Dopis imáma Abú Júsufa chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi

Logo XXL

Velký učenec Abú Júsuf, přední žák imáma Abú Hanífy, ‘abbásovskému chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi napsal:

Velký učenec Abú Júsuf, přední žák imáma Abú Hanífy, ‘abbásovskému chalífovi Hárúnu ar-Rašídovi napsal:

Vládce věřících! Alláh tě vyzval k velké věci, jejíž odměna je tou největší odměnou a trest za její nevykonání je tím nejhorším trestem: Svěřil ti záležitosti celé ummy. Dnem i nocí buduješ pro mnoho lidí, nad kterými tě Alláh učinil pastýřem, které svěřil do tvé péče a jejichž záležitosti podrobil tvému rozhodnutí. Pokud tvá správa nebude založená na zbožnosti, pak Alláh podlomí samé její základy a způsobí pád tvé vlády, která se na tebe sesype a vše se spikne proti tobě. Proto neplýtvej tím, co ti Alláh svěřil, dbej společných zájmů ummy, neboť moc ti je pouze svěřena Alláhem!


Co můžeš učinit dnes, neodkládej na zítřek, protože pakliže tak učiníš, mrháš časem. Ve smrti není naděje, proto jdi smrti vstříc vybaven skutky, neboť po smrti již žádné další nevykonáš. Pastýři lidstva musí být poslušni Pánu všech světů, tak jako otrok, pastýř stáda svého pána, mu musí být poslušen. Proto ustav podle práva to, co ti Alláh přikázal ustavit a co ti svěřil do rukou byť na pouhou hodinu. Nejšťastnějším pastýřem v Den Soudu bude ten, se kterým bude spokojeno jeho stádo. Neodchyluj se z cesty přímé, aby se z ní neodchýlili i tví podřízení. A vyvaruj se příkazů motivovaných chtíčem, či trestů vynesených v hněvu. Vždy, když budeš nucen volit mezi vezdejším a oním světem, zvol si onen svět, protože ten je věčný, zatímco ten vezdejší pomine. Konej obezřetně, boj se Boha a přikazuj to, co Alláh přikázal. Nechť jsou všichni lidé v tvých očích rovnými, ať už ti jsou blízko, nebo jsou od tebe daleko. Pokud si na straně Boží, neboj se ničích výčitek. Buď starostlivý, to je záležitostí srdce a nikoli záležitostí jazyka. Boj se Boha, neboť zbožnost je jen jiným slovem pro bohabojnost, a druž se jen s těmi, kteří jsou bohabojní.


Konej pro vzdálené cíle, ubírej se dlouhou cestou a neustávej na ní, konej vždy čestně, abys cíle dosáhl, protože tě čeká skutečná zastávka, velkolepá zastávka, při níž srdce odletí a všechny spory budou násilně roztrženy, z moci Krále, který je Všemohoucí. Toto se zajisté stane, konej tedy, jako by se to již stalo. Ti, kteří věděli, ale nezařídili se podle toho, budou plni lítosti a hoře, v den, kdy chodidla budou dřít o prach a barvy se změní, v Den dlouhého stání a krutého zúčtování. Alláh Všemohoucí a Vznešený ve Své Knize zjevil:


وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

A vyžadují na tobě, abys uspíšil příchod trestu, avšak Bůh slib Svůj nezruší. A jeden den je věru u Pána tvého jako tisíc let z těch, jež vy počítáte. (Hadždž:47)

a také:


فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Buď trpělivý, jako byli trpěliví ti z poslů, kteří byli nadáni rozhodností pevnou. A nesnaž se uspíšit pro ně příchod dne, kdy spatří to, co jim bylo slíbeno, a bude se jim zdát, že setrvali v hrobech jen jednu hodinu dne. A toto je sdělení! A kdo jiný bude zahuben než lid hanebníků? (Ahkáf:35)


Budou hořekovat nad chybami, které se jim zdály malé, ale nebyly – a jak zbytečné to budou hoře! Každá věc vypluje na povrch, vše bude jasné jako den a noc, každá, i ta nejvzdálenější záležitost se stane jednoznačnou. Všechny sliby budou naplněny a Alláh odmění každého tím, co si vysloužil – a zajisté je On Rychlý ve zúčtování a soudí Své služebníky podle jejich činů, nikoli podle jejich postavení.


Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Nikdo si v Soudný Den neodpočine, aniž by nebyl tázán na čtyři věci: na svou znalost a co s ní učinil, na svůj život, jak jej strávil, na svůj majetek, jak jej utratil a na své tělo, jak jej užíval.


Proto si, vládce věřících, připrav odpovědi na tyto otázky, za to, cos učinil dnes, se totiž zítra budeš zpovídat.


Radím ti, vládce věřících, dodržuj závazek, který ti Alláh svěřil, a stráž své stádo, nad kterým ti On dal vládu! Vše, co pro něj uděláš, udělej z touhy po Bohu, protože pokud tak neučiníš, tato jasná stezka správného vedení potemní a ztíží se, tvé oči oslepnou a nebudou tě schopny dále vést. Směrovky na ní budou zpřeházené a stezka sama se pro tebe stane tak úzkou, že budeš vidět jen to, co bys měl odmítnout a nikdy neuvidíš to, čeho by ses měl držet. Kroť sám sebe, abys sám pro sebe vybojoval vítězství a nikoli, aby někdo jiný vybojoval vítězství nad tebou. Vyvaruj se toho, abys utlačoval stádo, které ti tvůj Pán svěřil k opatrování, vždy mu čiň jen to nejlepší, abys nakonec nedošel újmy ty sám. Tráva ze střechy musí být první vytržena, než je zahozena. Nezanedbávej to, co ti Alláh přikázal vykonávat, pak ani ty nebudeš zanedbán. T
vůj čas na tomto světě pak nebude promrhán a Alláh ve Své Milosti, Štědrosti a Dobrotě učiní ty, kteří se starají o svěřené záležitosti, učiní Jeho zástupci na tomto Jeho světě. Dá jim světlo, jež bude zářit na ty, o které jim bylo přikázáno pečovat, pokud budou trestat tak, jak stanovil Bůh a zachovávat spravedlnost vůči Jeho lidem


Násilí pastýře vede ke ztrátě jeho stáda a pomoc, kterou pastýř hledá u nespolehlivých a důvěry nebodných působí jen všeobecný rozvrat. Nic není Alláhu dražšího, nežli konání dobra a Alláh nic jiného nenávidí více, nežli rozvrat, hřešit pak znamená odmítat Jeho Milost.


Toto jsem napsal pro tebe, jak jsi žádal, vysvětlil jsem to a objasnil, proto se nad tím co nejhlouběji zamysli, konej podle toho a pročítej si to stále znovu a znovu, dokud si to plně neosvojíš, neboť já jsem svůj závazek vůči tobě splnil. Nepodceňuj žádnou radu, směřovanou tobě i muslimům, kterou je hledána spokojenost Boží, Jeho odměna a spása před Jeho trestem.


Ať ti je Alláh na pomoci ve všem, co působí Jeho potěšení. Přeji všeho dobrého!

Zdroj: Abú Júsuf v Kitábu l-charádž