Existuje v islámu tzv. Noc přání (arab. lejletu r-regháib)?

Logo XXL

 OTÁZKA: Slyšela jsem o tzv. noci přání, má být první pátek v měsíci Redžebu, pokud se někdo pomodlí v tuto noc, Alláh mu splní přání. Co je na tom pravdy?

 OTÁZKA: Slyšela jsem o tzv. noci přání, má být první pátek v měsíci Redžebu, pokud se někdo pomodlí v tuto noc, Alláh mu splní přání. Co je na tom pravdy?

ODPOVĚĎ:
 
Jedná se o tzv. ليلة الرغائب lejletu r-regháib, noc přání. Má se odehrát v noci na první pátek měsíce Redžebu. Údajně je to noc, kdy Amína počala Božího Poslaصلى الله عيله و سلم , milost pro všechna stvoření.
 
Jenže v islámských zdrojích neexistuje ani jeden jediný věrohodný hadís, který by hovořil něco o výjimečnosti této noci, vše, co se o ní vypráví, pochází z ší’itských vyprávěnek a zoufalých tužeb. O hodnotě této noci sahábové رضي الله عنهم أجمعين od Proroka صلى الله عيله و سلم nic neuvádějí.
S touto nocí se pojí jedna بدعة bid’a, inovace, týkající se speciální modlitby, nazývanéصلاة الرغائب salátu r-regháib. V historii nacházíme zprávy o této noci až v Jeruzalémě okolo roku 480 hidžry. Neexistuje ani jedno jediné podání, že by Prorok صلى الله عيله و سلم, nebo jeho společníci či kdokoli jiný z prvních generací této noci přidával jakýkoli význam, což ukazuje, že jde o inovaci a výmysl.
 
Imám an-Newewí říká:
"To, co je nazýváno jako salátu r-regháib, který se skládá z dvanácti rek’átů mezi modlitbami maghrib a ‘išá’ první pátek v Redžebu, nebo stejná modlitba v polovině Ša’bánu o sto rak’átech, je modlitbou špatnou, odsouzeníhodnou a jde o odpornou inovaci.“1
 
Ve svém Šerhu Sahíhi Muslim uvádí:
"Alláh nechť prokleje toho, kdo tuto modlitbu vymyslel a vnesl do víry, protože se jedná o inovaci, takovou, která vede k bludu a neznalosti a zároveň obsahuje mnoho zla. Velmi mnoho učenců napsalo bezpočet děl, ukazujících na odpornost této inovace.“
Imám Ibnu l-‘Ábidín s odvoláním na dílo al-Bahr říká:
„Z toho lze uzavřít, že je zavrženíhodno modlit se salátu r-regháib, který připadá na první páteční noc v Redžebu a že jde o inovaci.“2
 
Ibn Hadžer al-Hajsemí byl tázán, zda se mají salátu r-regháib modlit společně, nebo jednotliví věřící sami, načež řekl:
„Co se týče salátu r-regháib určeného na polovinu měsíce Ša’bánu, lze říci, že je to špatná, ošklivá a zavrženíhodná inovace. Hadísy, ktreré se uvádějí ve vztahu k této noci jsou všechny podvržené a je zavrženíhodné se tuto modlitbu modlit a tuto noc slavit, jak společně, tak i jednotlivě.“3
 
Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja byl dotázán o této noci a modlitbě v ní. Odpověděl takto:
„Tuto modlitbu Posel Boží صلى الله عيله و سلمnevykonával, ani kdokoli ze sahábů či tábi’ín, ani uznaných islámských učenců.4 Posel Boží صلى الله عيله و سلمk ní ani nenabádal, ani nepovzbuzoval k oslavování této noci zvláštním uctíváním, taktéž nikdo ze správně vedených předků neuvádí nic o zvláštní hodnotě této noci. Hadís, který se cituje ohledně vybranosti této noci je falzifikovaný a lživý, podle konsensu učenců hadísu5.“6
 
Učenci mezhebů imáma Abú Hanífy a imáma aš-Šáfi’ího považují salátu r-regháib s určeným počtem rek’átů provedených určitým způsobem v první páteční noc Redžebu, nebo v polovině Ša’bánu za ošklivou inovaci.7
 
Odpovídal: šejch Muhammed Sálih al-Munedždžid
Zdroj: www.islamqa.com 
 
 
1 Fetáwá, 3/548
2 Al-Hášíjja, 2/26.
3 Fetáwá fikhíjjeti kubrá, 1/216.
4 Imám as-Sujútí naopak odsuzuje jakékoli oslavování této noci přípravou speciálních jídel, nebo oblékáním svátečního oděvu a jakýkoli mimořádný čin uctívání v ní. Obzvláště varuje před společným vykonáváním nepovinných modliteb, neboť každá nepovinná modlitba je lepší, když je vykonána samostatně, kromě těch, které se společně modlil Posel Boží صلى الله عيله و سلم se svými společníkyرضي الله عنهم أجمعين, mezi což salátu r-regháib rozhodně nespadá. S as-Sujútím souhlasí i Ibnu l-Džewzí a Háfiz al-‘Irákí.
5 Tento konsenzus uvádí Ibn Saláh aš-Šahrazúrí, jeden z největších učenců hadísu a znalec hadíských nauk. Salátu r-regháib pak prohlašuje přímo za bid’a, tedy odsouzeníhodnou inovaci v náboženství.
6 Fetáwá kubrá, 2/262.
7 Mewsú’atu l-fikh, 22/262.