Fetwy islámských učenců ohledně půstu po šest dní v Šewwálu, díl 1.

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu šesti dnů v šewwálu? Je to povinnost?

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu šesti dnů v šewwálu? Je to povinnost?

 
ODPOVĚĎ:
 
Půst po šest dní v šewwálu po ramadánu je sunna, dobrovolný, chvályhodný čin (arab. مستحب mustehab), nikoli povinnost (arab. واجب wádžib). Muslimům je předepsán po těchto šest dní půst a přislíbena je za to veliká odměna, jednou její podobou je, že v těchto dnech dosáhne naplnění jako odměna za půst po celý rok, jak se uvádí ve věrohodném hadísu Posla Božího صلى الله عليه و سلم od Abú Ajjúba رضي الله عنه, kde se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Kdo se bude postit měsíc ramadán a přidá k tomu šest dní šewwálu, jako by se postil celý rok.1
V jiném podání stojí: „Alláh dobrý čin odměňuje desetinásobně, měsíc je za deset měsíců a půst po šest dní doplňuje odměnu jako za celý rok.2
Ibn Chuzejma tentýž hadís uvádí ve verzi: „Půst v měsíci ramadánu je odměňován desetinásobně a půst v šesti dnech za dva měsíce v roce, to je jako půst po celý rok.
 
Učenci hanbelovského a šáfi’ovského mezhebu uvádějí, že půst po šest dní v šewwálu, následujícím po ramadánu, je roven odměně za povinný půst po celý rok, protože zvětšení odměny je přítomno všeobecně, tedy i v případě dobrovolného půstu, tedy dobrý čin se již automaticky násobí deseti.
 
Velmi důležitým užitkem půstu v šesti dnech měsíce šewwálu je, že nahrazuje nedostatky ramadánského půstu, protože je nemožné půst před nedostatky zcela uchránit a v Soudný den se dobrovolnými činy uctívání doplní nedostatky těch povinných.
 
Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Tím prvním, za co člověk bude skládat účty, je modlitba. Vznešený Alláh řekne andělům – a On nejlépe ví: „Podívejte se na modlitbu Mého služebníka, je úplná, nebo nedostačující?“ Pokud bude úplná, bude mu zapsána odměna v úplnosti. Pokud bude nedostačující, Vznešený Alláh řekne: „Podívejte se, zda má Můj služebník nějaké dobrovolné zbožné činy (arab. نوافيل newáfíl).“ Pokud nějaké dobrovolné zbožné činy mít bude, Vznešený Alláh řekne: „Doplňte Mému služebníku jeho povinné modlitby z nepovinných modliteb, potom s ostatními činy učiňte totéž.3
 
Odpovídal: šejch Muhammed al-Munedždžid
 
 
OTÁZKA: Mnozí smýšlejí, že je nutno s půstem začít již druhý den svátku a že je nezbytné postit se šest dní nepřetržitě. Je tomu skutečně tak? Kdy se může s půstem začít?
 
ODPOVĚĎ:
 
Půst v měsíci šewwálu může začít již druhý den svátku, ale tento chvályhodný čin je možno vykonat i na samém sklonku tohoto měsíce. Dovoleno je postit se šest dní v kuse, ale také jednotlivě. Důležité je, aby půst proběhl až po nahrazení promeškaných dní z ramadánského půstu. Pokud se člověk musí dopostit něco, co zameškal z ramadánu, má dát přednost nahrazení ramadánského půstu před tímto dobrovolným půstem v šewwálu. A Alláh ví nejlépe.
 
Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín
 
 
OTÁZKA: Je nutné postit se šest dní v kuse, nebo se lze postit libovolných šest dní odděleně?
 
ODPOVĚĎ:
 
Půst šest dní v šewwálu je předepsaným uctíváním a sunnou Božího Posla صلى الله عليه و سلم. Je dovoleno postit se jej jak v kuse tak i odděleně, neboť Posel Boží صلى الله عليه و سلم toto uctívání uvádí jako obecně formulovaný předpis a neurčuje způsob, jak je třeba se postit, tedy v kuse, nebo odděleně den po den.
 
Odpovídal: šejch Ibn Báz
 
 
OTÁZKA: Lze se šest dní dopostit i poté, co uplyne šewwál?
 
ODPOVĚĎ:
 
Půst v měsíci šewwálu je sunnou a nikoli povinností, což potvrzují i slova Božího Poslaصلى الله عليه و سلم: „Kdo se bude postit celý měsíc ramadán a potom k tomu přidá šest dní v šewwálu, jako by se postil celou dobu.4 Hadís také ukazuje, že je možno se postit v kuse i den po den, kvůli obecnosti vyřčeného. Avšak přeci jen je chvályhodno si s tímto oblíbeným činem pospíšit, kvůli slovům Vznešeného Alláha:
عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ
já spěchám k tobě, Pane můj, abych se ti zalíbil.(TáHá:84)
 
Uvedený verš stejně jako další hadísy Božího Posla صلى الله عليه و سلم ukazují na obecnou chvályhodnost spěchu s vykonáváním dobrých činů.
 
Tedy, není povinností postit se šest dní v šewwálu každý rok, ale vytrvalost v tom je doporučena. Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Alláhu nejdražší jsou ty činy, které jsou svými původci vykonávány setrvale, byť jsou i nepatrné.5
 
Není předepsáno nahrazování tohoto dobrovolného půstu potom, co měsíc šewwál uplyne, bez ohledu na to, zda bylo jeho vynechání zapříčiněno oprávněným, nebo neoprávněným důvodem.
 
Odpovídal: šejch Ibn Báz
 
 
OTÁZKA: Může žena spojit úmysl nahrazování promeškaných dní v ramadánu s úmyslem postit se dobrovolný půst šesti dní šewwálu?
 
ODPOVĚĎ:
 
Kdo se postí den ‘Arefátu nebo den ‘Ášurá a zároveň je povinen dopostit se jistý počet dní ramadánu, toho půst je platný. Pokud by půstem v tyto dny dotyčný zamýšlel také nahrazení půstu z ramadánu, obdržel by obě odměny – odměnu za dobrovolný půst v den ‘Arefátu nebo v den ‘Ášurá a zároveň odměnu za dopostění se z ramadánu. Tak je tomu v případě půstu ve všeobecnosti.
 
Jenže co se týče půstu po šest dní v měsíci šewwálu, tento půst se váže na půst ramadánský a nelze se ho postit, kromě když se dopostí vše zameškané z ramadánu. Kdokoli, kdo by se postil tyto dny ještě předtím, než se dopostí to, co mu chybí za ramadán, odměny by nedosáhl, kvůli slovům Proroka صلى الله عليه و سلم: „Kdo se postí celý měsíc ramadán a k tomu přidá i šest dní v měsíci šewwálu, jako by se postil celou dobu.
 
A je známo, že komu do nahrazení půstu za ramazán něco zbývá, ten přece nemůže říci, že se postil celý ramadán, dokud si promeškané dny nenahradí.
 
Odpovídal: šejch Ibnu l-‘Usejmín
 
Stálá komise pro fetwy v KSA odpověděla na tutéž otázku takto:
„Osobě, která potřebuje dopostit se něco z ramadánského půstu není dovoleno tento úmysl spojovat s úmyslem postit se dobrovolný půst v šewwálu. Naopak, má povinnost nejprve se dopostit to, co promeškala z ramadánu a poté se teprve může postit šest dní šewwálu, pokud bude chtít, předtím, než skončí měsíc šewwál.“6
 
 
 

1 Hadís zaznamenali Muslim v Sahíhu, hadís č. 1164; Abú Dawúd v Sunenu, hadís č. 2433; an-Nesáí v Sunenu; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 759;a Ibn Mádža v Sunenu, hadís č 1716.
2 Zaznamenal an-Nesáí a Ibn Mádža, viz Sahíhu t-Terghíb, 1/421.
3 Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu.
4 Zdroj hadísu již byl uveden výše.
5 Hadís je muttefekun ‘alejhi.
6 Fetwa č. 11663, 10/354 ve Sborníku.