Hadís: "Ještě zažijete mnoho rozdílů, držte se proto mé Sunny…"

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

Hadís:

بسم الله الرحمان الرحيم

Hadís:

Irbád bin Sárija vypráví: "Jednou nám Boží Posel صل الله عليه و سلم kázal řečí, kde mimo jiné stálo: "Kdo bude žít po mně, uvidí spoustu neshod – pak je tu s vámi sunna má a sunna správně vedených chalífů. Držte se toho pevně, jako zuby špičáky. Držte se nově vnesených věcí, protože každá nově vnesená věc je inovaxe a každá inovace je bludem." Zaznamenal Tirmízí, Abú Daúd a Ibn Mádža. Tirmízí a Ibn Hibbán potvrzují věrohodnost hadísu.

Vypravěč:

On je Abú Nedžíh Irbád ibn Sárija as-Sulemí. Byl jedním z chudých Medíňanů, kteří přebývali v zastřešené části Prorokovy صل الله عليه و سلم mešity. Jsou známí pod společným pojmenováním ahlu s-sufá´. Byli natolik chudí, že nenašli prostředky pro boj na cestě Boží a Alláh o nich zjevil verš: ani proti těm, kteří k tobě přijdou, abys jim opatřil jízdní zvíře, a když ty jim řekneš: „Nenalézám žádné zvíře, na něž bych vás posadil“, odvrátí se s očima, z nichž kanou slzy ze zármutku, že nenalezli nic, čím by přispěli. (Tewba:92)

Vysvětlení:

Slovo "newádžiz" použité v hadíse znamená dle většiny "špičáky", dle některých znamená "zadní zuby." Hadís odkazuj na fakt, že je třeba se pevně držet sunny, jako ten, který svými zuby přidrží něco z obavy, aby mu to nevyklouzlo.

V čase, kdy se rozmnoží frakcionářství, je zakázáno, aby se člověk přidal k nějaké z frakcí. V minulosti se již objevily mnohé sekty a frakce, jako cháridža, ší’a, džehmíja, nebo mu’tezila.  V moderní době se objevila hnutí jako  ichwánisté (Muslimské bratrstvo),  džema’atu t-teblígh, selefisté apod. Odvrhněme je na stranu a vyberme si cestu, která vede přímo. Tu, ke které vybízí Posel صل الله عليه و سلم v tomto hadísu.

Není pochyb, že povinností všech muslimů je přijmout a následovat víru v pochopení tzv. zbožných předků – ar. selefu s-sálihín, aniž bychom inklinovali k novodobé frakci pojmenované "selefisté." Buďme opatrní, protože zde existuje přístup a  směr  selef a zároveň také frakce, označovaná  jako selefizmus.

Co je správné a objektivní? Následovat selef. Proč? Selefisté jsou možná frakcí, která se snaží být nejblíže selef, což je zajisté chválihodné. Problém je, že každá z frakcí prohlašuje ty ostatní za zbloudilé, inovátorské a hříšné.

Nezdráháme se to učinit, pakliže se nad tím ustaví objektivní důkaz, ale odmítáme všechny ostatní jednoznačně zatracovat. Naopak, všechny tyto frakce islámské obrody by se měly společně sejít a říci: "Mezi námi je Boží Kniha a Sunna Jeho Posla  صل الله عليه و سلم, rozsuzujme tedy podle ní a nerozsuzujme podle tužeb, přání, chtíčů, názorů vlastních, či slepě následovaných." Každý chybuje a každý může dosáhnout pravdy, bez toho, kolik dosáhl ve znalosti a uctívání. Bezchybnost je jen v islámském náboženství jako takovém.

zdroj: Vysvětlení Newewího 40 hadísů v přednáškách šejcha al-‘Usejmína v Medíně.