Kde je Alláh? – odpovědi zbožných předků

Logo XXL

 

 

Všechny záznamy jsou autentickými podle výzkumu prováděného velikým učencem hadísu Bedr al-Bedrem, Alláh mu budiž milostiv, v této věci. Jde o výroky ashábů nebo těch, kteří žili bezprostředně po nich.

 
Z „Chalk Af’ál ‘ibád“ imáma Buchárího:
Wehb bin Džerír řekl: „Džehmíje jsou heretiky, smýšlejí, že On se nevyzdvihl nad Svůj Trůn.“
 
Ibn al-Mubárek řekl: „Neříkáme, jak říkají Džehmíje, že Alláh je na zemi, nýbrž říkáme, že se vznesl nad svůj trůn.“ I bylo mu řečeno: „Jak poznáme svého Pána?“ Řekl: „Nad nebesy, na Svém Trůnu.“
 
Sufján as-Sewrí je byl tázán na verš „On je s vámi, kdekoliv budete“ a odpověděl: „Svou Znalostí.“
 
Sadka vyprávěl: „Slyšel jsem, že Sulejmán at-Tejmí řekl: „Byl-li bych tázán, kde je Alláh, pak bych řekl, že nad nebesy. Pokud bych byl tázán, kde byl Trůn před nebem, odpověděl bych, že nad vodou. A když bych byl tázán, kde byl Trůn před vodou, odpověděl bych, že nevím.“ 
 
To ukazuje, že otázka „kde je Alláh“ byla mezi selef považována za povolenou. A jak jinak by to mohlo být, když sám Posel صل الله عليه و سلم se ptal otrokyně kde je Alláh?, jak je jasně stanoveno v Muslimově Sahíhu. Tak nedovolte, aby vás džehmíje přivedli ke zbloudění. Sakkáf a Habešíja a jim podobní, kteří se pokoušeli dokázat, že uvedený Muslimův hadís je slabý a že uvedená otázka je inovací, ale mají své předchůdce pouze mezi klasickými džehmíji. A imám Buchárí řekl: „A to (jeho slova) byla kvůli Alláhovu slovu. (…) a oni nemohou obsáhnout z Jeho vědění nic, než co On si přeje tj. než co On objasní.“
 
Muhammed bin Júsuf (jeden z učitelů Buchárího) řekl: „Ten, kdo říká, že Alláh není na Svém Trůně, je nevěřící a ten, kdo myslí, že Alláh nerozmlouval s Músou je nevěřící.“
 
Ibn Mes’úd, Alláh s ním budiž spokojen, říká o jeho slovech: „a pak nad Trůn Svůj se vznesl“: „Trůn je nad vodou a Alláh je nad Trůnem a On zná, na čem jste.“
 
Katáda řekl o Jeho slovech: „A On je Alláh, na nebesích i na Zemi“„Ten, který je uctíván na nebesích i na zemi“
 
Z Šarhu l-Usúlu l-I’tikádi Ahlu s-Sunna od al-Lálikáího (zemřel 414. roku hidžry, str. 396 a dále, revize Ahmed Hamdán:
 
Abdulláh ibn ‘Abbás, Alláh s ním budiž spokojen, řekl: „Věru byl Alláh nad Svým Trůnem předtím, než cokoliv stvořil. A pak stvořil vše, co je stvořeno a určil co bude existovat až do dne soudu.“
 
Bešr ibn Omar řekl: „Slyšel jsem mnoho vykladačů jak říkají o verši „Milosrdný, nad Trůn se vznesl (istiwá)“, že istiwá znamená vznesl se, vyzdvihl se.“
 
Rabí’ (jeden z učitelů imáma Málika) byl tázán o verši „Milosrdný, nad trůn se vznesl“ – jak se vznesl?“ Odpověděl: „Al-istiwá – vznesení se, je známo. Jak, není srozumitelné. Od Boha je poselství, na Poslu je vysvětlení a na nás je uvěřit.“
 
Mukátil bin Huján řekl o Jeho slovech „A není rozmluvy tajné ve třech, aby tam nebyl čtvrtý, a v pěti, aby tam nebyl šestý, nebo v menším či větším počtu, aby On nebyl s nimi, ať již jsou kdekoliv.“: „On je nad Svým Trůnem a nic není skryto jeho znalosti.“
 
Imám Ahmed byl tázán: „Alláh je nad sedmým nebem, nad Svým Trůnem,oddělen od Svých stvoření a Jeho Síla a Vědění jsou na každém místě?“ On odpověděl: „Ano, nad Trůnem a Jeho Vědění je na každém místě.“ Imám Ahmed byl tázán o verši „On je s vámi, kdekoliv budete“ a verši „A není rozmluvy tajné ve třech, aby tam nebyl čtvrtý“ a řekl: „To znamená Jeho Věděním, On je Znající viditelné i neviděné, Vědění Jeho zahrnuje vše a náš Pán je nad Trůnem, bez vytýčení hranic a vyložení popisu a Jeho vlastní Trůn je jako prostranství nebes a země Jeho znalostí.“
 
Imám Abdulláh ibn Ahmed cituje Abdulláha ibn Mubáreka, že pronesl: „Dosvědčuji, že Ty jsi nad Trůnem Svým nad sedmi nebesy. A to není, jak říkají Boží nepřátelé heretici.“
 
Z as-Sunna imáma Abdulláha ibn Ahmed, revize od al-Kahtáního:
 
Také ho  (Abdulláha ibn Ahmeda) citoval, že řekl: „My víme že náš Pán je nad sedmi nebesy, nad Trůnem a neříkáme tak jako džehmíje říkají, že je on zde (ukazujíce rukou k zemi)“ Imám Málik řekl „Alláh je nad nebesy a Jeho Vědění je na každém místě, nic Mu není skryto.“ 
Al-Albání řekl ve svých poznámkách pro Muchtesar (č. 130) "Vypráví Abdulláh v as-Sunna (str. 5), taktéž Abú Dawúd v Masá´il (str.263) … a jeho řetězec vypravěčů je sahíh (věrohodný)” a zahrnuje potírání lži, které Kewserí používá při pokuse zdiskreditovat tento isnád."
 
Abú Hanífa, Alláh mu budiž milostiv, když byl tázán o názoru někoho, kdo řekne: „Nevím, je-li Alláh nad nebesy nebo na zemi“, řekl: „On se stal nevěřícím, neboť Alláh říká: „Milosrdný, nad Trůn se vznesl“ a Trůn Jeho je nad sedmi nebesy.“ Pak byl tázán: „Co když řekne, že Alláh je nad Svým Trůnem ale on nezná, je-li Trůn na nebesích nebo na zemi“. Odpověděl: „Stal se nevěřícím, neboť popřel, že On je nad nebesy. A kdokoli popře, že On je nad nebesy, ten se stal nevěřícím.“ Dle al-Ulú od az-Zahabího, taktéž viz Šarhu l-‘Aqídati t-Taháwíjja od ibn Abí al-‘Izz al-Hanafího.