Jak odpovídat dětem shodně jejich vyspělosti

Logo XXL

OTÁZKA: Protože se pravidelně modlím, má šestiletá dcera mi často klade otázky o islámu – kdo je Alláh, můžeme-li Jej vidětJá jí na to odpovídám tak, jak je, jedině pravdu, jenže ona se poté, co jí odpovím , trochu zarazí a já nevím, zda-li nehřeším tím, že jí říkám věci tak, jak jsou.

OTÁZKA: Protože se pravidelně modlím, má šestiletá dcera mi často klade otázky o islámu – kdo je Alláh, můžeme-li Jej vidětJá jí na to odpovídám tak, jak je, jedině pravdu, jenže ona se poté, co jí odpovím , trochu zarazí a já nevím, zda-li nehřeším tím, že jí říkám věci tak, jak jsou. Není moc malá na to, abych jí to objasnila, nebo jí mám říct, že se vše naučí ve výuce? Alláh vás odměň, děkuji.
ODPOVĚĎ:
 Chvála Alláhu, mír a požehnání Jeho poslednímu Poslu, Muhammedu صلى الله عليه و سلم.
Je povinností každého muslima správně vychovávat své děti. Muslim je pastýřem ve své rodině a bude tázán o všech ve svém domě, jak jim radil a jak je vedl po přímé cestě. Dobré a správně vychované dítě je skutečným kapitálem věřícího. Zbožné dítě, které prosí svého Pána, aby odpustil jeho rodičům, představuje trvalý milodar, ze kterého mají otec i matka užitek i po smrti.
Tato výchova je ctnostnou povinností rodičů, ale zároveň vyžaduje i povinnosti. Rodiče musí vynaložit dosti úsilí, aby své dítě vypravili na správnou cestu. Jedním z ulehčení je i to, že se dítě zajímá samo a nachází zálibu v náboženských naukách. To je milodar od Alláha a rodiče Mu za to mají být vděční. Avšak zde je třeba upozornit na to, aby se tato dětská zvědavost usměrnila co nejlepším způsobem. Pokud se dítě ptá svého otce nebo matky, tito mu musí odpovědět tak, aby to bylo dítě schopno pochopit. Nemusí mu vyprávět o věcech, které jeho rozum ještě nemůže postihnout, ani pojmout. Alí ibn Abí Tálib pravil: “Vyprávějte lidem to, čemu porozumí. Což si přejete, aby Alláha a jeho Posla nahnali v lež?” Zde nám Alí dvá směrnice jak postupovat při islámské osvětě a výzvě druhých k islámu. Lidem je potřeba vyprávět pravdu, ale jen tolik, kolik jsou z ní schopni pojmout a kolik z ní budou s to jejich rozumy unést. Stejně je to i s dětmi. Bojíme-li se, že dítě není ještě dostatečně zralé na to, aby pochopilo to, co se mu snažíme říci, pak je možná skutečně lepší, abychom to na chvíli přešli mlčením, ale v žádném případě mu nesmíme říci nepravdu. A Alláh nejlépe zná.
Odpovídal; prof. Adnan Maglić, pracovník Kulturního centra “Kralj Fahd” v Sarajevu.