Bible nehumánní? – díl 4.: Násilí v Bibli

Logo XXL

 Stejně jako v případě mnohokrát citovaných koránských veršů jde i zde verše týkající se konkrétní dobové situace.

 Stejně jako v případě mnohokrát citovaných koránských veršů jde i zde verše týkající se konkrétní dobové situace.

Jenže v případě biblických násilných historek chybí zpětné ověření historické autentičnosti a také obecná válečná ustanovení, jako je islámský zákaz napadat při bojových operacích civilisty. Nelze již asi určit, jestli bylo známo něco o ochraně žen, dětí, kněží, svatyň, dobytka a úrody protivníků, nebo se jedná o pozdější, účelové zahalení plenění a válečné krutosti do hávu Božího příkazu, případně zvětšování glorioly proroků jakožto vládců pevné ruky, nebo naopak snahu pošpinit je údajnou krutostí.
1.       Dobývání Palestiny Izraelity:
Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil. Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.(Deuteronomium 7: 1-5)
Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho.(Deuteronomium, 20:16)
Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno. (Exodus, 15:3)
2.       O vyhlazení Amálekova města:
Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ (Samuel, 15:3) Král Saul příkazu neuposlechne, nechá si některá zvířata jako kořist a krále města Agaga zajme živého. Samuel jej obeznamuje s Božím hněvem, Saul hořce lituje a kaje se. Samuel pak „napravuje situaci“: Pak Samuel poručil: „Přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga!“ Agag šel k němu sebevědomě, neboť si řekl: „Zajisté je odvrácena hořkost smrti.“ Samuel řekl: „Jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy.“ A Samuel rozsekal Agaga na kusy před Hospodinem v Gilgálu. (1.Samuelova 15:32-33)
3.       O vyhlazení midjánských:
Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy , jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe. (Numeri, 31:17-18)
4.       Pomsta na Moábu:
Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Běda, zahubeno bude Nebó. Zahanben, dobyt bude Kirjatajim. Zahanben bude nedobytný hrad a naplněn děsem. Už je po chloubě Moábově v Chešbónu, zamýšlejí proti němu zlo: ‚Vzhůru, vyhlaďme jej, ať není anipronárodem!‘ Také ty , Madméne, zajdeš, meč půjde za tebou. Slyš křik z Chóronajimu. ‚Zhouba a veliká zkáza!‘ Roztříštěn je Moáb! Je slyšet úpění jeho nejmenších. Do svahu lúchítského půjde v usedavém pláči. Ze stráně chóronajimské uslyší protivníci úpění nad zkázou. Utecte, zachraňte se, budete jako jalovec na poušti!‘ Protože spoléháš na své činy a na své poklady, i ty budeš dobyt! A Kemóš půjde s přesídlenci, spolu s ním jeho kněží a velmožové. Na každé město přitáhne zhoubce, žádné město se nezachrání. Dolina zahyne, rovina bude zahlazena, jak praví Hospodin. Dejte Moábovi květ, neboť musí odejít, jeho města budou zpustošena, nikdo v nich nebude bydlet. Proklet buď, kdo koná Hospodinovo dílo nespolehlivě! Proklet buď, kdo odpírá jeho meči krev!“ (Jeremiáš 48:1-10)
5.       Kolektivní vina
O odpadlících a modloslužebnících stojí:
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, (Exodus 20:5)
Podle šarí’y nese každý jen svůj díl viny. Posledním, co Bůh zjevil lidstvu bylo:
ٱتَّقُواْ يَوۡمً۬ا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ‌ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٍ۬ مَّا ڪَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ
A bojte se toho dne, v němž k Bohu se navrátíte, kdy duše každá bude odměněna podle toho, co si vysloužila, a kdy lidem nebude ukřivděno. (Bekara:281)
Zajímavé jsou i novozákonní pasáže:
6.       Ježíšův meč
Dokonce i Ježíš/Ísá údajně pravil:
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.  (Matouš 10:34-41)
Tím je uznán konflikt mezi zastánci pravdy a následovníky falší.
7.       Sebemrzačení
Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. (Matouš 5:29-30)
Asi se nejedná o potvrzení trestu useknutí pravice za krádež, neboť verše přichází po odsudku cizoložství. Možná je tento verš dokonce myšlen obrazně, ale v historii se našlo dost těch, kteří byli jiného názoru. Netřeba dodávat, že něco takového odporuje nejen šarí’i, ale i zdravé mysli a přirozenosti.