Fetwy islámských učenců ohledně půstu po šest dní v Šewwálu, díl 2.

Logo XXL

OTÁZKA: Je možno spojit úmysl postit se jeden ze šesti dní dobrovolného půstu v šewwálu s půstem v tzv. bílé dni?

 

ODPOVĚĎ:

 

OTÁZKA: Je možno spojit úmysl postit se jeden ze šesti dní dobrovolného půstu v šewwálu s půstem v tzv. bílé dni?

 

ODPOVĚĎ:

 

V odpovědi na tuto otázku šejch al-Munedždžid uvádí:

„Tuto otázku jsem položil šejchu Ibn Bázovi a on řekl, že je to dovoleno. Totiž dotyčný, který by takto postupoval, by se vlastně postil jak šest dní v šewwálu, tak i bílé dni. A Boží milost je nesmírná.“

 

Šejch Ibnu l-‘Usejmín odpověděl:

„Z osoby, která se postila šest dní v šewwálu spadá půst v bílé dni, bez ohledu na to, zda se oněch šest dní postila také v bílé dni či nikoli, před nimi nebo po nich, protože se o ní v tomto případě může říci, že se postila minimálně tři dny v každém měsíci. ‘Áiša رضي الله عنها pravila: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم se v každém měsíci postil tři dny, aniž věnoval pozornost tomu, zda šlo o začátek, prostředek nebo konec měsíce.

Tato otázka je identická s otázkou potvrzených sunna modliteb před a po povinných modlitbách (arab. رواتب rawátib) spolu s úmyslem modlit se modlitbu pozdravu mešity (arab. تحية المسجد tehíjjetu l-mesdžid). Pokud by někdo vešel do mešity a modlil se stanovené sunna modlitby před povinnou modlitbou, nemusel by se modlit ještě zvláště i modlitbu pozdravu mešity.“

 

A Alláh ví nejlépe.

 

 

OTÁZKA: Je žena k tomu, aby se mohla postit šest dní v šewwálu, povinna žádat o svolení svého manžela?

 

ODPOVĚĎ:

 

Ženě není dovoleno postit se dobrovolný půst, kromě se svolením manžela. Pokud to její manžel nedovolí, není jí dovoleno postit se, kromě pokud muž odcestuje, poté se může postit jakýkoli dobrovolný půst, dokud se manžel nevrátí domů. Avšak pokud je manžel doma, ženě není dovoleno postit se nějaký dobrovolný půst, kromě s jeho dovolením, kvůli hadísům, které o této otázce hovoří.

 

Odpovídal: šejch Muhammed al-Munedždžid

 

 

OTÁZKA: Může se postit nepovinný půst šewwálu předtím, než se dopostí povinný ramadánský? Pokud by se nějaká žena chtěla postit dobrovolný půst v šewwálu, ale ještě nenahradila, co nemá z ramadánu. Je potom lepší nahradit promeškané ramadánské dny, nebo je dovoleno postit se šest dní šewwálu a potom se dopostit, co zbývá z ramadánu?

 

ODPOVĚĎ:

 

V otázce půstu nejprve dobrovolného v šewwálu a potom dopostění se promeškaných dní povinného půstu v ramadánu zaujali učenci dvě stanoviska:

 

  1. Je dovoleno postit se nejprve dobrovolný půst v šewwálu a potom nahradit promeškané povinnosti z ramadánu. Toto je názor většiny učenců (arab. جمهور džumhúr), Někteří z nich to dovolili ve všeobecnosti, jiní to považovali za dovolené a zároveň však zavrženíhodné. Učenci hanefíjského mezhebu například hovoří, že začít dobrovolným půstem je obecně vzato dovoleno, protože nahrazení ramadánského povinného půstu není časově ohraničeno, není povinností hned, tuto povinnost lze odložit. Tohoto stanoviska se podle jednoho podání držel i imám Ahmed. Učenci mezhebů šáfi’ovského a málikovského toto považují za sice dovolené, ale zavrženíhodné, protože tímto způsobem se člověk zaobírá dobrovolným aktem, ale neřeší si své povinnosti týkající se náhrady půstu za ramadán.

  2. Postit se dobrovolný půst před nahrazením všeho z ramadánského povinného půstu je zakázáno, což je stanovisko hanbelovského mezhebu.

 

Správným názorem je zde názor většiny učenců, tedy těch, kteří to povolují, protože čas, za který )je nutno dopostit se vše z ramadánu není nijak omezen a stanovisko, že nějak omezen je a před jeho nahrazením není dobrovolný půst přijatelný, vyžaduje pro svou podporu důkaz, jenže takový důkaz neexistuje.

 

A Alláh ví nejlépe.

 

 

OTÁZKA: Je správné postit se šest dní v šewwálu v pondělí a ve čtvrtek a spojit tyto dny jedním úmyslem? Tedy rozvrhnout si oněch šest dní v měsíci vždy na pondělí a čtvrtek a takto se postit?

 

ODPOVĚĎ:

 

Chvála Alláhu Vznešenému, Který zahrnul ummu Muhammeda صلى الله عليه و سلم mnohými dobrodiními, kterými neobdařil národy před námi. Mír a požehnání Proroku صلى الله عليه و سلم, jenž pravil: „Je mi dáno pět věcí, které nebyly dány nikomu přede mnou. Jsem podpořen strachem (nepřátel ze mne) na vzdálenost měsíce chůze, celá zem mi je učiněna místem padnutí na tvář, takže kdekoli kohokoli z mé ummy zastihne čas modlitby, nechť se modlí. Dovolena mi je válečná kořist, která nebyla dovolena nikomu (z proroků) přede mnou, dána mi je přímluva a všichni proroci byli posíláni jen ke svým národům, zatímco já jsem poslán k celému lidstvu!1

 

Ano, můžete tak učinit a ničemu to nevadí. V takovém případě vám bude, dá-li Alláh, zapsána odměna jak půstu šesti dní v šewwálu, tak i odměna za půst v pondělí a ve čtvrtek, který je rovněž potvrzen sunnou Božího Posla صلى الله عليه و سلم .

 

Šejch Ibnu l-‘Usejmín pravil:

„Pokud se půst v šesti dnech šewwálu spojí s půstem v pondělí a ve čtvrtek, v takovém případě člověk získává odměnu za oba půsty, pokud měl v úmyslu postit se šest dní v šewwálu a zároveň půst v dnech, kdy je to sunna, což je v pondělí a ve čtvrtek, na základě hadísu od Posla Božíhoصلى الله عليه و سلم ve znění: „Činy jsou věru podle úmyslu a věru každému náleží to, co zamýšlel …2

 

A Alláh ví nejlépe.

 

 

OTÁZKA: Onemocněla jsem a zapřísáhla jsem se Alláhu, že pokud mne vyléčí, budu se postit 15 dní, bez určení kdy a v jaký čas. Díky Alláhu jsem se uzdravila a začala jsem s půstem pěti dní v měsíci redžebu, potom jsem pocítila slabost a tak jsem přestala, potom jsem se postila zase pět dní v ša’bánu, potom jsem se znovu cítila unavená a půst jsem přerušila. Potom přišel ramadán, který jsem se, chvála Alláhu, vydržela postit celý. Nyní se nacházíme v měsíci šewwálu. Mám se nyní nejprve postit šest dní v šewwálu, nebo se dopostit zbývající dny půstu z přísahy?

 

ODPOVĚĎ:

 

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم, jeho rodině, společníkům a následovníkům až do soudného dne.

 

Na tobě je, drahá sestro, nejprve se dopostit zbývající dny z přísahy a teprve po nich se postit oněch dobrovolných šest dní v tomto měsíci, pokud na to budeš mít sil. A i kdybys je vynechala, ničemu by to neublížilo, protože půst v šewwálu je pouze dobrovolný, chvályhodný (arab. مستحب mustehab) a nikoli povinný.

Naopak půst podmíněný přísahou je povinností a ty máš nejprve vyplnit povinnosti a potom vykonávat, co stihneš, z činů nepovinných.

 

Zde je také nutno připomenout, že pokud by sis předsevzala, že se budeš postit 15 dní nepřetržitě, potom se je musíš postit nepřetržitě a předcházející dny by se nepočítaly. Pokud sis ale neurčila, jak by měl půst přísahy vypadat, potom stačí jen dopostit se zbývající dny do počtu 15.

 

Pak je tu ještě jedna důležitá věc, na níž je nutno upozornit – člověk se nemusí zapřísahat, nemělo by to ani být jeho praxí. Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Nezapřísahejte se, protože přísaha věru ničemu nepomůže a ani neodvrací předurčení osudu, nýbrž přísaha pouze zbavuje lakoty.3

 

Proto není potřeba, aby se člověk zbytečně zapřísahal, ať už je nemocný, nebo ne, ale pokud to již člověk učiní, pak je jeho povinností přísahu splnit. Taková přísaha je pak pro něj náboženskou povinností na úrovni modlitby nebo půstu, shodně slovům Posla Božího صلى الله عليه و سلم: „Kdo se zapřísáhne, že bude poslušen Alláhu, nechť svou přísahu splní. Kdo se zapřísáhne, že se dopustí nějakého špatného činu, nebo hříchu, nechť svou přísahu nesplní.4

Tedy, pokud se někdo zapřísáhne, že se bude postit určité dny, nebo modlit se určitý počet rek’át, nebo něco udělí jako milodar, pak se pro něj stává povinností, aby tuto Alláhu danou přísahu vyplnil. Náš Pán pochválil věřící, kteří dostojí svým přísahám:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se rozletí široce (Insán:7)

 

Taktéž Posel Boží صلى الله عليه و سلم na vícero místech zdůraznil, že plnit přísahy dané Alláhu je náboženským příkazem, jak jsme uvedli i v předcházejícím hadíse, přičemž sama přísaha není příčinou uzdravení nebo příčinou zajištění nějaké vezdejší potřeby. Proto člověk nemá potřebu se zapřísahat, je to naopak něco, čím člověk zavazuje sám sebe a co mu pomůže zbavit se lakomství, protože k přísaze (arab. نذار nezár) sahají častokrát právě ti, kteří tuto ošklivou vlastnost mají, i když, vůbec tomu tak nemusí být vždy.

 

Chvála Alláhu za lehkost naší víry, kterou nám On ustanovil. Proto by člověk měl zůstávat uvnitř kruhu toho, co Alláh nařídil a doporučil skrze sunnu Svého Posla Muhammeda صلى الله عليه و سلم a v tom je všechno štěstí, klid a spokojenost.

 

A Alláh ví nejlépe.

 

 

Sestavil: Safet Suljić, absolvent Fakulty šarí’y na Islámské univerzitě v Rijádu, KSA.

Zdroj: SULJIĆ, Safet. 2013. Fetve islamskih učenjaka po pitanju posta šest dana mjeseca Ševvala. Rijád: et-Taqwa, str. 15-26. Redakčně kráceno.1 Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu.

2 Viz Fetáwá al-islámíja, 2/154.

3 Hadís zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu jako hasan sahíh.

4 Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu.