Využij svůj volný čas během letních dnů

Logo XXL

 

 

Chvála Bohu, Pánu světů, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Bůh správně povede, nebude nikým sveden z cesty a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení než Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed, mír a požehnání s ním, je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní, abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě. Nejlepším slovem věru je slovo Boží: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a mluvte slova přímá! Bůh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A kdo poslouchá Boha a posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu nesmírného. (Ahzáb:70-71). A nejlepším vedením je vedení Muhammeda صل الله عليه و سلم, jenž řekl: “Nejhorší věcí jsou věci nově vnesené a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

 

A potom, milí bratři a sestry, nastalo léto, uvolněný čas očekávaných dovolených a vytoužených prázdnin. Je zcela přirozené, že naše těla i duše jsou sklona odpočinku a mysli touží vypnout, odreagovat se a relaxovat. Avšak nesmíme ani v nejmenším zapomínat na to, že náš pobyt zde, čas, který je nám souzeno pobýt na tomto světě, je omezen. Nechť je tedy každá chvíle chvílí práce a každý odpočinek nutným předpokladem pro to, abychom v práci mohli nadále pokračovat. V práci, která nás učiní přínosnými a soběstačnými na světě tomto a samozřejmě i v práci ze všech nejvznešenější, tedy té s úmyslem rajské odměny a spatření tváře Boží. Alláh praví: „Jednejte, a Bůh uvidí činy vaše stejně jako Jeho posel a věřící! A pak budete navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé, a On vám oznámí, co jste vlastně dělali.“(Tewba:105) a také: Kdo zbožné skutky koná, sám pro sebe tak činí, však kdo zlé koná, sám proti sobě samému tak činí; a posléze budete k Pánu svému navráceni. (Džásíja:15) Ibn Kesír říká: “K Němu znovu přijdete, vaše skutky Mu budou postaveny před Jeho zrak a On vás za ně odmění dobrým či zlým.”Abú Hurejra vypráví, že Posel Boží صلاللهعليهوسلم pravil: “Pospěšte k dobrým skutkům, vždyť zbloudění je jako temná noc. Muž je zrána věřící, a navečer nevěřící. A zvečera je věřící a zrána nevěřící, prodává své náboženství za kousek tohoto světa.” Podle Buchárího. A v hadísu zaznamenaném imámem Tirmizím říká صل الله عليه و سلم: “Předejděte činy sedmero: Cožpak budete čekat na zapomínanou bídu, nekonečné bohatství, užírající nemoc, kotlající sešlost, připravenou smrt, očekávaného Dedždžála nebo na onu Hodinu? Vždyť ona Hodina je nejstrašnější a nejvíce hořká.” Taberání zaznamenal od Mu’áze bi Džebel slova Posla صل الله عليه و سلم: “Neprojdou dvě chodidla Božího služebníka, aniž by nebyl v Den Zmrtvýchvstání tázán na čtyři. Svůj život, jak jej strávil, jeho mládí, jak jej využil, jeho majetek, jak jej získal a jak s ním naložil a na jeho znalost, co s ní učinil.” Sahíh dle Bezzára. Alláh říká: A cokoli uděláte z dobra, Bůh to sezná. Proto se předzásobte a nejlepší zásobou je bohabojnost – a bojte se Mne, ó nadaní rozmyslem (Bekara:197) Ibn Kesír říká: “Alláh Nejvyšší nabádá věřící, aby konali dobré skutky, oznamuje jim, že On to ví a že je za to v Soudný Den odmění nejštědřejší odměnou.” Důvodem zjevení tohoto verše bylo, že se poutníci z Jemenu na hadždž nezásobili a doufali v obživu pouze u Boha. To jim bylo tímto veršem zakázáno a po zákazu přichází další příkaz, kde jsou nabádáni zásobit se pro nejlepší, tedy budoucí život nejlepší zásobou, tedy bohabojností. Tento verš v sobě nese hluboké ponaučení. Je třeba zajistit se vším potřebným a nezbytným na tomto světě, z jídla, pití, přístřeší, oblečení, vzdělání, dovedností a výdělku. Posel Boží صل الله عليه و سلم říká: Je lepší, když člověk vezme provaz a přitáhne na svých zádech otep dřeva a prodá ho, aby Alláh uchránil jeho čest, než kdyby měl žebrat od lidí, ať už něco dostane nebo ne. Zaznamenáno v obou sahíh. Ibn Mádža zaznamenal na autoritu Sehl bin Mu’áze slova Posla صل الله عليه و سلم: “Kdo naučí někoho nějaké znalosti, tomu se dostane odměny za všechny, kteří podle ní budou postupovat. A jim se z jejich odměny nic nezmenší.Je známo, že mnoho sahábů se zabývalo obchodováním, jako Suhejb ar-Rúmí, jiní měli bohatá stáda jako Ámir bin Sa’ad, zatímco jiní se učili písařskému umění a cizím jazykům, jako Zejd ibn Sábit. A nejlepší, co lze na tomto světě získat je pak správná víra v Alláha, která je nejlepším činem a bohabojnost, která je nejlepší zásobou na cestu po smrti, která se nikomu nevyhne.Vždyť Alláh oznamuje: „Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká! Potom budete navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé, a On vás již poučí o všem, co jste dělali!“ (Džumu’a:8) Posel Boží صل الله عليه و سلم říká: „Mrtvého vyprovází trojice, z níž dvojice se vrací a jediné zůstává. Vyprovází jej rodina, majetek a jeho činy. Jeho rodina a majetek se vracejí a zůstávají jen jeho činy.“ Zaznamenal Muslim od Anase bin Málika. Říká Ibn Mes’úd: „Opovrhuji člověkem, kterého vidím zahálet, nestarat se o cokoli z práce pro svět vezdejší, ani z práce pro svět onen.“ Ibráhím ibn Šejbán říká: “Kdo si bude hlídat svůj čas a starat se o něj, Alláh se ohlídá jeho víru i jeho vezdejšek.
 
Bratře a sestro! Posel Boží  صل الله عليه و سلمříká: “Jsou dva blahodary, kterými bývá člověk obelstěn. Zdraví a volný čas. Zaznamenal al-Buchárí na autoritu Abdulláha ibn Abbáse. Využij tedy volných letních dní k tomu, abys pro sebe získal něco užitečného ze znalostí, vědomostí a dovedností a pro to, aby vzrostla víra ve tvém srdci. Využij letních dovolených a cestování pro boj na cestě Boží za sjednocení ummy a upevnění přátelství mezi muslimskými komunitami. Až budeš někde v zahraničí, navštiv tamější muslimy a pobuď s nimi chvíli, zeptej se jich na jejich potřeby a život. Oni se tě jistě budou dotazovat na tvůj život v této zemi. Muslimové! Konejme dobro a kajme se. Najděme si čas jeden na druhého a pomáhejme si v dobrém. Můžeme začít třeba s hlídáním dětí, či péčí o mešitu. Říká Abú Jezíd: “Věru jsou noci i dny majetkem věřícího, ze kterých se poté bude radovat buď ráj, nebo peklo.” Hasan al-Basrí říká: “Viděl jsem dobré lidi. Každý z nich byl vice skoupý na svůj čas, než na své peníze.” Selef hovořili: “Volný čas je bloahodar od Alláha. Když ji služebník odřekne a oddá se svým tužbám, Alláh skrátí tento Svůj blahodar a odejme mu čistotu srdce, jakou dříve disponoval.” Alláh říká: A bojte se dne, v němž budete k Bohu navráceni a kdy každému bude plně vyplaceno za to, co si vysloužil a nebude jim ukřivděno. (Bekara:281)Tento verš je posledním, co kdy bylo od Boha zjeveno z poselství. Je posledním varováním před Dnem Soudu, který se tímto nezadržitelně a kvapem přiblížil. Mějme ho na paměti.
 
Pane náš, přijmi naše pokání, neodvracej od nás své dobrodiní volné chvíle a dej nám využít veškerého času tím nejlepším způsobem, vedoucím k Tvému největšímu potěšení. Ámín.