Islámsko-právní předpisy o obětině

Logo XXL

 

 

Kurban je zvíře, které je obětováváno ve dnech Svátku Oběti (arab. ‘ídu l-adhá, tur. Kurban Bajram) s cílem přiblížit se k Alláhu. Toto zvíře zároveň splňuje odpovídající předpisy.
Důkazem pro praktiku obětování je koránský verš:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
Protož k Pánu svému se modli a oběť mu přinášej (Kewsar:2)
a rovněž mnoho podání ze Sunny. Hadísy o kurbanu jsou dvojího druhu – slova Posla Božího صلى الله عليه و سلم a praxe jeho samého. Džábir vypráví: „Byl jsem přítomen sváteční modlitbě s Božím Poslem صلى الله عليه و سلم. Když dokončil kázání, sešel z minberu a přiveden mu je beran, kterého vlastní rukou zařízl, řka: Bismilláhi, Alláhu akbar, toto jest ode mne a za ty z mé ummy, kteří nezařízli.[1] Džunduba ibn Sufján vypráví: „Byl jsem přítomen svátku oběti s Božím Poslem صلى الله عليه و سلم, načež spatřil maso kurbana zabitého před sváteční modlitbou. Řekl: „Kdo zařízne kurban před sváteční modlitbou, nebo předtím, než se pomodlíme, nechť jej zařízne znovu. Tito neobětovali. Nechť zaříznou s basmalou.“ Předpis kurbanu také dokládá jednomyslná shoda učenců.
 
Praktikováním tohoto způsobu uctívání následujeme ustálenou životní praxi Božího Proroka صلى الله عليه و سلم a sám akt obětování s sebou nese mnoho odměny, počínaje odměnou za vykonání Božího příkazu ze vzpomenutého verše a dále odměnou za následování činů Prorokových. Toto by měla být dostačující motivace každému opravdovému muslimu.
Co se týče hadísů zmiňujících obzvláštní odměnu tomu, kdo obětuje, ani jeden z nich není plně věrohodný. Právník málikovského mezhebu Ibnu l-‘Arabí řekl: „Neexistuje věrohodný důkaz o obzvláštní odměně za poražení kurbana.“ Ani podání, hovořící o tom, že ten, kdo kurbana porazí, bude mít za každý chlup na jeho těle odměnu, nebo že jeho čin bude odměněn než krev obětiny padne na zem, nebo že obětovat je to nejlepší, co lze učinit první den Kurban Bajramu, nejsou věrohodné, i když existují ve vícero řetězcích tradentů, které je posilují. A vzít takové podání, abychom byli motivováni k činu, není zcela od věci.
 
Další věc, která nás může inspirovat k vykonání tohoto vznešeného uctívání je moudrost, která se v něm skrývá. Je to zejména:
 1. Odraz kontinuity s dřívějšími poselstvími a výraz následování obyčeje praotce a proroka Ibráhíma, mír s ním, jehož víru je přikázáno následovat:
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
A pak jsme ti vnukli: „Následuj náboženství Abrahama, jenž hanífem byl, vždyť on věru mezi modloslužebníky nepatřil!“ (Nahl:123)
 1. Velká ukázka lidské pokornosti a poslušnosti vůči Alláhu a ochoty přinášet na cestě Boží oběti i jiného charakteru.
 2. Posílení vzájemného ducha společenství tím, jak se poté maso rozděluje mezi rodinu obětníka, jeho sousedy a lidi v nouzi. Na to také ukazují četná podání, např. od Anase, citujícího jiného sahábu: „Věděl jsem, že toto je den, kdy se požaduje maso. Vzpomenul jsem si na své potřebné sousedy, jak moc by si maso přáli a tak jsem chtěl být první, kdo porazí.“ Byl to onen sahábí, kterého následně Prorok صلى الله عليه و سلم pokáral za to, že obětinu neporazil až po modlitbě.
 3. Odraz díku Božího služebníka vůči jeho Stvořiteli za veškeré dary, které mu On poskytuje, jakož i za dostatek a bohatství, které je předpokladem této obětiny.
 
Co se týče islámsko-právního verdiktu ve věci poražení obětiny, většinový názor uvádí, že se jedná o potvrzenou, vyžadovanou sunnu (arab. Sunna muakkada) pro každého, kdo je toho schopen. Zastánci tohoto názoru jsou pravověrní chalífové Abú Bekr a Omar, dále učenci z řad tábi’ín jako Se’íd ibn Musejjib, Sufján as-Sawrí, ‘Alkama, Abdulláh ibn Mubárek, z imámů fikhu pak Málik, aš-Šáfi’í, Ahmed, Abú Hanífovi studenti Abú Júsuf a Muhammed aš-Šejbání, stejně jako učenci vymizelého záhirovského mezhebu. Důkazem tohoto názoru je hadís na autoritu Umm Selemy, kde Prorok صلى الله عليه و سلم praví: „Když nastoupí prvních deset dní zú l-hidždža a někdo od vás má úmysl porazit obětinu, nechť neodstraňuje nic ze svých vlasů a kůže.[2] Zde podle těchto učenců není definována žádná povinnost.
Podle druhého názoru je poražení obětiny pro každého, kdo je toho schopen povinností. Tento názor zastávali Rabí’a ar-Ra’j, al-Lejs, al-Awzá’í a dle druhého podání od nich i Málik, Abú Hanífa a jeho studenti. Tento názor také preferuje šejchu l-islám Ibn Tejmíjja. Důkaz této druhé skupině poskytl již zmíněný 2. verš súry Kewsar, který obsahuje rozkazovací způsob, což je označení povinnosti. Dále je zde hadís na autoritu Abú Hurejry, že Boží Prorok صلى الله عليه و سلم řekl: „Kdo možnost měl, ale obětinu neporazil, nechť se nepřibližuje k naší modlitebně.[3][4] Vzpomínaný hadís od Džábira, hovořící o nahrazení kurbanu zabitého před modlitbou za kurban jiný, zabitý po modlitbě, jde rovněž v podporu tohoto názoru, neboť je známo, že dobrovolný akt uctívání netřeba nahrazovat. Tito učenci vykládají ty, kteří zamýšlejí obětovat, zmíněné v hadíse Umm Selemy, jako ty, kteří jsou toho schopni.
Závěrem dodáváme, že jde přinejmenším o nejsilněji doporučovanou sunnu a tratí ten muslim, který je oběti schopen, ale nevykoná ji. Slovy imáma Šáfi’ího: „Porážení obětiny je sunna, kterou nenávidím, aby byla opomenuta.
 
Poražení kurbana vlastní rukou je v každém případě hodnotnější a prioritnější, nežli udělení milodaru v protihodnotě obětního zvířete. To je stanovisko všech čtyř právních škol a většiny ostatních mudžtehidů, i když je povoleno dát protihodnotu, když nastane potřeba.
Předpis kurbanu platí pro všechny kategorie toho schopných lidí, ať už jsou domácí, nebo cestující, či poutníci, muži, anebo ženy.
 
Co se týče definice toho, kdo je schopen porazit obětinu, neexistuje zde žádný důkaz z Koránu ani z věrohodné Sunny. Veškerá ustanovení jsou vynesena cestou analogie a liší se mezi jednotnými mezheby.
Hanefíjský mezheb soudí, že se jedná o osobu, která disponuje určenou mezí pro zekát (arab. nisáb). Základem jejich analogie byl vzpomenutý hadís na autoritu Abú Hurejry.
Málikovský mezheb soudí, že obětovat má kdokoli, komu obstarání kurbana nezpůsobí finanční obtíže. Potenciální obětník si nemusí na obětinu půjčovat, pokud financemi nedisponuje.
Šáfi’íjský mezheb soudí, že obětovat mají všichni, jejichž majetek aktuálně ke dni svátku přesahuje základní potřebu jich samých i všech, které živí.
Podle mezhebu hanbelíjského je obětování závazné pro každého, kdo si obětinu může obstarat, i kdyby si na ni měl půjčit.
 
Každá obětina zároveň musí splňovat tyto podmínky:
 1. Musí být dobytkem, tj. velbloudem, krávou, ovcí nebo kozou. Důkazem je koránský verš:
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ
A každé obci jsme stanovili obřady, aby lidé vzpomínali jména Božího nad dobytčetem ze stád, jež jsme jim uštědřili. (Hadždž:34) To je potvrzeno jednomyslnou definicí, co je to „behímetu l-an‘ám“, jak uvádí ve svém tefsíru imám al-Kurtubí.
 1. Naplnění určené doby starosti zvířete. To se zakládá na hadísu tradovaném Džábirem od Proroka صلى الله عليه و سلم, ve znění: „Jako obětinu porážejte jen dorostlá (arab. mussin) zvířata. Pokud toho nebudete schopni, pak porazte mladé jehně.[5] Jehně je výjimka z obecného pravidla, že obětinou může být jen dorostlé zvíře s již prořezanými řezáky. Kůzlata v tuto výjimku nespadají, jak dokazuje hadís o sahábím, který obětoval kůzle, kterému se ještě neprořízly řezáky. Prorok صلى الله عليه و سلم mu nařídil obětovat jinou obětinu, načež onen muž řekl: „Mám jen nedorostlou kozu, které se ještě neprořezaly řezáky (arab. džizá).“ Posel Boží صلى الله عليه و سلم mu odpověděl: „Tedy ji obětuj, ale nikomu po tobě není platná obětina nedorostlého kůzlete, kterému se ještě neprořezaly řezáky.[6] Také je třeba zdůraznit, že jehně, na které se vzpomenutá výjimka vztahuje, musí být velké a tučné, takové, že když by vešlo mezi dospělé ovce, nebylo by ho takřka možno odlišit. Pro jednotlivé druhy dobytka platí následující minimální věk pro oběť: koza – minimálně 1 rok a započatý 2.; ovce – minimálně půl roku, při tělesné konstituci roční ovce; 3. kráva – minimálně 2 roky a započatý 3., krávu mladší dvou let nemožno obětovat, byť by byla stejné tělesné konstituce jako dvouletá, dle konsensu učenců, kvůli všeobecnosti vzpomenutého hadísu o prořezání řezáků; 4. velbloud – minimálně 5. let a započatý 6. rok.
 2. Obětina musí být bez viditelných fyzických nedostatků a vad, které by mohly způsobit úbytek masa. Důkazem je hadís tradovaný Berá´ou ibn Azíb od Božího Posla صلى الله عليه و سلم: „Obětinou nesmí být kus jednooký, či zřetelně slepý, zřetelně nemocný, či zřetelně chromý, nebo zřetelně kulhavý, či vyhublý tak, že mu na kostech nejde chytit maso.[7] Taková obětina není pak podle konsensu učenců platná. Dále kus trpící výtokem očí nebo ten, který je šeroslepý, obětinou být může, neboť tyto vady mu nevadí při pastvě. Kus s nápadně malýma ušima může být obětinou, zatímco kus bez uší, či jednoho ucha, ať už kvůli vrozené vadě, nebo kvůli zranění, dle většinového a správnějšího názoru nikoli. Bezrohý kus může být obětinou. Kus s ulomeným jedním nebo oběma rohy obětinou být může, dokud zlomení rohu nepůsobí krvácení, pak by šlo o znak nemoci, dle názoru imáma Málika. Podle většiny názorů, kromě názoru imáma aš-Šáfi’ího může být obětinou kus, kterému chybí jedna třetina ocasu, nebo méně. Obětina též může být kastrovaná, cejchovaná apod. Březost není překážkou oběti. Dovoleno je obětovat samce, i když předtím mnohokrát oplodňoval samice. Ovci ostříhanou, zbavenou vlny, je též možno obětovat.
 
Většina učenců, kromě mezhebu Abú Hanífy, smýšlí, že pro jednu rodinu stačí jedna obětina. To se zakládá na hadíse od ‘Áiši, kde Prorok صلى الله عليه و سلم zažádal o ostrý nůž. Když mu hi dala, povalil na zem berana a pronesl: „Pane, toto je od Muhammeda a jeho rodiny a od Muhammedovy ummy.[8] V obětování velblouda, či krávy může se spolu účastnit nejvýše sedm lidí i s rodinami, dle hadísu na autoriru Džábira: „V roce Hudajbíje jsme s Božím Prorokem صلى الله عليه و سلم porazili velblouda za sedm lidí a krávu za sedm lidí.“   
 
Co se týče toho, které zvíře je nejlepší obětina, existují tři názory. Podle mezhebů imámů Ahmeda a Šáfi’ího je nejlepší velbloud, pak kráva, pak ovce a nakonec koza, kvůli hadísu připodobňujícím odměnu toho, kdo první, druhý atd. přijde na páteční modlitbu k odměně toho, kdo obětuje zvířata v tomto pořadí.[9] Mezheb imáma Málika je toho názoru, že nejlepší je ovce, neboť Ibráhím obětoval berana a ovce a berani byli také nejčastěji obětováni za doby Proroka صلى الله عليه و سلم. Imám Abú Hanífa a jeho následovníci soudí, že nejlepší je jednoduše taková obětina, která je nejcennější a na které je nejvíc masa.
Co se týče barvy obětiny, nejlepší je bílá, neboť Prorok صلى الله عليه و سلم, jak známo, obětoval dva kastrované bílé berany. Žádná barva však není zavrženíhodná.
 
Spojovat kurban, tedy sváteční obětinu, s ‘akíkou, tedy obětinou při narození dítěte, je podle většiny učenců, jmenovitě málikovského, šáfi’ovského a většiny hanbelovského mezhebu zakázáno s odůvodněním, že obojí je zvláštním, samostatným druhem uctívání.
 
Již jsme vzpomněli hadís Umm Selemy, který zakazuje jakékoli odnímání z vlasů a kůže pro toho, který chce obětovat. V jiném podání téhož stojí vysvětlení této formulace: „nechť neodstraňuje žádné chlupy a nestříhá si nechty.[10] Nejsprávnější a většinové pochopení tohoto hadísu je jeho pochopení jakožto přísného zákazu, protože existuje-li v textu formulace zákazu, je na úrovni harám, tedy přísného zákazu, za jehož překročení je hřích, dokud neexistuje žádný jiný text, který by tento zákaz zmírnil na úroveň zavrženíhodného. Chlupy, potažmo vlasy, označují veškeré tělesné ochlupení na jakémkoli místě těla a toto je zakázáno krátit, stříhat, vytrhávat, pálit, či jinak zneškodňovat. Zákaz se vztahuje výhradně na majitele obětiny. Nevztahuje se ani na členy jeho rodiny, ani na zplnomocněnce, který je mu určen pro samu porážku. Za překročení tohoto zákazu ovšem neexistuje zvláštní vykoupení. Zákaz také není podmínkou správnosti obětiny. Pokud by existovala potřeba, např. vyholení vlasů kvůli chirurgickému zákroku, pak není zákazu. Menšinové názory berou tento zákaz ve smyslu zavržení, či jej neberou v potaz vůbec.
 
Porážení obětiny je ohraničeno časově. Tento čas začíná ihned po skončení sváteční modlitby, která se dle Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم modlí od momentu, kdy slunce na obloze vyjde a vystoupá nad horizont na úroveň výšky oštěpu. V místech, kde se sváteční modlitba nemodlí, po vystoupání slunce do potřebné výše lidé počkají na dobu potřebnou pro modlitbu a kázání. Důkazem je hadís na autoritu Berá´y ibn ‘Azíba, kde Prorok صلى الله عليه و سلم říká: „První, s čím tento den začínáme, je sváteční modlitba. Pak se vracíme a porážíme obětiny. Ten, kdo obětuje před modlitbou, pak jde o maso, které daroval sobě a své rodině a s obětinou nemá nic společného.[11] Co se týče konce tohoto času, existuje mnoho názorů, ale uvádíme dva nejsilnější. Podle málikíje, hanefíje a hanbelíje trvá tento čas až do západu slunce třetího dne svátku, neboť svátek oběti má tři dny. Podle mezhebu imáma Šáfi’ího trvá svátek oběti plné čtyři dny, takže tento čas analogicky končí západem slunce čtvrtého dne svátku. Tohoto názoru byli též ‘Atá´, al-Awzá’í, Mekhúl, šejchu l-islám Ibn Tejmíjja a jeho žák Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja. Tento názor je podepřen hadísem na autoritu Džábira ibn Mut’ima, kde Posel Boží صلى الله عليه و سلم prohlašuje: „Na všech obětištích Mekky lze porážet. Ve všech dnech tešríku (tj. dnech pobytu v Miná) lze porážet.[12] Podle většinového názoru je porážení obětiny v noci povoleno, ale zavrženíhodno, kromě mezhebu imáma Málika, který to zakazuje. Nejlepším časem pro vykonání porážky obětiny je ovšem čas, kdy to činil Boží Prorok صلى الله عليه و سلم, tedy v první den svátku hned po skončení sváteční modlitby.
Podmínkami správné porážky obětiny jsou:
 1. Úmysl porazit vybraný kus coby obětinu. Právě tento vnitřní úmysl činí maso obětiny masem obětiny a ne obyčejným masem.
 2. Přivést ho na místo porážky ohleduplně. Věrohodné podání praví, že chalífa Omar řekl komusi, kdo svou obětinu vláčel za nohu: „Těžko tobě. Pěkným způsobem jej veď na smrt!
 3. Dobře si připravit a kvalitně nabrousit nůž, kterým se obětina zařízne, aby zvíře zbytečně víc, než je nutné, netrpělo. Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Alláh předepsal dobročinnost vůči všemu. Když zabíjíte, zabíjejte dobrým způsobem. Když porážíte, porážejte dobrým způsobem. Naostřete své nože, abyste zvířeti ulehčili.[13]
 4. Nezvyšovat zvířeti míru jeho děsu před porážkou tím, že nůž brousíme před jeho zrakem. Prorok صلى الله عليه و سلم ve vyprávění Ibn Abbáse vyčinil muži, který to činil, slovy: „Což ho budeš zabíjet vícekrát? Proč sis nůž nepřipravil předtím?[14]   
 5. Ovce porážet na zemi a velbloudy se skrčenou levou přední. Tak činil Posel Boží صلى الله عليه و سلم.
 6. Obětník i obětina by měl být otočen směrem na kiblu, neboť to je praxe Proroka صلى الله عليه و سلم.
 7. Je oblíbeno, aby obětník svou obětinu porazil sám, nebo tomu byl alespoň přítomen. Prorok صلى الله عليه و سلم také obětoval sám, vlastníma rukama.
 8. Je povinností při porážce vzpomenout jména Božího slovy „bismilláh“. Že tak činil Prorok صلى الله عليه و سلم, ukazuje vícero podání.
Pakliže někdo obětníkovi pomůže s porážením většího kusu, ničemu to nebrání. Povoleno je také, aby za obětníka obětinu porazil zplnomocněnec. Ten by měl být znalý v řeznictví i v předpisech porážky a oběti a sám být praktikujícím muslimem, známým a vyhlášeným svým praktikováním víry.
 
Co se týče rozdělení masa obětiny, neexistuje žádné přesné schéma z Koránu a Sunny, je zde ponechána volnost. Většina doporučuje maso rozdělit na třetiny. Jedna pak patří obětníku a jeho rodině, jedna přátelům a sousedům a jedna chudým a potřebným. Sníst něco masa z obětiny je dle většiny doporučeno. To se zakládá na koránském imperativu:
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
Jezte z nich a nakrmte nuzného a chudého! (Hadždž:28)
 
Dát část masa řezníkovi v odměnu za protislužbu porážky a rozbourání obětiny není povoleno na základě hadísu, kde Alí říká: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم mi nařídil rozdělit maso a kůže jeho obětin a nedát řezníku nic z toho. Řekl: „My mu za to dáme odměnu od nás.[15] Jediná výjimka je v případě, že řezník sám je chudobný. Na základě tohoto hadísu a jiného hadísu, rovněž od Alího, kde Prorok صلى الله عليه و سلم říká: „Kdo prodá kůži obětiny, jeho obětina je neplatná, nemá nic z obětiny,[16] je zakázáno cokoli z masa obětiny prodat.
 
Zdroj: prof. Elvedin Pezić, Shrnutí právních předpisů o obětině; redakčně upravováno a kráceno.


[1] Sunen Tirmízí, sahíh podle al-Albáního. Stejný hadís, ovšem na autoritu Džunduba ibn Sufjána uvádí i al-Buchárí a Muslim.
[2] Sahíh Muslim.
[3] Modlitebna označuje místo, kde měli raní muslimové ve zvyku provést sváteční modlitbu. Bylo situováno jinde, než mešita a směrem k ní se vydávalo procesí, v jehož čele bylo neseno kopí s praporcem, které pak bylo na modlitebním místě zapíchnuto coby sutra (modlitební přehrazení) imámovi modlitby, jak uvádí al-Buchárí.
[4] Sunen Ibn Mádža; hasan podle al-Albáního.
[5] Sahíh Muslim.
[6] Na něm je shoda, podání dle Muslima.
[7] Zaznamenali čtyři autoři Sunenů, al-Albání ocenil jako sahíh.
[8] Sahíh Muslim.
[9] Na hadísu je shoda.
[10] Sahíh Muslim.
[11] Na něm je shoda.
[12] Musned Ahmed. Sahíh dle Ibn Hadžera a al-Albáního.
[13] Sahíh Muslim.
[14] Mustedrek ‘alá Sahíhajn od al-Hakíma. Sahíh dle al-Albáního.
[15] Na něm je shoda.
[16] Mustedrek ‘alá Sahíhajn od al-Hakíma. Hasan dle al-Albáního.