K otázce 'Áišiny svatby s Božím Poslem صلى الله عليه و سلم, díl 1.: Účelovost a zaujatost

Logo XXL

 

 

Prubířským kamenem a evergreenem současné nenávisti vůči islámu a Božímu Proroku صلى الله عليه و سلم jako člověku i historické osobnosti a tím i muslimům jakožto konkrétním věřícím tohoto náboženství a nositelům Prorokova صلى الله عليه و سلم odkazu je nestoudné obvinění Posla Božího صلى الله عليه و سلم z deviatnosti, z pedofilie, na základě hadísu o Prorokově صلى الله عليه و سلم svatbě s matkou věřících ‘Áišou bint Abí Bekr رضي الله عنها v jejích šesti a dovršením manželství v jejích devíti letech.1 Pro muslimy, kteří chtějí bránit čest, důstojnost a vznešenost nejlepšího ze všech lidí, stejně jako pro všechny nepředpojaté nemuslimy, kteří se upřímně snaží hledat a poznat pravdu, píši tento text. Dokazuje, že ať to bylo s věkem matky věřících v době uzavření sňatku s Poslem Božím صلى الله عليه و سلم jakkoli, nemůže toto posloužit jako důkaz zvrácenosti islámu a muslimů.
 
Posel Boží صلى الله عليه و سلم byl, je a zůstane nejvznešenějším, nejčistším, nejmravnějším a nejcudnějším mužem, který kdy kráčel po zemském povrchu. Nikdy nebude zvráceným a oplzlým zvrhlíkem, leda ve chlípných fantaziích zvrácených a oplzlých zvrhlíků, kteří marně sní o tom, aby takový byl.
 
Útok na Proroka صلى الله عليه و سلم je útokem na Všemohoucího, Který jej seslal jako milost pro všechny světy a Který jej obdařil Knihou a Moudrostí o Spásném vedení pro pokolení lidí i džinů. Nechť se proto hanebníci, kteří urážejí, zesměšňují a křivě obviňují Božího Proroka صلى الله عليه و سلم mají na pozoru před Božím trestem poté, co byl nad nimi ustaven jasný a jednoznačný důkaz a co byly jejich nechutné pomluvy vyvráceny.
 
Prosíme Všemohoucího Alláha, Který nemá společníka, aby pozdvihl islám a muslimy a ponížil a potrestal ty, kteří špiní čest a jméno Jeho milovaného Muhammeda صلى الله عليه و سلم nejhlubším ponížením! Ámín.
 
  1. Obvinění Proroka صلى الله عليه و سلم ze zvrhlosti slouží pouze k šíření nenávisti.
 
Označení Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم za pedofila a sexuálního zvrhlíka je nemístnou urážkou a zároveň anachronizmem, popírajícím jak dobové i místní reálie, tak zamlčujícím i širší souvislosti Prorokova صلى الله عليه و سلم sňatku s ‘Áišou رضي الله عنها, okolnostmi tohoto sňatku počínaje a srovnáním s jinými kulturami a náboženstvími konče. Redukuje i význam samotného slova pedofilie z lékařské diagnózy na dehonestující nálepku.
 
Je to dáno intenzitou společenského tabu a veřejné ostrakizace, která se s označením pedofil pojí. Pokud za pedofila označíte Proroka صلى الله عليه و سلم, nejde o interpretaci faktu, že se oženil s devítiletou dívkou, ale o formulování ostře odmítajícího a radikálně, nesmiřitelně nepřátelského postoje vůči němu.
 
Takový útok na Proroka صلى الله عليه و سلم není jen útokem na islám, ale i přímým útokem na každého jednotlivého muslima, kterého je Posel Boží صلى الله عليه و سلم vzorem a kterého jakožto člověka-muslima definuje právě islám. Prorok Muhammed صلى الله عليه و سلم je jako prototyp ideálního muslima jednoznačně vnímán i islamoskeptiky, tj. každý muslim je pro ně stejný jako Prorok صلى الله عليه و سلم. Pokud je Prorok صلى الله عليه و سلم označen za perverzního, perverzní je tím celý islám i všichni muslimové, protože tím, že jsou muslimové, souhlasí s perverzním islámem, učením perverzního jedince, tedy sami jsou perverzní. To je ze strany těch, kteří tohoto kroku používají, likvidací názorového oponenta urážkou ad hominem. Stvoří se určitý obraz, určitá nálepka, která se připíchne konkrétnímu člověku, v tomto případě Prorokovi صلى الله عليه و سلم, načež se jím veřejně pranýřují a šikanují všichni muslimové, jako hmatatelné a živé reprezentace Prorokova صلى الله عليه و سلم odkazu. Pedofilie a obvinění z ní zde slouží jako tzv. zabijácká fráze.
 
Obvinění tohoto druhu je součástí vyhroceného diskursu nenávisti, logiky buď my, nebo oni. Nepřátelé, tedy oni, jsou popisováni čistě negativě a tím je popírána jejich vnitřní rozrůzněnost, protože už vůbec nezáleží na tom, kým vlastně jsou, jelikož krajně důležité je to, že nejsou námi. Zlo je neměnné a nedělitelné. Muslim jako takto vyhroceně zformovaný nepřítel je stigmatizován jako anti-člověk, jako nebezpečné monstrum, představující apokalyptické nebezpečí. Do obrazu nestvůry musí být napasováno co nejvíce lidmi zavrhovaných nechutností, včetně sexuální perverze jako je např. pedofilie. Z muslima vytvořená zrůda se stává absolutním nepřítelem, v boji proti němuž je dovoleno použít i absolutních prostředků.
 
Bude-li někdo hájit teorie o sexuální deviaci Proroka صلى الله عليه و سلم jako klíčové pro pochopení islámu nebo jako jednu z možných interpretací, pak je toto jeho tvrzení pouze subjektivní a předpojatou konstrucí, protože účelově slouží k posilování a šíření islamofobie, jakožto pocitu nejhlubší antipatie a nepřátelství ke všemu, co islamofob označí za islámské. Jde o myšlenkové schéma, které neposkytuje žádné jiné informace o islámu a muslimech, než ty, že jde o vyšinuté jedince, ovládané nelidskou ideologií, která z nich učinila něco horšího, než zvířata, pročež je nutno muslimy pro dobro celého světa i jich samých buď znovu polidštit, tedy zbavit islámu jakýmkoli způsoběm, anebo je jako nepolidštitelné zlikvidovat. Taková interpretace je účelově vytvořena lidmi s určitým pohledem, aby přinášela jen ty závěry, které tento pohled zpětně potvrzují, proto se jedná o jistý druh argumentace kruhem.
 
  1. Toto obvinění slouží k diskreditaci islámu a odlákání pozornosti od jeho stěžejních myšlenek.
 
Stěžejní myšlenkou islámu je odvrhnutí uctívání toho, co bylo stvořeno a naprostá oddanost uctívání Stvořitele. Islám je uvědomělé a aktivní, naprosté podrobení se řádu a běhu světa, kterému se nelze bez následků vzpouzet. Islám je duchovní cestou jak se stát mravnějším, kvalitnějším, hlubším a úplnějším člověkem ve vztahu k jeho Stvořiteli a dále i všech úlohách, které člověk jako součást společnosti i světa okolo sebe sama zastává a plní.
 
Pokud označíte Proroka صلى الله عليه و سلم, který islám, tak jak jej známe dnes, lidstvu zvěstoval, za sexuálního zvrhlíka nejhrubšího kalibru, potom celou podstatu islámského poselství záměrně odsunete do pozadí. Odvádíte pozornost někam úplně jinam. I když se prokáže lživost a absurdita tohoto tvrzení, došlo již k insinuanci, tj. zasetí nedůvěry v osobu Proroka صلى الله عليه و سلم a v jeho následovníky, muslimy. To je velmi účinná taktika, pakliže nechcete, aby se jiní o podstatě islámu dozvěděli. A právě o to tu jde.
 
Obvinění islámu z podpory pedofilie je druhem informace v novinářské hantýrce označované jako tzv. red hering. Je to rybářská třpytka, která má odlákat pozornost publika pryč od toho, co mu má zůstat utajeno. Pro diskreditaci islámu a muslimů, kterých obliba u veřejnosti je nežádoucí, využívá pošpiňujících informací. Vytvoří se tak výrazná negativní stopa, která zcela zastíní i nepopiratelná pozitiva islámu a muslimů.
 
Navíc se toto obvinění skvěle hodí k prezentaci konfliktní vize světa, kde proti sobě stojí dobří Zápaďané proti zlým muslimům. Je dostatečně drastické, aberantní a negativní, aby upoutalo pozornost, je překvapivé a senzační, stejně jako dostatečně jednoznačné a zároveň neodporuje očekávání, které má tendenci vše ušlechtilé připisovat Západu a vše bestiální islámu. Také poskytuje dostatečně hrubý a negativní citový dopad, rozdmýchává emoce potenciálně zneužitelné pro urážky, stupňování napětí a legitimizaci šikany muslimů, jinak společensky nepřijatelné.
 
 
1Hadís jako přímou výpověď ‘Áiši samotné zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, č. 5133.