Koránský důkaz o měnění dříve zjevených písem lidmi

Logo XXL

 OTÁZKA: Je někde v Koránu či v Sunně jasná narážka na to, že lidé Knihy pokřivili předešlá zjevení a sami je vlastníma rukama měnili?

ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Je někde v Koránu či v Sunně jasná narážka na to, že lidé Knihy pokřivili předešlá zjevení a sami je vlastníma rukama měnili?

ODPOVĚĎ:

Asi nejpřímější narážka se nachází 79. verši súry al-Bekara, následuje po popisu incidentu s Krávou obětovanou proto, aby Izraelité zjistili, kdo je vrahem jednoho z nich. Tento příběh dal súře i její jméno. Poté následuje několik výtek vůči následovníkům předešlých písem a jedním z nich je i tato (ve významu):

Běda těm, kteří Písmo vlastníma rukama sepisují a potom hovoří: „Toto od Boha pochází!“, aby tak nakoupili za nízkou cenu. Běda jim za to, co psaly ruce jejich! Běda jim za to, co provádějí! (Bekara:79)
Alláh vyhrožuje těm, kteří přepisovali Písmo, aby odpovídalo jejich chtíčům a tužbám. Arabské slovo „wejl“ znamená jak „běda“, tak i jméno údolí v Pekle, před kterým utíkají a třesou se strachy všichni obyvatelé Pekla. Odkazuje na tvůrce současné Bible. Verš podle Ibn Kesíra hovoří o určitém typu židovských učenců, kteří přepisovali Boží Knihu, pozměnili ji a pak vydávali za pravou. To potvrzuje i podání az-Zuhrího a al-Buchárího na autoritu Ibn Abbáse: "Lid Knihy vyměnil Boží Knihu, pozměnili ji a napsali sami, čímž Boží knihu prodali za pakatel, hovoříce, že je ta nová od Alláha."

V 18. súře můžeme číst také verše popisující počet mužů se psem v jeskyni. Zde je také nepřímo ukázáno na možnost nepřesného přepisu a falzifikace.

To, že nikde není zmíněno co, kde a jak konkrétně je zfalšováno, dává možnost kritické historické vědě toto zhodnotit. Kritická historie dnes jednoznačně uvádí, že Starý i Nový Zákon vznikal nikoli najednou, ale postupně, Starý minimálně 500 let (konečná verze asi 200 př.kř.érou) a Nový asi 100 let. To potvrzují různé verze stejných událostí, vysvětlovaných dobově příhodným duchem a analýza textu z hlediska použitého jazyka. Referenčním zdrojem jsou různé části samotné Bible, ale i mimo-biblické písemnosti.

A Alláh ví nejlépe.