Dženna – Ráj

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Kdo je Bohem veden, ten nesejde z cesty a kdo bloudí, toho nevyvede nikdo, než Bůh. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, bez společníka, a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je Jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme bohabojnost, dodržujme všechny pilíře islámu a jděme přímo. Nejlepším slovem věru je slovo Boží: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než jako praví muslimové! (Álu ‘Imrán:102). A nejlepším vedením je vedení Muhammedaصل الله عليه و سلم, jenž řekl: Nejhorší věcí jsou věci nově vnesené a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
A potom, milí bratři a sestry v islámu, vězte, že dobrodiní Božích je bezpočet. Bůh říká: Kdybyste chtěli spočítat všechnu přednost Boží, nikdy ji nespočtete – a Bůh věru odpouštějící je i slitovný. (Nehl:18) A největším předností pro ty, které Alláh vybral, je odměna ráje. Alláh dž.š. říká: Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné, (Álu ‘Imrán:133).  Řekl Posel صل الله عليه و سلم : „Rozprávěli spolu Ráj a Peklo. Ráj řekl: „Do mne vejdou slabí a chudí.“ Peklo řeklo: „Do mne vejdou pyšní a drzí.“ Peklu je řečeno: „Ty budeš Můj trest. Tebou potrestám, koho budu chtít.“ Ráji je řečeno: „Tu budeš Má milost. Tebou prokážu milost, komu budu chtít.“ Ráj je skutečnost a kdo v něj nevěří, opouští lůno islámu. Je již stvořen. Abdulláh bin Omar vypráví, že Posel صل الله عليه و سلم ekl: „Když zemře kdokoli z vás, jeho místo mu je zrána i zvečera ukazováno. Pokud je z lidí Ráje, pak se mu ukazuje mezi lidmi ráje. Je-li z lidí Pekla, pak se mu ukazuje mezi lidmi pekla.“ Zaznamenal Buchárí. Utíkáme se k Bohu před zlem nás samých a prosíme Jej, abychom byli těmi prvními, neboť až nám bude naše místo ukázáno, nebudeme již moci cokoli ovlivnit. Zaznamenal Tirmízí od Abú Hurejry jako hasan sahíh. Ráj je nazýván předností, blažeností, nejvyšším místem (‘illíjún), rajskými zahradami (rewdetu l-dženna). První, co nás napadne, řekne-li se Ráj, je užívání v něm, klid duše, krása rajských rozkoší, nevýslovně krásné húríje, rajské snoubenky, zpívající svým manželům, řeky medu, mléka a vína, které neopíjí, hedvábí a brokát atd. Ráj je takový, ale nejen takový. Je ještě mnohem lepší a lidský rozum jeho krásy nemůže ani pochopit, ani si je zcela představit. Posel Boží صل الله عليه و سلم  popsal ráj jako: „To, co oko nikdy nevidělo, ucho nikdy neslyšelo, ani si nikdy nikdo nepředstavil. Podle Muslima. Alláh říká: A bohabojní budou věru na místě bezpečném přebývat mezi zahradami a prameny a oděni do atlasu a brokátu se jeden na druhého budou dívat. Tak stane se! A oženíme je s dívkami velkých černých očí, a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí. A neokusí tam smrti – kromě smrti první – a ušetří je trest pekelný z milosti Pána tvého; a to štěstí je nesmírné. (Duchán:51-57) obývat budou komnaty, nad nimiž komnaty jiné jsou vystavěny a pod nimiž řeky tekou; to je slib Boží a Bůh nikdy slib svůj neporuší. (Zumer:20). Muslim zaznamenal od Abú Hurejry slova Posla صل الله عليه و سلم : „Kdo vejde do ráje, bude si užívat a nezakusí těžkostí, neobnese se jeho oděv, ani neodejde jeho mládí.“ V ráji je strom, jehož stín by jezdec na koni nepřejel ani za sto let. V jeho větvích je lůžko ze zlata a jeho plody jsou nejvybranější chuti. Každý rajský příbytek v sobě má jeho větévku. Jmenuje se Túbá. Bůh řekl: a ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali; těm dostane se blaženosti a at-Túbá. (Ra’d:29) Rajské stromy mají kmeny ze zlata a všechny mají původ v Túbá. Jsou v něm stany šedesát mil šíře, budovy ze zlatých a stříbrných cihel, spojených mošusem, země je šafrán a štěrk drahé kamení. Ráj zkrášlují ptáci a rajští koně. Brány ráje jsou široké tak, že je jezdec nepřejede za tři celé roky. Obyvatelé Ráje se budou setkávat se svými bratry a rodinami. Z hrudí obyvatel Ráje bude odstraněna zloba. Kvůli tomu nebudou pociťovat neduhy, jakými jsou závist, nenávist, pokušení, pomluvy atd. budou jisti, v možnosti jíst a pít cokoli si jejich duše zamane. Obsluhovat je budou mladí sluhové jako skryté perly. Kolem nich budou protékat řeky a budou obklopeni nejrůznějšími druhy ovoce. Teplota v Ráji je stálá, jeho obyvatelé nepocítí ani chlad, ani horko. Budou moci procházet se Rájem a hovořit s kýmkoli si budou přát. Budou říkat jen to, co je dobrem a jejich pozdravem bude „selám“. Je v něm místo zvané „džennetu l-me´wá“ (Rajský příbytek), „džennetu adn“ (zahrady Edenu). Obyvatelé ráje jsou rozmístěni ve stupních. Nejvyšším stupeň se nazývá al-Firdews. Posel Boží صل الله عليه و سلم říká: „V ráji je sto stupňů. Mezi každým z nich je vzdálenost jako mezi nebesy a zemí. Firdews je nejvyšším jeho stupněm. Z něj vyvěrají čtyři rajské řeky a nad ním je Trůn. Proto, prosíte-li Boha, proste Jej o Firdews. “ Zaznamenal Tirmízí na autoritu Ubády bin Sámita a Ibn Hibbán ocenil jako sahíh. V Ráji budou jeho obyvatelé přebývat věčně. Největší odměnou jim pak bude spatřit Boží Tvář: A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti! (Káf:35) Alí, Anas ibn Málik a další ashábové slova „a i více od Nás“ vyložili jako vidění Boha. Od Abú Hurejry se traduje: „Ashábové řekli: „Posle Boží, uvidíme svého Pána na onom světě?“ „Ano,“ odpověděl صل الله عليه و سلم , „Vadí vám snad něco v tom, abyste viděli Měsíc v noci za úplňku?“ „Ne, Posle Boží,“ řekli. „Brání vám něco v tom, abyste viděli Slunce, když nejsou mraky?“ „Ne, Posle Boží!“ „Právě tak uvidíte i Jeho…“ Podle Buchárího. Selef říkali, že když obyvatelé Ráje spatří svého Pána, zapomenou na všechny slasti Ráje.
 
Milí bratři a sestry, Lidé i džinové mohou do Ráje vejít pouze skrze Boží milost a nikoli skrze své činy, nebo to, co získali na tomto světě z příslušné odměny. Posel Boží صل الله عليه و سلم říká:  „Nikdo nevejde do Ráje skrze své činy.“ Zeptali se: „Což ani ty, ó Posle Boží?“ „Dokonce ani já,“ odpověděl, „kromě když mne Bůh zahrne Svou milostí. Podle Muslima. Ráj je přislíben věřícím, upřímně přesvědčeným o Jedinosti Boží, vyznávajícím Bohem vyvolené náboženství a následující všechny jeho proroky, mír s nimi všemi. Dobro konajícím, těm, kteří vyzývali k Bohu, kteří bojovali na cestě Boží, aby Jeho slovo bylo nejvyšším, kvůli ustavení Jeho Zákona na Zemi, kteří trpělivě snášeli to, co je potkávalo na cestě praktikování jejich víry a kteří se báli jen a jen Alláha. Alláh proto nazývá ráj Dáru l-muttakín – příbytkem bohabojných: A jak krásný bude příbytek bohabojných! (Nehl:30) Bůh říká: A budou pobídnuti ti, kdož byli bohabojní vůči Pánu svému, do ráje po skupinách; a až tam přijdou, otevřou se brány jeho a jeho strážci pronesou: „Mír s vámi! Byli jste dobří, vejděte tedy a buďte v něm nesmrtelní!“ (Zumer:73) Posel Boží صل الله عليه و سلم říká: „Ráj je obklopen nepříjemnostmi a peklo tužbami.“ Zaznamenal Muslim na autoritu Anase. Nestojí tedy za to vyměnit pomíjivé užívání za užívání věčné a podstoupit trnitou cestu vedoucí k úspěchu?
 
Alláhumma, podpoř nás v našem úsilí, očisti naše srdce a dej nám vejít do nejvznešenějšího příbytku. Ámín! Alláhumma, zkrášli nás vlastnostmi Svých nejvybranějších a k Tobě přiblížených, učiň z nás důstojné následovat Tvého milovaného – Muhammeda, nejlepšího ze všech stvoření. On tě prosil prosbou: „Prosím T obdaruj mě slastí pohledu na Tvou Tvář a touhou setkat se s Tebou.“ Uveď nás mezi obyvatele Ráje! Ámín!