Imám Ibnu l-Kajjim o čtyřech typech lidí, s nimiž se každý v životě potká

Logo XXL

Jsou čtyři kategorie lidí, se kterými se člověk v životě potkává. A pokud se mu stane, že si je navzájem mezi sebou poplete, může upadnout do velikého nebezpečí a zla.

Jsou jimi:

Jsou čtyři kategorie lidí, se kterými se člověk v životě potkává. A pokud se mu stane, že si je navzájem mezi sebou poplete, může upadnout do velikého nebezpečí a zla.

Jsou jimi:

První kategorie zahrnuje takové lidi, jejichž společnost je jako potrava. Člověk se bez takových lidí neobejde ani ráno, ani večer. Opouští je, když svou potřebu nasytí a vždy, když ji znovu ucítí, navrací se k nim. Takto jsou pro něho tito lidé nezbytní na každodenní bázi. Toto podobenství zahrnuje všechny takové, kteří skutečně poznali Alláha, Jeho příkazy, lsti Jeho nepřátel, choroby srdce a jejich léčbu. Jsou to především učenci, takoví, kteří jsou upřímní vůči Alláhu, Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم a všem, které On stvořil. Z jejich společnosti plyne naprosto jasný užitek.

Do druhé kategorie patří tací, jejichž společnost je jako lék, který člověk potřebuje, pakliže onemocní. Dokud jsi zdravý, nemáš potřebu vyhledávat jejich společnost. Sem spadají lidé, bez kterých nedokážeš bežným způsobem žít, díky hodnotným věcem a schopnostem, které se u nich nalézají, co se týče tvého živobytí a splnění rozmanitých tvých potřeb. Potřebuješ s nimi jednat, uzavírat spojenectví a partnerství, radit se s nimi, nechat se jimi léčit apod.

Třetí kategorii tvoří lidé, jejichž společnost je podobná různým typům chorob, které se mezi sebou liší co do závažnosti či naopak banálnosti. Společnost některých lidí z této kategorie se podobá na chronické onemocnění, nijak ti neprospívají ani ve věcech víry, ani ve věcech tohoto světa, zvažujíce i to, že díky nim můžeš utrpět škody a újmy jak v záležitostech náboženských, tak v záležitostech světských či v jednom z toho. Pokud umožníš, aby se s tebou mohli stýkat, je to jako bys unožnil, aby tě schvátila choroba, která nakonec vede ke smrti. Do této skupiny lidí patří i ti, jejichž společnost je jako bolest zubů. Působí obrovskou, ostrou ukrutnou bolest, která ovšem velmi záhy pomine, když tě takový člověk opustí.

A čtvrtá, poslední kategorie je složena z lidí, jejichž společnost přináší absolutní zkázu. Družit se s nimi je jako požít jed. Jak častý je mezi lidmi tento příměr! Nechť Alláh neučiní takové lidi početnými. Toto jsou následovníci inovací a bludu (arab. أهل البدعة و الضلالة ahlu l-bid’ati we d-dalála). Jsou to osoby, které ostatním lidem zamezují a brání v tom, aby se ubírali cestou Posla Božího صلى الله عليه و سلم a vybízejí je naopak k tomu, co je k ní v přímém protikladu. Brání lidem v následování cesty Boží a snaží se ji zamlžovat, prezentujíce Sunnu jako inovaci a inovaci jako Sunnu, představujíce hodnoty dobra jako zlo a zlo jako hodnoty dobra. Kdykoli mezi nimi jasně stanovíš doktrínu Boží Jedinosti (arab. التزحيد at-tewhíd), napadnou tě, že prý útočíš na lidi přiblížené k Alláhu (arab. أولياء الله awlijáu lláh) a zbožné. A kdykoli je vybídneš k následování (arab. الإتباع al-ittibá’) Posla Božího صلى الله عليه و سلم, opírající se o jasné důkazy, obviní tě z toho, že pošlapáváš princip následování imámů. Kdykoli jim přikážeš něco, co Alláh a Jeho Posel صلى الله عليه و سلم přikázal, či zakážeš něco, co Alláh a Jeho Posel صلى الله عليه و سلم zakázal, označí tě za toho, kdo působí mezi lidmi rozkol, svár a potíže.

Zdroj: Viz Bedái’u t-tefsíri l-džámi’i limá fesserehu l-imám Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja, 3/467-469, mírně parafrázováno.