobní a takřka intimní narazit na komunikaci mezi jedním z největších géniů islámu, jedním z gigantů náboženských nauk, slovutným šejchu l-islámem Abu l-‘Abbás Takíjuddínem Ahmedem Ibn Tejmíjou al-Háráním a jeho matkou. Skromnou a pro nás takřka neznámou ženou, která ho porodila a naučila mluvit.

O hodnotě matky v islámu toho bylo vyprávěno mnoho. O tom, že největší nároky u svých dětí má ona, o tom, že ráj je pod jejíma nohama i o tom, že je a má být nejdůležitější ženou v životě každého muže. Přesto je neobyčejné, osobní a takřka intimní narazit na komunikaci mezi jedním z největších géniů islámu, jedním z gigantů náboženských nauk, slovutným šejchu l-islámem Abu l-‘Abbás Takíjuddínem Ahmedem Ibn Tejmíjou al-Háráním a jeho matkou. Skromnou a pro nás takřka neznámou ženou, která ho porodila a naučila mluvit. Tou, bez níž by svět nepoznal ani Ibn Tejmíju, ani pronikavé myšlenky, postřehy, moudrá slova a intelektuální dědictví, které k nám promlouvá přes propast sedmi staletí takřka současným jazykem a po celou tu dobu úspěšně odolávají zubu času.

Teď už přenechejme prostor samotnému Ibn Tejmíjovi, který píše své matce dopis ve znění:

„Ve jménu Alláha Milostiplného, Smilovného.

Od Ahmeda ibn Tejmíji jeho drahé matce, pro kterou doufá, že zůstane vedena vstříc všemu, co jí přináší radost. Modlím se, aby jí Alláh zaručil štěstí a spokojenost, zahrnul ji Svým dobrodiním, prosím Ho, aby ji obdaroval Svými nesmírnými dary a úpěnlivě Ho žádám, aby ji učinil jednou ze Svých nejvýtečnějších a nejvybranějších služebnic. Nechť tě Alláh ochraňuje, bude vůči tobě milostivý a žehná ti.

Začínám pro tebe chválou Alláhu Jedinému, vedle Něhož není nikoho a ničeho hodného uctívání. Jen Jemu patří všechna chvála, Jedinému, který je nad každou věcí mocný. Prosíme Ho z hloubi a nitra svého srdce, aby požehnal a dopřál mír onomu jedinci, jenž byl pečetí ukončující sled proroků a který byl předákem všech těch, kdož se podrobují Jeho vůli, plní Jeho příkazy a vyhýbají se Jeho zákazům. Tímto jedincem byl oddaný služebník Boží a Jeho Prorok, Muhammed صلى الله عليه و سلم. Mír a požehnání jemu i jeho rodu.

V tomto svém dopise pro tebe bych chtěl s poděkováním zmínit, že Alláh mne obdařil velkým dobrodiním, štědrými dary a nesmírnou hojností. Vděčím Alláhu a děkuji Mu za ně. A prosím Ho, aby mi Své přízně dal pocítit ještě více. Pokaždé, když ke mně Boží přízeň dospěje, stane se ještě větší. A Jeho požehnání jsou tak početná, že je ani spočítat není možno.

Jsi si vědoma, že skutečnost, že nyní pobývám tam, kde pobývám, je způsobena pouze neodkladnými, nezbytnými věcmi, které, pokud bychom je zanedbali, by vedly ke zkáze jak náboženského, tak světského blahobytu. Přísahám při Alláhu, že jsem si sám nevybral být daleko od tebe. Kdyby mne ptáci mohli donést za tebou, také bych za tebou přišel. Nicméně ten, který je nyní tak daleko od tebe, má pro to svůj důvod. Pokud bys byla obeznámena s některými okolnostmi, o kterých ses ještě možná ani nedozvěděla, jistě by sis nepřála, aby nynější situace byla jiná, než jaká právě je. A Alláhu za to patří chvála.

Nerozhodl jsem se zůstat tu ani celý měsíc. Ve skutečnosti každičký den prosím Alláha o správné vedení a správná rozhodnutí, která budou ta nejlepší pro mne i pro tebe zrovna tak. Také doufám, že se za mne modlíš, abych byl veden k těm nejlepším možným rozhodnutím. Z hloubi duše úpěnlivě prosím Alláha, aby nám oběma, stejně jako všem ostatním, kteří se Mu upřímně podřizují a zasvěcují Jemu Jedinému své uctívání, bylo umožněno dospět k takovým rozhodnutím, která budou ta nejlepší. A zároveň Ho poníženě prosím, aby mi zaručil bezpečí a pohodu během všeho tohoto.

Mimo to, co jsem již zmínil, Alláh pro nás otevřel brány milosti, dobra, správného vedení a požehnání, která jsme ani neočekávali a která nám ani na mysl nepřišla. Neustále mám úmysl vrátit se zpátky a neustále prosím Alláha o správné vedení, Jediného, Který je Dokonalý po všech stránkách, aby mi dal rozhodovat se tak, aby to vždy vedlo k těm nejlepším výsledkům. Proto, doufám, nikdo nebude předpokládat, že bych si zvolil cokoli z lákadel tohoto světa namísto toho, abych byl tobě nablízku. Dokonce nedávám přednost ani žádné náboženské záležitosti před tím, abych ti byl nablízku, pokud její dobro není větší, nežli to, že ti budu nablízku.

Nicméně existují věci nesmírné důležitosti, které, obávám se, by vedly k mnoha drobným i ohromným škodám, pokud bych je ponechal bez odpovědi. A ten, kdo je přítomen přímo na místě, může podat svědectví z první ruky a vidět to, co nemůže vidět někdo, kdo je daleko. Doufám ve tvé modlitby k Alláhu, aby mne nasměroval k těm nejsprávnějším rozhodnutím ve všech věcech, neboť Alláh zcela určitě zná všechny věci lépe, nežli my. On je schopen všeho, čeho my schopni nejsme a On je držitelem veškerého vědění absolutně všeho, co nedokážeme spatřit. Jak učíval Posel Boží صلى الله عليه و سلم, jednou z věcí, které člověku přinášejí štěstí, je prosit o Boží vedení, aby dospěl k těm nejlepším rozhodnutím a také to, aby byl spokojen s čímkoli, co mu Alláh přidělí. A k tomu, co člověku přináší smutek a mizérii je, že Ho neprosí o správné vedení, aby dospíval k těm nejlepším rozhodnutím a také to, že bude nespokojený s tím, co mu Alláh přidělí.

Jsou chvíle, kdy obchodník vycestuje a obává se ztráty části svého zboží. Proto občas musí zůstat na jednom místě a počkat, dokud nevyřídí všechny své obchody. A to, co nyní řešíme my, je mnohem větší, nežli dovedeme popsat. A není síly ani pomoci ke změně, kromě od Alláha.

Prosím Alláha, aby tě zahrnul nepopsatelnou milostí, vždy tě ochraňoval a žehnal tobě i všem ostatním členům naší rodiny, starým i mladým, všem našim sousedům, celé naší rodině i všem našim známým.

Chvála Alláhu, Pánu světů a všech stvoření. Požehnání a mír Proroku Muhammedovi, jeho rodině i všem jeho společníkům.“

Zdroj: Medžmú’u l-fetáwá, 28/48-50.