Klíče bran dobra a klíče bran zla podle Ibnu l-Kajjima

grey skeleton key

Vznešený Alláh učinil některé věci klíčem od bran věcí jiných, takže každičká věc na světě má klíč, skrze který je k ní možno přistoupit.

Klíčem k modlitbě učinil Alláh rituální očistu, jak se dozvídáme ze slov Posla Božího صلى الله عليه و سلم:

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ …

Klíčem k modlitbě je očista …[1] 

Vznešený Alláh učinil některé věci klíčem od bran věcí jiných, takže každičká věc na světě má klíč, skrze který je k ní možno přistoupit.

Klíčem k modlitbě učinil Alláh rituální očistu, jak se dozvídáme ze slov Posla Božího صلى الله عليه و سلم:

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ …

Klíčem k modlitbě je očista …[1] 

Podobně učinil klíčem k pouti ihrám, tedy stav zasvěcení pro pouť odpočatý převlečením se do poutního oděvu.

Stejně tak učnil klíčem k dobrým mravům pravdomluvnost a opravdovost.

Klíčem Ráje učinil Alláh přesvědčení o Jedinosti a Jedinečnosti Boží.

Klíčem znalosti učinil pokládání dobrých otázek a pozorné naslouchání učiteli.

Klíčem vítězství učinil trpělivost.

Klíčem k získání ještě více Božích darů a požehnání je být o to více vděčen Alláhu.

Klíčem k náklonnosti druhých je prokázat jim lásku a pamatovat na ně.

Klíčem ke štěstí je bohabojnost, vykonávání dobra a vystříhání se zla.

Klíčem úspěchu na onom světě je spojovat naději a touhu po Boží odměně se strachem před Božím trestem.

Klíčem toho, aby naše prosby byly Alláhem přijaty, je pokorně zvednout ruce a prosit jen Jeho o cokoli chceme.

Klíčem odemykajícím naši touhu po odměnách a krásách Ráje je naše zanechání pozlátek vezdejšího světa.

Klíčem k posilnění víry je rozmýšlení a rozjímání nad tím, nad čím Alláh chtěl a nad čím vyzval Své služebníky rozmýšlet a rozjímat.

Klíčem přiblížení se k Alláhu je odevzdat se Mu celým svým srdcem, být vůči Němu upřímným, milovat kvůli Němu a  kvůli Němu i nenávidět, kvůli Němu dávat a kvůli Němu i odpírat.

Klíčem k probuzení srdce k životu je rozjímání nad Koránem, pokorné uctívání v pozdních hodinách noci a také zanechání hříchů.

Klíčem k získání Boží milosti je snaha o dokonalost při uctívání Stvořitele a neúmorná snaha pomáhat ostatním Jeho služebníkům.

Klíčem k získání více obživy je aktivní snaha svou obživu získat a usilovat o ni, spolu s prosbou o odpuštění a s bohabojností.

Klíčem k důstojnosti a vznešenému postavení je pokornost vůči Alláhu a Jeho Posluصلى الله عليه و سلم. 

Klíčem k přípravě na onen svět je mít co nejmenší naději na vlastní dlouhé trvání na tomto světě.

Klíčem všeho dobra je touha přiblížit se Alláhu a dosáhnout úspěchu v posmrtném životě.

A klíčem všeho zla je láska k tomuto světu a klamné naděje na vlastní dlouhodobou existenci na něm.

Toto je ohromné téma, dokonce snad jedno z nejužitečnějších v celé nauce. Je to nauka o klíčích dobra a klíčích zla. A tu není dáno pochopit a obsáhnout nikomu, kromě toho, kdo byl již obdařen notnou dávkou úspěchu. Neboť Alláh Vznešený u Sebe věru přechovává klíče od bran každičké podoby dobra i každičké podoby zla.  

Nápodobně, Stvořitel učinil klíči k Pekelnému ohni následující: modloslužebnictví a přidružování falešných božstev k Jedinému Pravému Bohu, nevoli vůči tomu, s čím vyslal svého Posla صلى الله عليه و سلم, lhostejnost vůči tomu, co On lidem připomíná a vůči nutnosti ustavit Jeho práva.

Alláh také učinil alkohol klíčem ke všem špinavým hříchům.

Učinil taktéž bohatství klíčem ke smilstvu.

Učinil rovněž pohled na zpodobnění a obrázky klíčem k podnícení chtíče a stesku.

Učinil lenost a pohodlnost klíčem ke ztrátě a neschopnosti něco získat.

Učinil hřích klíčem k nevíře.

Učinil lhaní klíčem k pokrytectví.

Učinil závist klíčem k mizérii, přetrhávání pout mezi členy rodiny a snaze hromadit bohatství získané nedovolenými způsoby.

A učinil odbojnost vůči tomu, s čím byl seslán Posel Boží صلى الله عليه و سلم, klíčem ke všem podobám inovace a bludu.

Nikdo z lidí se nestaví k těmto pravdám s náležitou otevřeností a přímostí, kromě toho, kdo na věci nahlíží správně a koho intelekt správně rozpoznává dobro od zla jak uvnitř sebe tak i jinde. Boží služebník musí věnovat velkou pozornost tomu, aby tyto věci, které jsou sami o sobě klíči věcí na ně přímo navazujících, pochopil. Aby pochopil, jaké brány tyto klíče otevírají.

A je to Alláh Jediný, kdo stojí za každým úspěchem, komu náleží všechna moc, chvála i vděk. A On nebude nikým dotazován na to, co konal a jak konal, nýbrž to budou všichni ostatní, které On stvořil, kdo Jím bude hnán ke zodpovědnosti.

Autor: imám Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja

Zdroj: Hádíju l-arwáh ilá biládi l-afráh, str. 69.

______________________________________________________________________

[1] Od ‘Alího ibn Abí Táliba رضي الله عنه zaznamenali Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 61; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 275; a Ahmed v Musnedu, hadís č. 1006. Jako sahíh ho doložil al-Albání v Sahíhu Ibni Mádža, hadís č. 224.