Jak 'Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه popsal svého pána čtyřiceti židům

Logo XXL

 An-Nu’mán ibn Se’ad1 vyprávěl:

 An-Nu’mán ibn Se’ad1 vyprávěl:

„Byl jsem ve městě Kúfa navštívit vládce věřících ‘Alího ibn Abí Táliba2 رضي الله عنه, když v tom za ním přišel i Newf ibn ‘Abdulláh a řekl: „Vládce věřících! Zde přede dveřmi stojí čyřicet židů a všichni tě chtějí vidět.“
Ať tedy vstoupí,“ svolil ‘Alí.
 
Když návštěvníci vstoupili dovnitř, jejich mluvčí pravil: „’Alí, popiš nám Pána tvého, Který sídlí na nebesích! Jaký je? Čím byl předtím? Odky existuje? A čím vlastně je?“
 
‘Alí se ihned zpříma posadil a pak odpověděl:
 
Přijďte bez obav blíž a dobře poslouchejte. Nikoho jiného se na to už ptát nemusíte.“ Poté řekl:
 
Můj Pán je Prvním a Nic vedle Něj neexistovalo. On z ničeho nevzešel a ani se s ničím nesmísil. Jeho vlastnosti nemohou být ohraničeny ani omezeny a nic Ho nemůže sešněrovat a obsáhnout. Neobjevil se potom, co nebyl, aby se dalo říci, že se vyskytl. Oč vznešenější je On nad toto, On, Stvořitel a Původce všehomíra. Pán vesmíru, Jehož božský majestát je největší nádherou, vymykající se všem pokusům o její popis, není podoben ničemu ze Svých Stvoření. K ničemu Ho proto nepřipodobňujeme a jen opakujeme to, co řekl On sám:
 
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
On První je i Poslední, Zjevný i Skrytý; On o každé věci je vševědoucí. (Hadíd:3)
 
Byl vždy a byl Prvním na samotném začátku a je Věčný, aniž by Mu byl konec. Nepodléhá změně a ani není zasažen tím, čehož změnu On způsobí.
 
Jak by mohl být popsán z reality, kterou On Sám stvořil? Jak by Jeho Božskou Bytost mohla pojmout nejlepší výřečnost nejobratnějšího řečníka všech dob? Nevznikl z ničeho jiného před Ním, co by někoho mohlo vést k domněnce, že se lidem z něčeho manifestoval. Z ničeho neemanoval a není nic, co by bylo příčinou existence Jeho Samotného.
 
V souvislosti s Ním není možno tázat se „jak“ a každému je blíže než jeho vlastní krkavice – ale i přesto uniká popisu v tom nejširším myslitelném smyslu slova.
Neuniká mu ani nejneznatelnější pohyb Jeho stvoření a nic o nich Mu nic není skryto. Není žádný zvuk, či sled zvuků, není jediného vyřčeného slova, aby Mu bylo skryto a nedospělo k Němu. Ani jeden jediný krůček jediného batolete není skryt Jeho všeobjímající Znalosti, ani ten nejmenší krůček toho nejmenšího z Jeho stvoření v nejtemnějším temnu noci, nebo v nejhlubších hlubinách tohoto světa Mu není skryt.
 
Třpytící se měsíc v úplňku nezastírá Jeho Velkolepost a Přítomnost, ani zářící slunce a jeho všeobjímající paprsky nečiní Jeho Přítomnost ještě zářivější. Pravidelně se střídající den a noc a vše, co přináší, jejich prodlužování a skracování se, to vše se řídí podle Jeho Znalostíi a nikdo jiný nemá Znalost toho, co si On přeje přivést v existenci a Jeho Moudrost nesouměřitelně přesahuje všechny možnosti a důvtipné pokusy ostatních.
 
Pán je Všeznající, je Držitelem veškeré Znalosti každého prostoru, místa, času, souslednosti, trvání i pojmu. Čas určený pro existenci Jeho Stvoření je předem stanoven a určen výhradně Jím. Ale On není vázán žádnými hranicemi ani limity.
 
Nevytvořil věci podle jiné předlohy ani z materie či prvků, nebo živlů, které existovali před ním. Stvořil vše, bez předcházejícího ekvivalentu. Všemu dal tu nejlepší podobu pro účel, který má daná věc splňovat, vše dokonale sladil a učinil tak, aby se to navzájem doplňovalo. Jak Vznešený je On ve Své Slávě, protože neexistuje nic, co by omezovalo Jeho dosah, ani nic, co by mohlo překazit Jeho vůli.
 
On nečiní nic proto, že by poslouchal Svá stvoření, ale je Rychlý v plnění jejich proseb. Nežije z uctívání, které Mu Jeho stvoření prokazují, ale plní, oč tito žádají. Bezpočet a myriády andělů na nebesích jakož i na zemi, ti všichni mu pokorně a oddaně slouží.
 
Jeho znalost stvoření, která již pominula a duší, které již byly odňaty se přidává k všeobjímající Jeho znalosti o stále se rozpínajícím vesmíru a stále se proměňujících životech. Jeho Znalost objímá vše od nejvyšších výšin nebes až po nejhlubší hlubiny v nitru země. Zná vše. Rozlišuje nepřeberné množství zvuků, které všechny On Sám stvořil a každý z nich k Němu zaznívá rozdílně od všech ostatních. Není pro Něj problémem rozmanitost vašich jazyků, ve kterých Jej prosíte. On je Všeslyšícím Pánem a aniž by byl bytostí v tělesném smyslu slova, jako jeho stvoření, pevně vládne celým veškerenstvem. Je Vševidoucím Pánem, Živým, Jediným Udržovatelem veškeré existence. Sláva budiž Jemu. Promluvil k Músá (Mojžíšovi) عليه سلام opravdovými slovy, aniž by potřeboval nějaký stvořený orgán jako jeho stvoření, jako nástroj, rty, či vibrace hrdelnic vydávané hlasivkami. Oč Povznešenější je On nad to, aby mu byly připisovány mechanické vlastnosti.
 
Kdokoli si myslí, že je náš Pán omezen je vskutku nevědomcem a tupcem, nezná Skutečného Pána, Který Jediný má nárok být uctíván anděly na nebesích i námi na Zemi. Kdokoli si Jej představuje jako omezeného prostorem, bude na tomto světě žít zmaten v pomíchaných představách.
 
Alláh je Všemohoucí a je Oním Pravým Bohem. Pokud tedy chcete, abych vám popsal Milostiplného Pána, abych vám vysvětlil to, jak On Sám Sebe již popsal ve Svém Zjevení, pak se dotýkáte samých hranic a nepopiratelného důkazu Jeho Moci. Popište mi tedy archanděly – Gabriela, Michaela, nebo Isráfíla! Dovedete to? A pokud tedy nedokážete popsat stvořené anděly, jak potom můžete chtít, abych vám popsal Stvořitele? Co pochopit dokážete, je jen omezený zlomek z vlastností a podstaty toho, o čem je řeč. Alláh je Ten, Který nedříme, ani nespí a vše obklopuje Svou Znalostí! Nemůžete Jej popsat, to je marné, nikdy nemůžete uspět. Jemu náleží vše na nebesích i na zemi, vše, co zahrnují i vše, co je mezi nimi a On Pánem je Vznešeného Trůnu."
 
Ahmed ibn Abí l-Hawwárí uvádí, že ‘Alí ibn Abí Tálib tehdy také pravil: „I kdybych zemřel jako nemluvně a vstoupil do Ráje, nebyl bych šťasten, neboť bych nezažil tento svět a nemohl bych vyrůstat k tomu, abych poznal svého Pána.
 
‘Alí ibn Husejn uvádí, že jeho dědeček ‘Alí ibn Abí Tálib, také řekl: „Mezi lidmi jsou ve svých radách nejupřímnější a nejhlubokomyslnější ohledně znalosti o Bohu ti, kteří nejvíce milují lidi, jenž dosvědčují, že není božstva kromě Alláha.“
 
Jahjá ibn Abí Kasár uvádí, že sahábové se jednou otázali ‘Alího: „Máme tě strážit?“ On odpověděl: „Člověka nejlépe ochrání jeho vlastní osud.“
 
Zdroj: Abú Na’ím al-Isfahání v Hiljetu l-awlijá.
 
 
1Podobné se uvádí i od Isháka.
2‘Alí ibn Abí Tálib byl Prorokův صلى الله عليه و سلم bratranec a manžel jeho dcery Fátimy. Je jedním z deseti, kterým je od Proroka garantován ráj a posledním ze čtveřice tzv. الخلفاء الراشدون al-hulefá´u r-rášidún, pravověrných chalífů. Vládl v letech 35 – 40 h., tj. 656-661 kř. éry.